Wybrałem studia MBA, bo zawsze chciałem doskonalić moje umiejętności menadżerskie. Niestety dotąd praca zawodowa mi na to nie pozwalała, ponieważ zbytnio mnie pochłaniała. Dzisiaj mam wreszcie czas i olbrzymią potrzebę, żeby ukończyć te studia. Uważam, że MBA to naturalny, kolejny krok w mojej karierze. Wybrałem ścieżkę polsko-angielską pomimo obaw o efektywność takiej nauki, gdyż nie używam języka na co dzień w pracy. Jednakże po pierwszych zjazdach widzę, że zmotywowało mnie to do dodatkowego wysiłku i jestem z tego wyboru zadowolony.

Waldemar Nowak
dyrektor ds. finansowych, Clima-Produkt sp. z o.o., absolwent studiów MBA w WSB w Gdańsku

Dla kogo MBA 

Program MBA przygotowaliśmy dla kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery, oraz dla osób, które potrzebują nabyć lub podszlifować umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu. Jest to również idealny wybór dla osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie. 

Studia MBA trwają 2 lata 

Program obejmuje łącznie 535 godzin zajęć o zróżnicowanej tematyce: 

 • 22 moduły obowiązkowe (w tym moduł wyjazdowy),  
 • grę menedżerską,  
 • dodatkowe moduły i szkolenia do wyboru,
 • seminarium. 

Zjazdy odbywające się w systemie zaocznym w soboty i niedziele 1-2 razy w miesiącu.

Dwie ścieżki językowe  

Zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu przygotowanego przez Wyższą Szkołę Bankową i zatwierdzonego przez University of Northampton. Dzięki temu studia umożliwiają rozwój umiejętności menedżerskich również tym osobom, które nie władają biegle językiem angielskim. Kandydaci na studia, na etapie rekrutacji mogą wybrać ścieżkę polsko-angielską, w ramach której 30% programu realizują w języku angielskim. Część zajęć w ramach tej ścieżki prowadzona jest przez kadrę międzynarodową i native speakerów.  

Metody nauczania  

Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu mogą oni poszerzyć umiejętności realnie przydatne w pracy menedżera.

Gotowe materiały dydaktyczne

Na zajęciach uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne niezbędne do przygotowania się do zajęć, w tym razdo roku wybrane podręczniki. Materiały te są też dostępne w serwisie internetowym Extranet, dzięki któremu zapewniony jest stały kontakt z uczelnią. W Extranecie dostępne są ponadto plany zajęć i informacje o płatnościach. 

Spersonalizowane sesje coachingowe

Program zawiera elementy coachingu zorientowanego na identyfikację indywidualnych potrzeb rozwojowych uczestników programu. Pozwoli to rozpoznać silne i słabe strony ich warsztatu menedżerskiego i pracować nad jego doskonaleniem.

Prestiżowy dyplom

Absolwenci naszego programu otrzymują prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton, wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni. 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.  

Moduły: 

Dodatkowe moduły do wyboru (2 z 4)

 • Design Thinking / Ocena ryzyka upadłości kontrahenta
 • Systemy informatyczne w biznesie / Start-upy - strategie rozwoju

Opis modułów

Integracja – mechanizmy pracy zespołowej
Moduł ten ma na celu zintegrowanie  uczestników, nauczenie ich pracy ze sobą, pokazanie sposobów pracy i komunikowania się menedżera z otoczeniem. Jego program nastawiony jest na integrację poprzez zabawę. Zawiera elementy pracy głosem, mowy ciała, elementy retoryczne i rozróżnianie typów osobowości. Sposoby realizacji to gry, symulacje, testy.

Ekonomia menedżerska/ Managerial economics and decision making
Rywalizacja rynkowa wymusza na menedżerach doskonalenie szeroko rozumianego warsztatu zawodowego, w szczególności wspierającego podejmowanie racjonalnych decyzji. Współczesne otoczenie charakteryzuje się silną zmiennością, co w konsekwencji wprowadza ryzyko związane z oceną przyszłych uwarunkowań zewnętrznych. Celem modułu jest rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi analizy menedżerskiej w diagnozowaniu problemów ekonomicznych oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w warunkach niepewności i przy uwzględnieniu ryzyka. Uczestnicy poznają także sposoby określania warunków działania rynkowego. Dodatkowym walorem zajęć będzie wykorzystanie materiałów pierwotnych z macierzystych przedsiębiorstw uczestników. Moduł jest realizowany w blokach tematycznych składających się z wprowadzenia teoretycznego w formie wykładu oraz analizy sytuacji decyzyjnej, dokonywanej w trakcie pracy w grupach i podsumowującej dyskusji.

