W swojej pracy jestem inicjatorem wielu działań, które realizuję w formie projektów. Zależy mi na pogłębieniu i usystematyzowaniu mojej wiedzy w tym zakresie i dlatego zdecydowałam się na studia EMBA – Project Management. Największą ich wartością jest możliwość zderzenia swoich doświadczeń z doświadczeniami innych. Dlatego też zajęcia, w ramach których możemy dzielić się tymi umiejętnościami, są dla mnie najbardziej cenne.

Agnieszka Perczyk
dyrektor oddziału, Santander Bank Polska SA, absolwentka studiów EMBA - Project Management w WSB we Wrocławiu

Program składa się z 13 modułów, w trakcie których uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management.  

Program MBA kierujemy do:  

 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla mających doświadczenie w pracy z projektami, 
 • project menedżerów,  
 • liderów zespołów projektowych. 

 Organizacja studiów

Studia trwają 1,5 roku. Program obejmuje łącznie: 

 • 3 semestry, 
 • dwa bloki tematyczne:  

– General Management, 

– Project Management.

Harmonogram

Aktualny harmonogram zajęć znajduje się tutaj.

I i II semestr  

W trakcie dwóch pierwszych semestrów uczestnicy realizują moduły z zakresu General Management obejmujące 6 obszarów: 

 • komunikacja, 
 • otoczenie biznesowe, 
 • HR, 
 • finanse przedsiębiorstw, 
 • strategia, 
 • moduły do wyboru. 

III semestr 

W trzecim semestrze zajęcia prowadzą eksperci z EY Academy of Business. Są to moduły specjalistyczne związane z zarządzaniem projektami: 

 • podstawy planowania i harmonogramowania projektów, 
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie, 
 • zarządzanie zespołem projektowym, 
 • nadzorowanie realizacji projektu – metoda łańcucha krytycznego (CCPM),
 • zarządzanie portfelem projektów, 
 • zwinne metody w prowadzeniu projektów, 
 • diagnostyka organizacyjna w projekcie – narzędzia myślowe (thinking tools).

Zajęcia z trenerami z EY Academy of Business obejmują: przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI®, Prince2®, CCPM, Agile oraz rozwiązania hybrydowe. Nauczą się również dobierać podejścia projektowe w zależności od typu planowanego i realizowanego projektu oraz celów projektu. 

Po zaliczeniu bloku modułów specjalistycznycych oraz obronie pracy końcowej, uczestnicy otrzymują potwierdzenie kompleksowych kwalifikacji z obszaru zarządzania projektami w postaci tytułu Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business. 

Metody kształcenia

 • Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami realizowana jest w trakcie trzeciego semestru studiów.
 • zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny i obejmują one: analizy ciekawych przypadków, pracę indywidulaną i grupową nad wybranymi case studies, dyskusje oraz symulacje zadań zespołowych.
 • prace końcowe pisane są w oparciu o realne projekty zaczerpnięte z własnego otoczenia biznesowego.

Zasady zaliczenia studiów 

Zaliczenie studiów polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z: 

 • wszystkich modułów z obszaru General Management, 
 • gry strategicznej Marketplace, 
 • egzaminu kończącego pierwszy rok studiów, 
 • obrony indywidualnej pracy końcowej po ukończeniu modułu Project Management. 

Elementem warunkującym jest frekwencja na zajęciach w wymiarze min. 80%.  

Prestiżowy dyplom 

 Absolwenci studiów otrzymują: 

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA – Project Management, 
 • dyplom Executive MBA – Project Management, 
 • tytuł Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business (po zaliczeniu trzeciego semestru). 

 

ORGANIZACJA
Orientation Day (8 godz)
Zjazd wprowadzający o charakterze informacyjno-integracyjnym. Celem spotkania jest wprowadzenie uczestnika w proces studiowania na studiach MBA. Uczestnicy zapoznają się z procesem dydaktycznym i organizacją roku akademickiego. Część integracyjna ma charakter warsztatowy. Jej zadaniem jest przełamanie barier, zbudowanie grupy, co przełoży się na korzyści płynące z networkingu.

