Po pierwszym zjeździe, poczułam sens tych studiów, na który liczyłam aplikując na FUMBA. Zjazd były przede wszystkim ukierunkowany na poznanie kultury prowadzenia zajęć na Franklin University. Każde kolejne wpisały się w kluczowe założenie, czyli naukę poprzez doświadczanie i dzielenie się nim. Ten program to dobra inwestycja, która już w tej chwili przynosi znaczny zwrot.

Donata Kurpas
uczestniczka studiów FUMBA we Wrocławiu

Ideą studiów Franklin University MBA jest wykształcenie umiejętności strategicznego i globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu. 

Program FUMBA kierujemy do: 

 • kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery,
 • osób, które potrzebują nabyć lub udoskonalić umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych, 
 • osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie.  
 • menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku posługujących się płynnie językiem angielskim.

Studia trwają 2 lata

Program obejmuje łącznie: 

 • 1080 godzin pracy własnej.
 • 9 modułów realizowanych w formie online.

Studia Franklin University MBA realizowane są online asynchronicznym zgodnie z obowiązującym harmonogramem, trwają 2 lata i są prowadzone w języku angielskim. Program składa się z 9 modułów obowiązkowych i zakłada ok. 1080 godzin pracy własnej. Zajęcia obejmują całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą na rynku międzynarodowym.

Podczas realizacji każdego modułu uczestnicy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne wykładowcy za pośrednictwem platformy Canvas. Co najmniej raz w tygodniu organizowane są godzinne sesje online pozwalające omówić bieżącą tematykę zajęć (sesje są nagrywane i zaplanowane w godzinach wieczornych).

Język wykładowy 
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez amerykańskich wykładowców.

Prestiżowy dyplom 
Absolwenci programu otrzymują prestiżowy dyplom wystawiony przez Franklin University oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Master of Business Administration Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. 

MBA Foundations - Wstęp
Istotę modułu stanowi przekonanie, iż zdolność rozumienia oraz bycia rozumianym ma przełomowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w korporacyjnym świecie. Komunikacja postrzegana w szerszym zakresie stanowi jeden z istotnych czynników umożliwiających osiągnięcie wiodącej pozycji w biznesie. Moduł ma na celu wzbogacenie głównych umiejętności menedżerskich - skutecznej komunikacji słownej i pisemnej, umiejętności zrozumienia tej komunikacji ze strategicznego punktu widzenia oraz efektywnego organizowania i przedstawiania informacji różnego rodzaju odbiorcom.
W ramach modułu uczestnicy będą mieli okazję rozwinięcia oraz udoskonalenia właśnie tych zdolności.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • pozyskać, niezbędne na kolejnych zajęciach, informacje w bibliotekach oraz elektronicznych bazach biznesowych
 • biegle posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w celu agregacji i analizy danych biznesowych
 • sprawnie korzystać z zasobów myFranklin
 • posługiwać się umiejętnościami efektywnej prezentacji
 • używać stylu pisma stosowanego w biznesowych pracach naukowych

Business Environment - Otoczenie biznesu
Celem modułu jest zapoznanie menedżerów z otoczeniem, w którym funkcjonuje biznes. Zrozumienie uwarunkowań prawnych, makroekonomicznych, kulturowych, politycznych, technologicznych oraz naturalnych jest niezbędne do właściwej interpretacji sił, które mogą wywierać wpływ na działania firmy.
W ramach modułu uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnego scenariusza dla wybranego przedsiębiorstwa. Na jego podstawie będą dokonywać syntezy trendów panujących w otoczeniu w warunkach ryzyka i niepewności.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowej z perspektywy prawnej makroekonomicznej, kulturalnej, politycznej, technologicznej oraz naturalnej
 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma w oparciu o instrumenty strategiczne
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji
 • stworzyć i zaprezentować scenariusze, które zawierają syntezę informacji dotyczących otoczenia biznesowego

Operation Management - Zarządzanie procesami 
W obecnym środowisku biznesowym sukces organizacji zależy w dużej mierze od efektywnego zarządzania operacjami. W trakcie tego modułu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wybierać, planować i usprawniać procesy zachodzące w organizacji. Podczas zajęć wprowadzane będą optymalne decyzje dotyczące wydajności w łańcuchu dostaw, rozwoju produkcji i planów oraz harmonogramów inwentaryzacji. Uczestnicy zostaną także nauczeni systemowego podejścia do definiowania, planowania, monitorowania i kontrolowania projektów.


Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • określić w jaki sposób zarządzanie operacjami może prowadzić do wypracowania przewagi konkurencyjnej
 • dokonywać analizy procesów przy wykorzystaniu systemowego podejścia do poprawy efektywności
 • ocenić wpływ projektowania produktów i usług w zakresie zarządzania operacjami
 • dokonać analizy wpływu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz współpracy z kooperantami na zarządzanie procesami
 • określić w jaki sposób wdrożenie zasad total quality management, six sigma i lean management mogą usprawnić ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podwyższyć jakość zachodzących w nim procesów
 • dopasowywać i wdrażać koncepcje zarządzania projektami w odpowiednich sytuacjach biznesowych
 • dokonać analizy sytuacji rynkowej i zaproponować zmiany prowadzące do usprawnienia procesów, które będą oparte na koncepcjach zarządzania operacjami i projektami

Marketing Management - Zarządzanie marketingowe
W dzisiejszym świecie biznesu sukces częściej może być przypisany geniuszowi działań marketingowych firmy niż geniuszowi produktów i usług. Zrozumienie znaczenia marketingu, a także efektywnych praktyk marketingowych jest podstawą dla każdego, kto zamierza objąć stanowisko przywódcze.
W ramach modułu uczestnicy nabędą wiedzę zarówno z teorii marketingu, jak i praktycznego stosowania nowatorskich strategii marketingowych. Uczestnicy poprzez szczegółowe badanie zachowań konsumenta, będą potrafili zrozumieć w jaki sposób produkt, dystrybucja, cena oraz promocja wzajemnie się nakładają. Na zakończenie kursu, każdy z uczestników przygotuje i zaprezentuje plan marketingowy własnej osoby.


Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • opracować kompleksową strategię marketingową w kontekście działalności firmy, jej misji oraz celów
 • przygotować przekazy marketingowe
 • sprawne analizować możliwości marketingowe w odniesieniu do konkurencji i obszaru działania, wykorzystując zgromadzone informacje, pomiary i analizy
 • stworzyć strategię marketingową w celu wypracowania pozycji rynkowej oraz wyróżnienia oferty i marki
 • opracować strategię marketingową wspierającą plan wprowadzenia innowacji produktowych
 • właściwie ocenić kluczowe elementy marketingowe na podstawie typu produktu, usługi czy klienta

Financial & Managerial Accounting - Rachunkowość finansowa i zarządcza
Efektywne metody kierowania w złożonym i podlegającym szczegółowej regulacji środowisku biznesowym wymagają nie tylko praktycznej wiedzy z zakresu podstaw finansów. Menedżerowie powinni w pełni pojmować skomplikowane koncepcje dotyczące finansów i zarządzania oraz swobodnie je stosować podczas wykonywania codziennych obowiązków. Kurs wyposaża menedżerów w wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz zabezpieczania jego aktywów.
Podczas realizacji modułu uczestnicy poznają podstawowe aspekty dotyczące rachunkowości finansowej, w tym jej profesjonalną strukturę, wzajemne korelacje zestawień finansowych, a także liczne formy analizy finansowej. Podczas modułu omówione zostaną funkcjonalne aspekty rachunkowości zarządczej, w tym planowanie, podejmowanie decyzji, a także ocena wykonania

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać dane finansowe przy wykorzystaniu różnych technik analizy sprawozdań finansowych
 • przeprowadzić analizę wpływu regulacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem
 • porównać strategiczne techniki planowania w zakresie rachunkowości zarządczej
 • podejmować decyzje z zakresu rachunkowości zarządczej
 • oceniać techniki wykorzystywane w rachunkowości zarządczej

Human Resources Management- Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacje składają się z grup ludzi, którzy pracują razem, by osiągnąć określone rezultaty. Doświadczenie stale udowadnia, że to właśnie ludzie stanowiący bazę pracowniczą są kluczowym czynnikiem odróżniającym firmy, które odniosły sukces, od tych, które walczą o przetrwanie. Podczas gdy szczególną rolą osób zajmujących się Human Resources jest planowanie i rozwiązywanie wielu kwestii i potrzeb pracowniczych, poszczególni menedżerowie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za motywowanie pracowników i wskazywanie im drogi do osiągnięcia długotrwałych sukcesów organizacji.
W ramach modułu uczestnicy nabędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w zakresie Human Resources. Poznają elementy prowadzące do sukcesu w biznesie, teorię motywacji oraz metody maksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
 • wskazać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy
 • analizować zasadnicze funkcje Human Resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji
 • sprawnie ocenić strategię współpracy z Human Resources, aby przyciągać, rozwijać i zatrzymać pracowników na konkurencyjnym rynku
 • opracowywać plany współpracy z Human Resources w celu zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji

Managerial Economics - Ekonomia menendżerska 
Moduł obejmuje przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Zajęcia skonstruowano w taki sposób, aby kładły nacisk na podejmowanie decyzji w warunkach rzeczywistych. Zasadniczym przedmiotem modułu jest stosowanie kluczowych koncepcji ekonomicznych dotyczących popytu i podaży rynkowej, równowagi rynkowej, analizy marginalnej, produkcji, kosztów, przychodu, zysku i struktury rynkowej.

W celu wdrożenia i praktycznego wykorzystania koncepcji ekonomicznych w trakcie zajęć użyte zostaną narzędzia oparte na arkuszach kalkulacyjnych oraz programowaniu liniowym.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • stosować w rzeczywistych sytuacjach biznesowych koncepcje popytu i podaży oraz ich elastyczności
 • omówić pojęcia zysków, strat i kosztów oraz wykorzystywać je przy podejmowaniu decyzji biznesowych
 • interpretować wskaźniki ekonomiczne
 • porównać i rozróżnić odmienne systemy gospodarcze
 • ocenić koncepcje pieniądza i bankowości oraz ich wpływu na podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe.

Corporate Finance - Finanse przedsiębiorstw
Decyzje finansowe podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach, w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. Menedżerowie muszą rozumieć zależności wynikające z wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej i finansowej, aby podejmowane przez nich działania były skuteczne.
Podczas realizacji modułu, uczestnicy poznają stosowane na poziomie wykonawczym techniki analityczne, potrzebne dla rozwijania efektywnych rozwiązań w zakresie finansów. Uzyskają też możliwość kompleksowego zrozumienia systemu finansowego funkcjonującego w Polsce.
Ponadto zapoznają się z koncepcjami związanymi z ryzykiem finansowym oraz wyceną obligacji, akcji zwykłych i uprzywilejowanych, kosztów kapitału, budżetu inwestycyjnego, struktury, a także z określeniem możliwości inwestycyjnych.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • stosować techniki związane z określeniem wartości pieniądza w czasie w celu wyceny obligacji oraz akcji zwykłych i uprzywilejowanych
 • dokonywać, przy podejmowaniu decyzji z zakresu budżetowania kapitałowego, odpowiednich szacunków co do przepływów pieniężnych, a także stóp procentowych
 • dokonywać kontroli czynników, które skłaniają przedsiębiorstwo do skorzystania z finansowania zewnętrznego, a także do określenia optymalnego stosunku zobowiązań do finansowania z kapitałów własnych
 • przeprowadzić analizę związków między ryzykiem a stopą zwrotu wynikającą z oceny możliwości inwestycyjnych

Strategic Management - Zarządzanie strategiczne
Jednym ze sposobów osiągnięcia sukcesu organizacji jest wykorzystanie ich możliwości rozwoju, wprowadzenie w życie skutecznych rozwiązań oraz precyzyjna ocena efektywnych strategii biznesowych. Podczas realizacji modułu, uczestnicy zintegrują wiedzę nabytą w trakcie wcześniejszych modułów a także rozwiną umiejętności związane z opracowywaniem, wykorzystaniem oraz oceną strategii organizacji w celu osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku. Uczestnictwo w module pozwoli połączyć obszerną wiedzę dotyczącą wszystkich tych indywidualnych dyscyplin w zrozumiałą całość.

Po zakończeniu modułu, uczestnicy będą potrafili

 • opracować efektywną strategię, która zapewni przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną
 • wdrożyć strategię przedsiębiorstwa
 • dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i zainicjować zmiany prowadzące do usprawnień
 • ocenić mocne strony organizacji i wykorzystać je do utrzymania przewagi konkurencyjnej
 • dokonać alnalizy zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo
 • przeprowadzić analizę konkurencji na rynku międzynarodowym i wyznaczyć kierunki rozwoju na rynkach zagranicznych.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023