Negocjacje i komunikacja w biznesie
Umiejętności komunikacyjne są podstawowym obszarem kompetencji lidera. Współczesny menedżer wykorzystuje je nie tylko w negocjacjach, ale także w całym procesie kierowniczym, czyli planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu przebiegu zadań oraz kontroli pracy zespołu. Osobną dziedziną komunikacji menedżerskiej jest przekonywanie i perswazja – nieodłącznie związane z motywowaniem podwładnych. Udział w module daje możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji menedżerskich i pogłębia głównie te, które są związane z różnymi poziomami negocjacji i interakcji międzyludzkich. Uczestnicy rozwijają m.in. takie umiejętności, jak: praca z trudnymi komunikacyjnie partnerami, obrona przed manipulacją, agresją i negatywnym wpływem podczas komunikacji interpersonalnej, a także planowanie rozwoju własnych kompetencji komunikacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego. W ich trakcie wykorzystywane są gry negocjacyjne, dyskusje moderowane, a także symulacje sytuacji komunikacyjnych.

Zarządzanie strategiczne 
Zarządzanie strategiczne zajmuje się wyznaczaniem kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, budowaniem jego strategii i znajdowaniem sposobów realizacji celu biznesowego. Proces definiowania i redefiniowania strategii przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wzrostu konkurencyjności staje się coraz większym wyzwaniem menedżerskim. W trakcie zajęć z tego modułu uczestnicy analizują i porównują modele biznesowe. Rozwijają również umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ukierunkowanych na jego długotrwały i stabilny sukces rynkowy. Zajęcia mają formę dyskusji w trakcie sesji wykładowej, podczas której kładziony jest nacisk na wykorzystywanie przez uczestników wiedzy teoretycznej, własnego doświadczenia oraz informacji dodatkowych do rozwiązania problemów strategicznych przedstawionych w omawianym przypadku.

Prawo w biznesie
Cykl kształcenia w module ma umożliwić umiejętne poruszanie się menedżera w aspektach społecznych występujących tak wewnątrz przedsiębiorstwa, w relacjach pracownik – pracodawca (prawo pracy), jak i w relacjach środowiskowych z grupą właścicieli, udziałowców oraz wspólników przedsiębiorstwa (prawo handlowe, gospodarcze). Ostatni element modułu związany z prawem finansowym, zwłaszcza prawem podatkowym, da menedżerowi umiejętność poruszania się w sferze praw i obowiązków wynikających ze stosunków publicznoprawnych, takich jak postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa i kontrola podatkowa. Olbrzymi zakres praw i obowiązków w sferze publicznoprawnej pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych sporów z organami publicznoprawnymi. 

Zarządzanie marketingowe i modele biznesowe/ Marketing Management & Business Models
Celem modułu jest przedstawienie idei marketingu ze strategicznego punktu widzenia. Uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu budowania strategii marketingowej opartej na wyróżnikach i przewagach konkurencyjnych. Zapoznają się z pojęciem zarządzania strategicznego według M. Portera, założeniami „marketingu wojującego” według J. Trouta, a także koncepcją marketingu 5 zmysłów. Moduł dostarcza wiedzy na temat zasad funkcjonowania globalnej konkurencji, istoty zarządzania marką, planowania i oceny planu komunikacji marketingowej i poszczególnych jego elementów. Rozwija kompetencje uczestników m.in. w zakresie wyznaczania celów strategicznych i operacyjnych, projektowania struktury produktów, wyznaczania cen i efektywnego stosowania promocji cenowych czy planowania komunikacji marketingowej. Dyskusje, warsztaty, ćwiczenia i analiza przypadków pozwalają na praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi polega  na stosowaniu technik i procedur oraz rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym potencjał, jakim dysponują pracownicy, może zostać skutecznie wykorzystany. Nie jest ono wyłącznie domeną specjalistów od spraw personalnych. Każdy menedżer ma bezpośredni kontakt z tą problematyką w codziennej praktyce zarządzania. Przed każdym menedżerem stają najrozmaitsze zadania związane z zarządzaniem ludźmi, każdy menedżer musi więc mieć w jakimś stopniu kompetencje specjalisty w tej dziedzinie. Celem zajęć jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania firmą.

