O tym, że studia MBA są jednym z najbardziej efektywnych sposobów na pozyskanie aktualnej wiedzy menedżerskiej, dowiedziałem się od moich znajomych, którzy już je ukończyli. Jednym z głównych atutów, jakie wskazywali, była możliwość poznania ciekawych ludzi oraz wymiany informacji i doświadczeń. Mogę śmiało powiedzieć, że w tym zakresie zajęcia przerosły moje wyobrażenia i oczekiwania: różnorodność i dojrzałość doświadczeń, jak również kultura i osobowości innych uczestników, są chyba najcenniejszym elementem tych studiów. Już pierwszy zjazd, w którym uczestniczyłem, pokazał, że Wyższa Szkoła Bankowa to dobry wybór.

Bogusław Kłodziński
Eastern Europe Sales Coordinator / Sales Manager Poland, COMM-TEC GmbH, absolwent studiów EMBA - Business Trends w WSB Merito we Wrocławiu

Program studiów

1. Orientation Day. Leadership Essentials
Zjazd wprowadzający o charakterze informacyjno-integracyjnym. Celem spotkania jest wprowadzenie uczestnika w proces studiowania na studiach MBA. Uczestnicy zapoznają się z procesem dydaktycznym i organizacją roku akademickiego. Część integracyjna ma charakter warsztatowy. Jej zadaniem jest wyznaczenie sobie celu (przywódczego) na studiach, zaplanowanie ścieżki rozwoju w zakresie przywództwa, mentalne przygotowanie do całego roku akademickiego oraz zbudowanie grupy, co przełoży się na korzyści płynące z networkingu.
 
2. Artificial Intelligence w biznesie
Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) - brzmi to skomplikowanie i obco, a jednak każdego dnia mamy do czynienia z tymi technologiami. Codziennością są aplikacje, które starają się nas wspierać i ułatwiać codzienne zadania poprzez przewidywanie naszych kolejnych kroków i wspieranie dokonywanych przez nas wyborów. Gdy otwieramy naszą ulubioną platformę streamingową, algorytm podpowiada, co może być dla nas odpowiednie i czym możemy być zainteresowani. Gdy chcemy zrobić zakupy, aplikacja wyświetla nam to, co może się nam podobać i na co właśnie możemy mieć ochotę. Gdy piszemy zapytanie w przeglądarce internetowej, system informatyczny próbuje za nas dokończyć słowo, frazę. Wydaje się, że mamy przy sobie niewidocznego asystenta, który nas zna i wspiera na każdym kroku. Jednak AI oraz ML nie służą tylko wspieraniu użytkownika, ale są przede wszystkim wykorzystywane w rozwoju biznesu. Stanowią jeden z podstawowych elementów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Podczas zajęć skupimy się na możliwościach wykorzystania technologii AI oraz ML. Omówimy wiodące przykłady zastosowania oraz kierunki rozwoju. Będziemy pracować nad własnymi pomysłami i możliwościami ich wdrożenia. Podejmiemy próbę zaprojektowanie produktu lub usługi opartej na technologii AI lub ML, co może być pierwszym krokiem do ich wdrożenia w organizacji.
 
3. Zarządzanie talentami 
Koncepcja ta obejmuje poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, motywowanie osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności. Pokazuje, jak doskonalić ich kompetencje oraz potencjał intelektualny, a także jak wykorzystać ich zdolności dla realizacji strategii organizacji. 
 
4. Zarządzanie wartością firmy
To podejście, które ma na celu budowanie i maksymalizowanie wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Obejmuje takie obszary, jak mierzenie wartości rynkowej, optymalizacja przedsiębiorstwa, szukanie źródeł zwiększenia i maksymalizacji wartości poprzez długoterminowe strategie rozwoju. 
 
5. Teoria gier w podejmowaniu decyzji 
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności w zakresie myślenia i działania strategicznego, rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu z wykorzystaniem teorii gier oraz wykorzystanie przeanalizowanych informacji do podjęcia optymalnych decyzji.
 
6. Innowacje w biznesie. Narzędzia myślowe Thinking Tools
Badania naukowe dowodzą, że wszyscy ludzie mają taki sam potencjał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Niestety, bardzo niewielu z nas umie spontanicznie z tego potencjału skorzystać, natomiast KAŻDY może się w tym wyćwiczyć. Procesy myślowe to zestaw narzędzi, które, stosowane na co dzień, pozwalają w systematyczny sposób zmienić każdą organizację w bardzo innowacyjną. 
 
7. Storytelling
Storytelling to używanie opowieści do budowania więzi i relacji firmy z odbiorcami, najczęściej wykorzystywany w działaniach o charakterze marketingowym. Polega na zbudowaniu zaufania i zaangażowania klientów/odbiorców pod wpływem usłyszanej opowieści.  

