Już po pierwszym zjeździe wiedziałam, że zajęcia na tej uczelni są mocno angażujące i ciekawe. Dodatkowo fantastyczna grupa na jaką trafiłam, pełna doświadczonych ludzi biznesu z niesamowitymi pokładami pozytywnej energii, to wszystko sprawia, że czekam z niecierpliwieniem na kolejne zjazdy.  

Agnieszka Roszyk
uczestniczka studiów MBA we Wrocławiu

Ideą studiów Master of Business Administration jest wykształcenie umiejętności strategicznego i globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w warunkach krajowych, jak i w środowisku międzynarodowym.  

Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu 

Program MBA kierujemy do: 

 • kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery,  
 • osób, które potrzebują nabyć lub udoskonalić umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych, 
 • osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wcześniejszego wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie,
 • osób, które chcą usystematyzować wiedzę z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu.

Organizacja zajęć

Studia trwają 2 lata i są prowadzone w języku polskim. Program obejmuje łącznie: 

 • 368 godzin zajęć obowiązkowych, 
 • 32 godzin zajęć fakultatywnych o różnorodnej tematyce, 
 • Raz w roku organizowana jest też sesja wyjazdowa.  

Tryb weekendowy  

 • Zjazdy odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.  
 • Zajęcia trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie (w godz. 8:30-15:30) . 
 • Spotykamy się średnio co 2-3 tygodnie.  

Modułowy system nauczania 

Program podzielony został na 12 modułów (w tym sesja wyjazdowa, gra menedżerska oraz wykłady do wyboru).  

Aktualny harmonogram zajęć znajdziesz tutaj.

Metody kształcenia 

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są praktyczne metody nauczania.  

Interaktywna forma zajęć 

Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami, studiami przypadków i symulacją biznesową, dzięki którym uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie.  

Praca własna 

Studia MBA to w dużej mierze praca własna. Uczestnicy otrzymują od wykładowców bezpłatne materiały dydaktyczne (zarówno w wersji papierowej, jak i online), pozwalające przygotować się do zajęć oraz ugruntować nabytą wiedzę. 

Zaliczenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów. Program zamyka symulacja biznesowa, która jest oceną umiejętności oraz zdobytej podczas studiów wiedzy. 

Poszczególne moduły w ramach programu uczestnicy zaliczają na podstawie wytycznych trenera (m.in. praca zaliczeniowa, projekt grupowy, obecność na zajęciach).  

Zaliczenie studiów polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z: 

 • wszystkich modułów w ramach programu, 
 • symulacyjnej gry biznesowej Marketplace, 
 • indywidualnej pracy biznesowej, 
 • testu końcowego. 

Elementem warunkującym jest również frekwencja na zajęciach w wymiarze 80%. 

Prestiżowy dyplom 

Absolwenci programu otrzymują: 

 • dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, podpisany przez reprezentantów obydwu uczelni, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu i Franklin University, 
 • świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Master of Business Administration Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

Moduły realizowane w ramach programu studiów MBA:

KOMUNIKACJA

Komunikacja menedżerska (16 godz.)

Sukces w życiu zawodowym i prywatnym to najbardziej naturalne pragnienie każdego z nas. Model osobowości persolog® zapewnia zupełnie naturalne podejście do tego zagadnienia, które powinno być pierwszym krokiem wyznaczającym kierunek rozwoju. Poznanie samego siebie poprzez zdobycie realistycznego obrazu swojej osobowości w kontekście konkretnych zachowań pozwala na skuteczniejsze i bardziej świadome kierowanie własnym rozwojem. Wykorzystanie drzemiącego w nas potencjału zależy przede wszystkim od umiejętności wzajemnego dopasowania zamiarów i konkretnych działań – czyli naszego zachowania. Wewnętrzne przekonania o tym, jacy jesteśmy i jak się zachowujemy, odbiegają często od tego, jak jesteśmy postrzegani przez nasze otoczenie. Model osobowości persolog® został stworzony przez prof. Johna G. Geiera  we współpracy z prof. Dorothy E. Downey, którzy poświęcili swoje naukowe życie zagadnieniu rozwoju osobowości, opisując i wyjaśniając zachowania ludzkie w oparciu o cztery typy zachowań: D–I–S oraz K. Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi szkoleniowych można:

 • skutecznie poprawić komunikację menedżerską
 • pracować nad dopasowaniem swojego zachowania do zamiarów
 • zidentyfikować blokady i rozpocząć pracę nad nimi
 • opracować strategie radzenia sobie ze stresem
 • przeanalizować swoją rolę w zespołach w celu polepszenia relacji.