KOMUNIKACJA (32 godz.)
Komunikacja menedżerska (16 godz.) 
Najważniejszym procesem w każdej firmie jest komunikacja. Od niej zależy motywacja i satysfakcja pracowników, atmosfera pracy, skuteczność operacyjna i biznesowa, zadowolenie klientów i kontrahentów. Menedżer, który zrozumie, jaką kluczową rolę w zarządzaniu odgrywa komunikacja oraz zdobędzie odpowiednie umiejętności w tym zakresie, może zbudować silną organizację, bazującą na lojalnym zespole i realizującą ambitne cele. W ramach modułu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, precyzyjnego przekazywania informacji oraz przekazywania informacji zwrotnych współpracownikom. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • stosować techniki przekazywania informacji zwrotnych
 • moderować spotkanie ze współpracownikami lub partnerami biznesowymi
 • stosować techniki aktywnego słuchania i precyzyjnego przekazywania informacji
 • rozpoznawać bariery komunikacyjne.

Wystąpienia publiczne / Hybrydowa komunikacja lidera (moduł online) (16 godz.) 
Skuteczny lider to skuteczny mówca. Hybrydowa Komunikacja Lidera to sprawdzone techniki przygotowania i dostarczenia skutecznego przekazu – w wirtualnym i realnym świecie – który trafia do mózgu odbiorcy i wpływa na jego decyzje. Hybrydowe i wirtualne środowisko pracy to niesamowite pole do wyróżnienia i zwiększonej efektywności. Każde spotkanie to szansa, by idea została zauważona, zapamiętana i wzbudziła zaangażowanie. Po zakończeniu modułu uczestnik będzie potrafił:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi,
 • wzbudzać i utrzymać zainteresowanie i motywację odbiorców – przez 45 minut i przez 4 godziny,
 • wyróżnić swój temat i spotkanie z tłumu innych,
 • korzystać z pomocy wizualnych,
 • przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność.

OTOCZENIE BIZNESOWE (48 godz.)
Otoczenie prawne (16 godz.)
Zajęcia umożliwiają uczestnikom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy poznają zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć umiejętności uczestnicy będą mogli samodzielnie dokonać wyboru adekwatnej dla danego przypadku formy prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz dokonać analizy stosunków zobowiązaniowych w obrocie gospodarczym. Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma
 • dokonać krytycznej analizy aktu prawnego powołującego przedsiębiorcę (osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)
 • dokonać analizy praw i obowiązków umowy cywilnoprawnej
 • dokonać prawidłowego wyboru zabezpieczenia konkretnej umowy.

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)
Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych. Zajęcia kształtują u uczestników orientację w zakresie podstawowych współczesnych ekonomicznych problemów globalnych i ich korelacji z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat.  Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej
 • analizować współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.

Ekonomia menedżerska (16 godz.)
Zajęcia obejmują przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Na jego podstawie uczestnicy będą dokonywać analizy efektywności funkcjonowania firmy. Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy ekonomiczne umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji.

HR (32 godz.)
Rola sił HR we wsparciu biznesu (16 godz.)
Zajęcia mają na celu zrozumienie roli HR w organizacji. Uczestnicy mają okazję zaplanować zmianę kultury organizacyjnej w odniesieniu do realnych przypadków biznesowych, a także uczą się, że siły HR-owe w organizacji mają realny wpływ na funkcjonowanie biznesu. Moduł umożliwia podzielenie się inspiracjami z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Większa część zajęć jest prowadzona metodologią Design Thinking. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą znali:

 • kompetencje efektywnego HR-u
 • rolę współpracy na linii HR - biznes
 • wartość kultury organizacyjnej we wsparciu realizacji celów biznesowych oraz budowaniu zaangażowania  pracowników
 • rodzaje strategii personalnych i  wspierających ich HR Road Map
 • mierniki w obszarze HR.
 