Sprawozdawczość i analiza finansowa 
Skuteczny menedżer nie musi być specjalistą z rachunkowości, ale powinien ją znać na takim poziomie, aby móc prawidłowo określić swoje potrzeby informacyjne oraz właściwie zinterpretować otrzymane dane. Moduł pozwala nabyć kluczowe umiejętności związane z elementami rachunkowości zarządczej oraz interpretacją sprawozdań. Uczestnicy poznają elementy sprawozdania finansowego i zasady jego konstrukcji. Rozwijają kompetencje w obszarze oceny wskaźnikowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz sprawności funkcjonowania systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, a ćwiczenia i materiały ze studiów przypadków pochodzących z sektora prywatnego dają możliwość eksperymentowania i zastanowienia się nad zastosowaniem różnych teorii i rozwiązań w praktyce.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
Moduł umożliwia poznanie podstawowych narzędzi i metod wykorzystywanych w obszarze zarządzania finansami oraz zrozumienie współzależności wszystkich procesów finansowych realizowanych przez przedsiębiorstwo. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat wpływu otoczenia finansowego na organizację i proces podejmowania decyzji. Poznają związki między zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a rachunkowością finansową i zarządczą, a także wzajemne wpływy różnych elementów operacji finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Efektem jest nabycie umiejętności identyfikowania problemów zarządzania finansami przedsiębiorstw i stosowania odpowiednich metod wymaganych w celu podjęcia decyzji lub zminimalizowania ryzyka w analizowanym obszarze. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów.

Zarządzanie projektami i procesami / Process and Project Management
Od sprawnego osiągania celów strategicznych organizacji oraz celów projektów biznesowych zależy los każdego przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga od ich kierowników konkretnych umiejętności, wsparcia menedżerów najwyższego szczebla oraz odpowiedniej kultury w organizacji. Moduł określa sposoby zarządzania procesami i projektami. Uczestnicy zdobywają m.in. umiejętność: rozpoznawania potrzeb organizacji w orientacji na projekty, programy i portfele, definiowania celów projektów i programów czy ustalania kryteriów ich oceny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Po każdym bloku tematycznym odbywa się dyskusja, podczas której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Menedżer jest nie tylko graczem rynkowym, ale także aktywnym uczestnikiem kultury. Wybory i działalność gospodarcza determinowane są dobrami niewidzialnymi: wartościami, normami moralnymi, tradycją, obyczajem, zasadami i regułami. Kulturowe wzory zachowań są wskazówkami, jak postępować. Celem zajęć jest ukazanie wartości i zasad etycznych, które mają wpływ na kształtowanie stosunków pracy i metod zarządzania. Poruszana tematyka dotyczy m.in. etycznych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, idei społecznej odpowiedzialności biznesu czy zawodowych kodeksów etycznych. Uczestnicy rozwijają umiejętności diagnozowania konfliktów wartości, analizowania symptomów, przyczyn i przebiegu konkretnych napięć pojawiających się w środowisku pracy. Zajęcia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń.
 
Ochrona własności intelektualnej 
Celem modułu jest wyjaśnienie pojęcia własności intelektualnej,  w tym prawa autorskiego. Na zajęciach uczestnicy zajmują się przejawami naruszania tej własności oraz kategorią dozwolonego użytku. Prowadzący omawia również rolę państwa i prawa w ochronie własności intelektualnej, korzyści z zapewnienia skutecznej ochrony prawa własności intelektualnej oraz  sankcje grożące sprawcy naruszenia  praw właścicielskich w tym obszarze.
 
Biznes międzynarodowy / International Business NOWOŚĆ
W ramach modułu uczestnicy zdobywają wiedzę oraz kompetencje miękkie przydatne do efektywnego funkcjonowania polskiej firmy na rynku międzynarodowym. Przedmiot odpowiada na zapotrzebowanie ze strony pracowników, którzy w coraz szerszym zakresie zajmują się współpracą zagraniczną. Dotyczy to zarówno handlu zagranicznego, inwestycji bezpośrednich za granicą, jak i pracy w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Przedmiot jest podzielony na dwie części obejmujące miękkie aspekty biznesu międzynarodowego (etykieta w kontaktach międzynarodowych) oraz twarde fakty na temat otoczenia biznesowego polskiej gospodarki w całości oraz poszczególnych przedsiębiorstw.
 
Kontroling menedżerski 
Kompetentny menedżer  potrafi poprawnie sformułować zakres niezbędnego wsparcia, jakiego oczekuje 
od kontrolingu, oraz wie, jak zweryfikować i zinterpretować otrzymaną informację zarządczą. Celem zajęć 
jest zapoznanie uczestników z tematyką kontrolingu i metodami praktycznego wykorzystania jego narzędzi. 
Zajęcia, oprócz prezentacji części teoretycznej, będą się koncentrować na rozwiązywaniu studiów przypadków 
opisujących problemy decyzyjne występujące w różnych obszarach działalności spółek.
 