Wystąpienia publiczne/ Hybrydowa komunikacja lidera (moduł online) (16 godz.)

Skuteczny lider to skuteczny mówca. Hybrydowa Komunikacja Lidera to sprawdzone techniki przygotowania i dostarczenia skutecznego przekazu – w wirtualnym i realnym świecie – który trafia do mózgu odbiorcy i wpływa na jego decyzje. Hybrydowe i wirtualne środowisko pracy to niesamowite pole do wyróżnienia i zwiększonej efektywności. Każde spotkanie to szansa, by idea została zauważona, zapamiętana i wzbudziła zaangażowanie. Po zakończeniu modułu uczestnik będzie potrafił:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi,
 • wzbudzać i utrzymać zainteresowanie i motywację odbiorców – przez 45 minut i przez 4 godziny,
 • wyróżnić swój temat i spotkanie z tłumu innych,
 • korzystać z pomocy wizualnych,
 • przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność.

Negocjacje w biznesie (16 godz.)

Negocjacje w biznesie to szeroki obszar zagadnień, który można analizować z punktu widzenia teorii interakcji, czy modelu procesu komunikowania. W każdym z tych podejść pojawiają się standardowe zagadnienia, czyli wybór stylów negocjowania, proces i fazy prowadzenia rozmów, manipulacje i chwyty stosowane w trakcie rozmów, ogólne strategie postępowania w negocjacjach, zdolności i umiejętności negocjacyjne. W trakcie zajęć wszystkie te zagadnienia omawiane są nie tylko na poziomie wiedzy teoretycznej, ale nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w licznych grach i ćwiczeniach negocjacyjnych. Aktywny udział w zajęciach będzie dla uczestników okazją do:

 • opracowania silnych i słabych stron procesu negocjacji biznesowych
 • zrozumienia procesu percepcji partnera, siebie i sytuacji negocjacyjnej
 • tworzenie strategii negocjowania
 • planowania zadań negocjacyjnych
 • wdrażania podstawowych praw negocjacji
 • zaznajomienia się z technikami negocjacji
 • opanowania umiejętności redukowania napięcia w trakcie rozmów i przełamania impasu
 • diagnozowania swoich osobistych umiejętności i predyspozycji do prowadzenia negocjacji
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysów negocjacyjnych.


OTOCZENIE BIZNESOWE

Otoczenie prawne (16 godz.)

Zajęcia w swoich założeniach mają umożliwić uczestnikom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy poznają zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć umiejętności będą mogli samodzielnie dokonać wyboru adekwatnej dla danego przypadku formy prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz dokonać analizy stosunków zobowiązaniowych w obrocie gospodarczym. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma
 • dokonać krytycznej analizy aktu prawnego powołującego przedsiębiorcę (osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)
 • dokonać analizy praw i obowiązków umowy cywilnoprawnej
 • dokonać prawidłowego wyboru zabezpieczenia konkretnej umowy.

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)

Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych. Zajęcia mają na celu kształtowanie u uczestników orientacji w zakresie podstawowych współczesnych ekonomicznych problemów globalnych i ich korelacji z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat. Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej
 • zrozumieć współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.

Ekonomia menedżerska (16 godz.)

Zajęcia obejmują przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Na jego podstawie uczestnicy będą dokonywać analizy efektywności funkcjonowania firmy. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy ekonomiczne umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji.


HUMAN RESOURCES

Przywództwo i zarządzanie w firmie (16 godz.)

Najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji są ludzie, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do osiągnięcia wszystkich założonych przez przedsiębiorstwo celów. Od dobrze funkcjonującego zespołu pracowników zależy powodzenie organizacji, dla której pracują. Po zakończeniu przedmiotu uczestnicy będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
 • wskazywać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy
 • analizować zasadnicze funkcje human resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji.

Budowanie efektywnych zespołów (16 godz.)

Menedżerowie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za motywowanie pracowników i wskazywanie im drogi do osiągnięcia długotrwałych sukcesów organizacji. Uczestnicy nabędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnego budowania zespołów pracowniczych oraz ich motywowania. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zbudować zespół pracowniczy oraz stworzyć dla niego plany rozwojowe,
 • opracowywać plany zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.


RACHUNKOWOŚĆ

Rachunkowość finansowa (16 godz.)

Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze. Dzięki zapisom księgowym możemy przedstawić sytuację finansową firmy. Menedżerowie powinni rozumieć koncepcje dotyczące finansów i zarządzania oraz swobodnie je stosować podczas wykonywania codziennych obowiązków, dlatego istotne jest, aby wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji finansowych. Podczas realizacji modułu uczestnicy poznają podstawowe aspekty dotyczące rachunkowości finansowej, w tym jej profesjonalną strukturę. Po zakończeniu zajęć będą potrafili:

 • rozróżniać elementy sprawozdania finansowego
 • identyfikować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych analizy sprawozdań finansowych
 • sporządzać plany finansowe przedsiębiorstwa.

Rachunkowość zarządcza (16 godz.)

Rachunkowość zarządcza jest podstawowym systemem informacyjnym. Jej celem jest dostarczanie informacji, które powinny sprzyjać sprawniejszemu zarządzaniu jednostką gospodarczą. Podczas zajęć omówione zostaną funkcjonalne aspekty rachunkowości zarządczej, w tym planowanie, podejmowanie decyzji, a także ocena wyników przedsiębiorstwa. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych do podejmowania decyzji zarządczych
 • rozróżniać koszty prowadzonej działalności i metody ich analizy
 • dokonywać, przy podejmowaniu decyzji z zakresu budżetowania kapitałowego, odpowiednich szacunków dotyczących przepływów pieniężnych, a także stóp procentowych.


MARKETING

Analizy marketingowe (16 godz.)

Przedsiębiorstwa w swoich zasobach, dzięki systemom elektronicznym, gromadzą coraz więcej informacji o klientach, które mogą wykorzystać do ulepszania oferty. W ramach zajęć uczestnicy nabędą wiedzę związaną ze stosowaniem modeli i analiz rynku służących lepszemu poznaniu oczekiwań klientów. Poprzez szczegółowe badanie zachowań konsumenta będą potrafili zrozumieć, w jaki sposób produkt, miejsce, cena oraz promocja tworzą unikalną wartość rynkową. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zaprojektować badania o charakterze ilościowym i jakościowym
 • dokonać analizy przydatności danych pochodzących ze źródeł wtórnych i pierwotnych
 • dokonać analizy zbioru danych i sformułować na ich podstawie rekomendację dla przedsiębiorstwa.

Kreowanie wizerunku (16 godz.)

Umiejętne kreowanie własnego wizerunku to działanie charakteryzujące nowoczesne przedsiębiorstwo. W tym celu sięga ono po działania tradycyjne z obszaru public relations, ale także po możliwości, jakie oferują nowe media. Podczas zajęć przedstawione zostaną sposoby tworzenia wizerunku organizacji w otoczeniu biznesowym, a także zarządzania nim. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać analizy otoczenia swojego biznesu oraz tendencji wpływających na niego
 • rozwijać swój wizerunek i dostosowywać go do zmieniającego się rynku oraz wymagań grupy docelowej
 • dobrać najlepsze kanały przekazu mające na celu wykreowanie odpowiedniego obrazu przedsiębiorstwa wśród odbiorców
 • generować innowacje w zakresie rozwoju i ulepszania wizerunku firmy.


ZARZĄDZANIE 

Zarządzanie biznesem międzynarodowym (16 godz.)

Istotą prowadzonego przedmiotu jest pokazanie skomplikowanego otoczenia międzynarodowego polskiego biznesu z uwzględnieniem aspektów „twardych”, takich jak np. relacje handlowe i inwestycyjne pomiędzy gospodarką Polski, branżami, pojedynczymi firmami, oraz „miękkich”, koncentrujących się na uwarunkowaniach kultury biznesu międzynarodowego, niezwykle ważnych z punktu widzenia skutecznego funkcjonowania polskiej firmy w otoczeniu firm i klientów zagranicznych. Dzięki warsztatom z doświadczonym byłym polskim dyplomatą gospodarczym uczestnicy będą mieli szansę poznania licznych przykładów z prawdziwej praktyki biznesu międzynarodowego oraz możliwość analizy własnych, firmowych doświadczeń biznesowych. Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • będą identyfikować kompleks zewnętrznych uwarunkowań biznesowych dla swojej firmy/instytucji 
 • dowiedzą się, jak skutecznie i asertywnie nawiązywać kontakty biznesowe z partnerami zagranicznymi 
 • dowiedzą się, gdzie szukać pomocy państwa przy pojawieniu się ewentualnych kłopotów 
 • poznają wartościowe źródła informacyjne przydatne do przygotowania ekspansji zagranicznej swojej firmy. 

Zarządzanie projektami (32 godz.)