Narzędzia HR-owe w codziennej pracy menedżera (16 godz.)
Podczas tego modułu uczestnicy poznają codzienne narzędzia z obszaru HR, które służą rozpoznawaniu potencjału pracowników, budowaniu motywacji podwładnych oraz utrzymywania zaufania w zespole. Program modułu obejmuje:
 • rekrutację i selekcję kandydatów do pracy - trening pytań rekrutacyjnych
 • dobór narzędzi zarządzania zespołem w zależności od dojrzałości i motywacji pracowników
 • piramidę zaufania do pracowników - jak delegować zdania
 • rozmowę roczną (oceniającą, rozwojową)
 • elementy coachingu
 • rozmowę ze zwalnianym pracownikiem.

FINANSE PRZEDSIEBIORSTW (32 godz.)
Źródła finansowania (16 godz.)
Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywa przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych
z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem modułu jest podnoszenie kompetencji w zakresie:

 • specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału
 • doboru odpowiednich źródeł do realizacji projektów biznesowych.

Analiza wiarygodności finansowej (8 godz.)
W czasie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. Po zakończeniu uczestnicy będa potrafili: 

 • pozyskiwać informacje finansowe z otoczenia biznesowego
 • wykorzystywać narzędzia do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
 • czytać informacje finansowe
 • podejmować decyzje przekładające się na wyniki finansowe.

Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)
Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają doświadczenie przydatne w analizie i ocenie planowanych jak i realizowanych projektów inwestycyjnych,. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych
 • określić wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.

STRATEGIA (32 godz.)
Zarządzanie strategiczne (16 godz.)
Podczas realizacji modułu uczestnicy analizują czynniki otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają rozwojowi lub go zakłócają, stanowiąc główny problem top managementu w firmach. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:  

 • przeprowadzić analizę efektywności strategii przyjętej przez organizację
 • połączyć instrumenty i koncepcje przedstawione podczas poprzednich modułów przy wykorzystaniu internetu, opierając się na przeprowadzonej symulacji biznesowej
 • przygotowywać prezentacje biznesowe w oparciu o najnowsze trendy.

Symulacyjna gra menedżerska (16 godz.)
W ramach modułu Zarządzanie strategiczne uczestnicy biorą udział w grze Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w grze - tak jak i w świecie rzeczywistym - jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje przed problemem współzależności różnych opcji decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. 

Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można zredukować tę niepewność, opierając swoje decyzje o wyniki decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania dotyczące przyszłości).
Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć zawierają poglądowe omówienie decyzji, które uczestnik musi podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 

MODUŁY DO WYBORU (16 GODZ.). 
Uczestnicy mogą wybrać dwa moduły z poniższych. W programie studiów znajdą się te moduły, które zostały wybrane większością głosów.

 • Jak zbudować mentalny mistrzowski zespół i być nieformalnym liderem
 • Design Thinking & Praktyka Zarządzania
 • W co grają ludzie - osobowość lidera
 • Zarządzanie biznesem międzynarodowym.

Moduł 1
Podstawy planowania i harmonogramowania projektów (16 godz.)

Zagadnienia

1. Przekrój metodyk i podejść:

 • Definicja projektu, projekto-procesu i portfela projektów.
 • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektami. Etapy procesu zarządzania projektami.
 • Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść: TLS (Theory of Constraints, Lean i Six Sigma) prowadzące do podniesienia efektywności zarządzania projektami w organizacji.
 • Omówienie dominujących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI®, Prince2®, CCPM, Agile. Uwarunkowania skuteczności i wnioski
  z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe.