8. Strategia zrównoważonej transformacji
Strategia zrównoważonej transformacji stanowi jedno z kluczowych wyzwań stojących przed gospodarką – obejmuje ona szerokie spektrum aspektów technologicznych, ekonomicznych i społecznych. W rezultacie prowadzonej polityki energetyczno-klimatycznej, zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i krajowym, konieczne jest podejmowanie szeregu działań mających na celu zmniejszenie antropopresji sektora energetycznego – jego dekarbonizację, zmniejszenie emisyjności i rozwijanie energetyki prosumenckiej. W ramach zajęć zostanie precyzyjnie scharakteryzowana problematyka funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zostanie położony nacisk na raportowanie niefinansowe i standardy ESG jako element transformacji energetycznej. Przeprowadzenie transformacji energetycznej jest koniecznością wynikającą m.in. z ekspozycji na ryzyko klimatyczne, a w konsekwencji ryzyko finansowe, a także w celu utrzymania konkurencyjności i pozycji rynkowej.

 
9. Perswazja dla zaawansowanych
Perswazja jako narzędzie pojawiła się w starożytnej Grecji, gdzie retorykę i elokwencję uznawano za najważniejsze narzędzia dla odnoszącego sukcesy polityka. W studiach lingwistycznych uznaje się ją za akt perlokucji, który ma na celu wywołanie u odbiorcy komunikatu rozmaitego rodzaju wpływów. Moduł skupia się na pokazaniu, czym są efektywne metody komunikowania się z ludźmi i wpływania na nich poprzez swoją osobowość oraz autorytet, który nie zawsze jest związany wyłącznie z pełnioną funkcją.  
 
10. Leadership Challenge 
Leadership Challenge to 2-dniowa, wyjazdowa sesja z zakresu przywództwa osobistego, zespołowego i organizacyjnego, składająca się z serii ćwiczeń, dyskusji i refleksji, prowadzona metodą Experiential Education. Grupa i każdy uczestnik stanie przed szeregiem niekonwencjonalnych wyzwań odpowiadających temu, co dzieje się we współczesnym świecie, tak aby powrócić do swoich firm z ładunkiem nowej inspiracji w zakresie przewodzenia sobie i swoim ludziom. Elementem programu będzie informacja zwrotna dla każdego uczestnika oraz wizja i plan rozwoju na przyszłość. Sprawdź się w działaniu i zaplanuj, co ze swoich doświadczeń przekażesz Twoim następcom. 
 

Organizacja zajęć

Ideą studiów Executive MBA – Business Trends jest poszukiwanie inspiracji do nowoczesnego zarządzania organizacją oraz zapoznanie się z trendami pojawiającymi się na rynkach światowych. Ponadto program ma na celu pokazanie innowacyjnego spojrzenia na zarządzanie.

Program kierujemy do:  

 • osób, które potrzebują nabyć lub udoskonalić umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych,  
 • osób, które chcą uzyskać świeże spojrzenie na biznes i zarządzanie nim, 
 • osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie.   

 Studia trwają 1 rok. Program obejmuje łącznie:  

 • 2 semestry, 
 • 160 godzin zajęć dydaktycznych, 
 • 10 modułów.

Tryb weekendowy   

 • Zjazdy odbywają się w formie niestacjonarnej w piątki i soboty (w godz. 8:30–15:30)

Modułowy system nauczania  

 • Program podzielony został na 10 modułów, a każdy z nich obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych.

Zaliczenie studiów 

Zaliczenie studiów polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z: 

 • wszystkich modułów w ramach programu, 
 • pracy biznesowej*, 
 • testu końcowego. 

Elementem warunkującym jest również frekwencja na zajęciach w wymiarze 80%. 

*Praca biznesowa to opis inspiracji, którą uczestnik zaczerpnął podczas zajęć i wdrożył lub zamierza wdrożyć do swojego życia zawodowego. Powinna zawierać opis problemu biznesowego, zastosowanego narzędzia oraz realnych lub oczekiwanych rezultatów tej implementacji. Pracę ocenia trener wybranego modułu

Prestiżowy dyplom 

Absolwenci programu otrzymują: 

 • świadectwo ukończenia studiów Executive MBA – Business Trends wystawiane przez Uniwersytet WSB Merito,  
 • dyplom Executive MBA – Business Trends sygnowany przez Rektora Uniwersytetu WSB Merito, 
 • certyfikat potwierdzający kompetencje przywódcze wystawiony przez AfT Leadership & Strategy. 

 

Aktualny harmonogram zajęć znajdziesz tutaj.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023