W większości współczesnych firm, niezależnie czy produkcyjnych, czy usługowych, realizowane są projekty, które mają przyczynić się do realizacji określonych celów firmy. Ich umiejętne zaplanowanie, a następnie przeprowadzenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Uczestnicy poznają metody selekcji, planowania i realizacji projektów, analizowania i ulepszania oraz utrzymywania jakości. Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • ukierunkują rozwój zawodowy na programowe i projektowe zarządzanie firmą
 • znają różne techniki zarządzania projektami
 • mają praktyczną wiedzę w zakresie skutecznego wdrażania i zastosowania metodyk zarządzania projektami.


FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Źródła finansowania (16 godz.)

Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywa przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem modułu jest podniesienie kompetencji w zakresie:

 • specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału
 • doboru odpowiednich źródeł do realizacji projektów biznesowych.

Analiza wiarygodności finansowej (16 godz.)

Moduł poświęcony jest przekazaniu wiedzy dotyczącej narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ramach zajęć szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. W związku z tym celem zajęć jest przede wszystkim uzyskanie następujących efektów:

 • pozyskania informacji finansowych z otoczenia biznesowego
 • wykorzystania narzędzi do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
 • opanowania praktycznego sposobu czytania informacji finansowych
 • nabycia umiejętności podejmowania decyzji przekładających się na wyniki finansowe.

Ocena efektywności inwestycji (16 godz.)

Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. Celem modułu jest zatem przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności przydatnych w analizie i ocenie planowanych oraz realizowanych projektów inwestycyjnych,. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych
 • określić wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.


STRATEGIA

Zarządzanie strategiczne (16 godz.)

Podczas realizacji modułu analizie poddane będą czynniki otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają rozwojowi lub go zakłócają, stanowiąc główny problem top managementu w firmach. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • przeprowadzić analizę efektywności strategii przyjętej przez organizację
 • połączyć instrumenty i koncepcje przedstawione podczas poprzednich modułów przy wykorzystaniu internetu, opierając się na przeprowadzonej symulacji biznesowej
 • przygotowywać prezentacje biznesowe zgodne z najnowszymi trendami.

Symulacyjna gra strategiczna (16 godz.)

W ramach modułu zarządzanie strategiczne uczestnicy biorą udział w grze Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w grze – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje przed problemem współzależności różnych wariantów decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można zredukować tę niepewność, opierając swoje decyzje na wynikach decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania). Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć będą zawierały poglądowe omówienie decyzji, które uczestnik musi podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 


MODUŁY DO WYBORU (32 godz.).

Decyzję podejmują uczestnicy danej edycji. W programie studiów znajdą się te dwa moduły, które zostaną wybrane większością głosów. Do wyboru są następujące zajęcia:

 • Design Thinking & Praktyka Zarządzania
 • Jak zbudować mentalny mistrzowski zespół i być nieformalnym liderem 
 • Zwinne zarządzanie zespołem. Management 3.0
 • Digital Transformation

Dodatkowe szkolenia 

Uczestnicy naszych programów mogą brać udział w ciekawych szkoleniach, które prowadzą doświadczeni trenerzy. W W ubiegłych latach uczestniczyli m.in. w zajęciach: "High Performance Leadership" (Dr. Garry McDaniel). "Improwizacja dla menedżerów" (Bart Jurkowski), Warsztat Lean z wykorzystaniem gry symulacyjnej BATERIADA (dr.inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin) , „Liga Mistrzów Negocjacji” (grywalizacja pomiędzy drużynami wytypowanymi przez grupy MBA, wykorzystująca grę „Wschód Dzikiego Zachodu”). Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Wyjazd do USA – MBA Study Tour dla chętnych

Raz w roku dla uczestników programów MBA organizowany jest wyjazd do USA z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Jak dotąd uczestnicy MBA Study Tour odwiedzili również Miami, Atlantę i Waszyngton, a także takie firmy jak  Honda, MasterCard, Bank Światowy, Boeing.  Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.   

Liga Mistrzów Negocjacji 

Liga Mistrzów Negocjacji to uczelniane rozgrywki biznesowe dla uczestników studiów MBA.  Wydarzenie składa się z dwóch etapów. Część pierwsza to eliminacje, w której rywalizuje ze sobą dwanaście pięcioosobowych zespołów, zaś druga - finałowa, wyłania zwycięską drużynę. Całe wydarzenie rozgrywa się w fabule Dzikiego Zachodu i wykorzystuje jedną z najlepszych gier strategicznych zatytułowaną Wschód dzikiego Zachodu. Przenosi ona graczy do miasteczka Kairoscity, w którym prowadzą między sobą interesy i rozwijają rodzinny biznes.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023