2. Planowanie projektów:

 • Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów – poszukiwanie i eliminacja sprzeczności oraz asynchroniczności w procesie definiowania celów.
 • Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominującego. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu.
 • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/produkt.
 • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS.
 • Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu.
 • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną
  a bezpieczną. Uwarunkowania skutecznej wyceny czasochłonności w projekcie.
 • Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami i raportingu zarządczym.
 •  Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzaniu projektem. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych
  w zarządzaniu projektami.
 •  Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowaniu zadań w projekcie. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarunkowania skutecznego przeplanowania projektu z uwzględnieniem wpływu zadań z ograniczeniem.
 •  Definiowanie ścieżki krytycznej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji planu
  w przypadku, gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warunków terminu ostatecznego projektu.
 •  Dokumentacja procesu planowania. Tworzenie indywidualnych kart projektu. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projektu. Zastosowanie i wykorzystanie dokumentów w efektywnym zarządzaniu projektami.

 Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zdefiniować cele projektu
 • stworzyć kartę zgłoszenia projektu
 • zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS
 • zbudować sieć projektu
 • zdefiniować kamienie milowe w projekcie
 • harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej
 • zarządzać dokumentacją projektową.

Moduł 2
Zarządzanie ryzykiem w projekcie (8 godz.)

Zagadnienia

 •  Definicja ryzyka. Co jest, a co nie jest ryzykiem projektu. Założenia projektowe a ryzyka.
 •  Ryzyka pozytywne i negatywne.
 •  Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego.
 •  Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt.
 •  Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki.
 •  Macierz ryzyk – metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projektu.
 •  Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo.
 •  Metoda ilościowa i jakościowa pomiaru ryzyk – kiedy którą wybrać.
 •  Strategie zarządzania ryzykiem – kiedy którą zastosować.
 •  Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie.

Uczestnicy przeprowadzą analizę ryzyka przykładowego projektu i zmodyfikują wcześniej przygotowany harmonogram o wyniki swojej pracy.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 •  przeanalizować projekt pod kątem możliwych do wystąpienia ryzyk,
 •  wybrać ryzyka najbardziej istotne z punktu widzenia realizowanego celu projektu,
 •  wybrać właściwą strategię dla ryzyka,
 •  zaktualizować projekt o działania zabezpieczające i minimalizujące wpływ ryzyk na efekt projektu,
 •  przygotowywać i aktualizować rejestr ryzyk.

Moduł 3
Nadzorowanie realizacji projektu – metoda łańcucha krytycznego (CCPM) (8 godz.)

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego.

Zagadnienia

 • Ewolucja metod zarządzania projektami: Wykres Gantta, PERT, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny. Podobieństwa i różnice.
 • ToC a CCPM. 5 kroków POOGI w zarządzaniu projektami.
 • Psychologiczne przyczyny opóźnień projektów: syndrom studenta, syndrom Parkinsona, kotwiczenie.
 • Techniczne przyczyny opóźnień projektów: duża wielozadaniowość, punkty integracji, współdzielenie zasobów.
 • Planowanie zadań ASAP i ALAP. Zalety i wady - którą metodę kiedy zastosować.
 • Wykorzystanie statystyki do skrócenia planowanego czasu trwania zadania. Czas brutto a czas netto. Bufor zadania a bufor projektu.
 • Przygotowanie harmonogramu do zarządzania metodą łańcucha krytycznego.
 • Bufor projektu. Metody wyliczenia długości buforów. Sposób wstawiania buforów do harmonogramu. Bufory zasilające.
 • Bufor zasobów. Wyznaczenie zasobu ograniczającego. Przygotowanie harmonogramu zasobu.
 • Harmonogram zewnętrzny podwykonawcy a łańcuch krytyczny. 

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą łańcucha krytycznego (CCPM),
 • przygotować, a następnie nadzorować projekt metodą CCPM,
 • dostosować harmonogram projektu do specyfiki tej metody nadzoru,
 • zarządzać niepewnością w projekcie,
 • zarządzać głównymi przyczynami opóźnień projektów,
 • skutecznie prowadzić spotkania statusowe,
 • zadawać właściwe pytania na etapie nadzoru projektu,
 • wybrać właściwe narzędzie do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego.

Moduł 4
Zwinne metody w prowadzeniu projektów (16 godz.)

Zagadnienia

1. Wprowadzenie do Agile Project Management

 • Z jakich powodów powinniśmy zmienić sposób naszej pracy?
 • Dlaczego używać agilePM?
 • Jak Lean Agile wpływa na lepsze rezultaty?
 • Czy do wszystkich projektów można używać agilePM?
 • Kto używa agilePM i jak tego używa?

2. AgilePM w organizacji

 • Agile Manifesto dla biznesu.
 • Wartości – Tradycyjne zarządzanie i porównanie do Agile.
 • Filary agilePM.
 • Agile Project Management i Scrum.

3. Proces agilePM

 • Zarządzanie zakresem w agilePM.
 • Estymowanie i kontrola.
 • Podsumowanie.

4. Zarządzanie przepływem zadań KANBAN

 • Do jakich projektów stosujemy metodę KANBAN.
 • Lean Management w projektach. Zamiana PULL na PUSH. Just-in-time. Muda.
 • Korzyści z zastosowania kanbana. Zasady dobrego kanbana. Reguły pracy na kanbanie.
 • Zarządzanie ilością pracy w toku (WIP). Zmniejszenie wielozadaniowości. Eliminacja przełączeń między zadaniami.
 • Wizualizacja wszystkich zadań projektowych i pozaprojektowych realizowanych przez zespół.
 • Codzienny monitoring postępów. Cotygodniowe spotkania z klientem. Nadawanie priorytetów.
 • Psychologiczny efekt wizualizacji przepływu pracy oraz pracy w toku.
 • Dostosowanie narzędzia do własnych potrzeb. Podkolumny. Kryteria akceptacji. Wykorzystanie kolorów. Tory pływackie.
 • Narzędzia służące do korygowania założeń kanbana. Wykres wypalania. Diagram skumulowanego przepływu. Proces ciągłego dostosowania kanbana.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać zadania i projekty, w których warto zastosować zwinne podejście,
 • definiować wymagania biznesowe w sposób ułatwiający ich zmianę w trakcie realizacji projektu,
 • zastosować podejście Agile w swoich projektach,
 • budować zespół Agile i aktywnie w nim uczestniczyć w trakcie realizacji projektów,
 • zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą KANBAN,
 • przygotować kanban przepływu pracy,
 • określić zasady kanbana,
 • zorganizować skuteczne spotkanie projektowe,
 • dostosować kanbana do własnych potrzeb,
 • korzystać z narzędzi ciągłego doskonalenia kanbana,
 • wizualizować przepływ pracy i ograniczać ilość pracy w toku, co przyniesie korzyść w postaci zmniejszenia wielozadaniowości u członków zespołu projektowego.

Moduł 5
Diagnostyka organizacyjna w projekcie – narzędzia myślowe (thinking tools) (16 godz.)

Zagadnienia

 • Co to są „narzędzia myślowe”? Ile ich jest? W jakim celu zostały stworzone? Kiedy je wykorzystywać?
 • Dlaczego większość „dobrych pomysłów” na projekty związane z usprawnieniem działania firmy ma charakter „leczenia objawowego”?
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • Czy ludzie zawsze boją się zmian? Co to oznacza, że ludzie boją się zmian? Jakie pytania należy sobie zadać, planując jakąkolwiek zmianę? Jakie są poziomy oporu przed zmianą? W jaki sposób sobie z nimi radzić?
 • W jaki sposób ustalić, że decydenci odpowiedzialni za wdrożenie jakiejś koncepcji są już gotowi do dyskusji na jej temat? Jak nie „spalić” dobrego pomysłu?
 • Jak opracować diagram stanu obecnego (CRT – Current Reality Tree)?
 • Jak wykorzystać diagram stanu obecnego do zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania?
 • Dlaczego praktycznie każdy problem i związaną z nim decyzję można przedstawić jako konflikt?
 • Dlaczego na co dzień usiłujemy rozwiązywać konflikty metodą szukania kompromisu?
 • Dlaczego dla każdego problemu/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie (breakthrough solution)?
 • Jak przygotować diagram konfliktu (ang. Cloud Diagram) i jak go użyć do odnalezienia przełomowego rozwiązania?
 • Jak odnaleźć kluczowy konflikt każdej firmy (tzw. Master Cloud)?
 • Jak wykorzystać „narzędzia myślowe” do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach?
 • Jak zidentyfikować ograniczenia w organizacji?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy znajomość przyczyn źródłowych nie przybliża nas do rozwiązania?
 • Czym różni się problem od „sytuacji problemowej”?
 • Co oznacza innowacyjne spojrzenie na sytuację problemową? Jak tego dokonać?
 • Co to jest „rozwiązanie eleganckie”?
 • Na czym polega technika „zmiany jakościowej”?
 • Na czym polega technika „bezpośredniego otoczenia”
 • Jak zorganizować pracę nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny?
 • Jak przełożyć wyniki zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia?

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu narzędzi myślowych,
 • wybrać odpowiednie do danej sytuacji narzędzie myślowe,
 • wykorzystać narzędzia myślowe do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie,
 • wykorzystać narzędzia myślowe do identyfikacji ograniczeń w firmie oraz selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia.

Moduł 6
Zarządzanie portfelem projektów (8 godz.)

Zagadnienia

 • Rodzaje portfeli projektów.
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów - czy istnieją projekty całkowicie niezależne?
 • Wybór parametru służącego do priorytetyzacji projektów.
 • Efekt synergii wynikający z zarządzania portfelem projektów.
 • Planowanie realizacji portfela projektów.
 • Dostosowanie harmonogramu projektu do warunków środowiska wieloprojektowego.
 • Wprowadzanie modyfikacji projektu bez zaburzania planu prac w pozostałych projektach.
 • Nadzór nad realizacją projektów w środowisku wieloprojektowym.
 • Narzędzia do zarządzania portfelem projektów.
 • Biuro Projektów – na czym polega praca i czy zawsze jest potrzebne?
 • Tworzenie efektywnego Biura Projektów.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zarządzać złożonym portfelem projektów,
 • stworzyć portfel projektów,
 • wyznaczyć i nadzorować międzyprojektową ścieżkę krytyczną,
 • zarządzać niepewnością w środowisku wieloprojektowym,
 • skutecznie koordynować prace wielu projektów,
 • zbudować Biuro Projektów.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają kilka programów informatycznych wspierających zarządzanie portfelem projektów.

Moduł 7 
Zarządzanie zespołem projektowym (8 godz.)

Zagadnienia

 • Struktura zespołu projektowego
 1. zarządzanie jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi projektowemu
 2. zakresy kompetencji osób pełniących określone funkcje w zespole, przygotowanie merytoryczne, preferowane umiejętności, wzorce charakterologiczne
 3. różnice między kierowaniem a przywództwem, cechy dobrych kierowników zespołów, kluczowe aktywności kierowników zespołów
 4. relacje przełożony-podwładny, sposoby komunikowania, motywowanie, klaryfikacja celów, współpraca i monitoring działania
 5. rola członków zespołu w realizacji wspólnego celu, świadomość znaczenia powierzonych zadań dla powodzenia całego przedsięwzięcia, budowanie umiejętności całościowego spojrzenia na projekt
 • Budowanie i rozwój zespołu projektowego.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać wartość kapitału ludzkiego w kontekście skuteczności realizacji projektu
 • podnosić efektywność działań indywidualnych i zespołowych
 • wykorzystywać założenia zarządzania przez cele z wykorzystaniem potencjału indywidualnego i zespołowego
 • wykorzystywać wiedzę na temat faz budowania i rozwoju zespołów projektowych
 • rozumieć zależności zachodzących podczas procesu grupowego w zespole
 • wzmacniać efekt synergii jako podstawową wartość pracy zespołowej
 • korzystać ze schematów postępowania i zasad komunikowania w sytuacji kryzysowej
 • wybierać optymalny styl zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • wykorzystywać różnorodne techniki motywowania członków zespołów projektowych.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023