Kierowanie zespołem i przywództwo 
Kierowanie i przywództwo to jedne z ważniejszych aspektów działania na różnych szczeblach zarządzania. Budowanie zespołu, planowanie jego pracy, nadzorowanie realizacji zadań, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje to tylko niektóre z zadań, które realizuje menedżer w swej codziennej pracy. W trakcie modułu uczestnicy poznają od strony praktycznej najważniejsze koncepcje związane z kierowaniem zespołem w organizacji biznesowej i instytucjonalnej. Odkrywają również, jak oddziałują na współpracowników oraz zyskują umiejętności wspierające budowanie przywództwa. Rozwijają zdolność niestandardowego radzenia sobie w trudnych sytuacjach zespołowych oraz umiejętność planowania rozwoju własnych kompetencji kierowniczych zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego, w czasie którego uczestnicy dokonują analizy wybranych przypadków, a także uczestniczą w symulacjach działań kierowniczych i dyskusjach.
 
Zarządzanie zmianą
Warunkiem osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu zmian w organizacji jest zmiana postępowania ludzi. Przeprowadzenie pracowników przez ten proces staje się więc jedną z podstawowych kompetencji współczesnego menedżera. W trakcie modułu uczestnicy poznają najlepsze praktyki w zarządzaniu różnymi kategoriami zmian. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem pracy indywidualnej i zespołowej oraz analizy studiów przypadków.
 
Wycena i zarządzanie wartością firmy
Głównym celem działania przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości w długim okresie, a nie generowanie zysków w krótkim czasie. Zarządzanie wartością firmy i umiejętne jej budowanie to kluczowe na poziomie strategicznym wyzwania dla kadry menedżerskiej. Moduł podzielony jest na dwie części: metody wyceny oraz zarządzanie wartością firmy. 
 
e-biznes / e-business
Celem modułu jest przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania w obszarze e-commerce i na szeroko pojętym rynku e-produktów i e-usług. Uczestnicy rozwijają szereg umiejętności - od tworzenia wartości, przez zarządzanie projektem aż po e-marketing. Zyskują również umiejętności umożliwiające stworzenie od podstaw własnego e-biznesu.
 
Zarządzanie kryzysowe w biznesie
Podstawowym celem zajęć jest nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania sytuacji kryzysowych 
i reagowania na nie we właściwy sposób, z wykorzystaniem podstawowych zasad i narzędzi skutecznego 
zarządzania kryzysami w organizacjach gospodarczych. Zajęcia mają formę warsztatową.

Coaching menedżerski i doskonalenie indywidualnych kompetencji przywódczych NOWOŚĆ
Uczestnicy kursu zdobywają umiejętność stosowania metody coachigowej w praktyce biznesowej. Poznają strukturę sesji, podstawy teoretyczne oraz narzędzia przydatne w stosowaniu metody przez menedżera. Dodatkowo, w mniejszych grupach, biorą udział w przykładowych sesjach coachingu grupowego, zorientowanego na pracę nad własnym warsztatem menedżerskim oraz rozwój indywidualnych kompetencji przywódczych.
 
Technologie cyfrowe w biznesie
 
Seminarium dyplomowe
Na II roku studiów uczestnicy przygotowują prace dyplomowe o charakterze projektowym, rozwiązujące konkretne problemy ze sfery zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją, w których pracują, którymi zarządzają lub zamierzają zarządzać. Do zaproponowanej przez uczestników tematyki pracy dobierany jest odpowiedni promotor posiadający wiedzę i doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie.
 
Menedżerska gra decyzyjna
W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i wskaźników w opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli strategii przedsiębiorstw. Szczególny nacisk położony zostanie na zilustrowanie relacji pomiędzy decyzjami marketingowymi a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 
 
Dodatkowe moduły do wyboru
 
Design Thinking
lub
Ocena ryzyka upadłości kontrahenta
W trakcie zajęć uczestnicy studiów zapoznają się z praktycznymi możliwościami stosowania modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw. Poruszane będą zagadnienia związane z wykorzystaniem prospektywnej analizy finansowej w celu wykrycia nieprawidłowości mogących mieć istotny wpływ na wiarygodność finansową kooperantów w biznesie. Rozpatrywane będą możliwości stosowania wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w celu określenia poziomu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw funkcjonujących w polskich realiach gospodarczych. Omawiane będą rzeczywiste przykłady stosowania zarówno modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw, które utworzone zostały na próbie polskich jednostek gospodarczych, jak również adaptacje najczęściej stosowanych w praktyce audytorskiej modeli zagranicznych. Zajęcia mają charakter praktyczny. Aktywny ich uczestnik powinien pozyskać wiedzę umożliwiającą sprawne i właściwe dokonanie oceny poziomu zagrożenia niewypłacalnością dowolnego przedsiębiorstwa, którego działalność oparta jest na pełnej rachunkowości.

Systemy informatyczne w biznesie
Start-upy – strategie rozwoju 

W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję spojrzeć na rozwój start-upu z dwóch perspektyw: 

 • w ujęciu lokalnym, które pokaże, od czego należy zacząć budować start-up, jak pozyskać pierwsze finansowanie od funduszy seed i przygotować start-up do wprowadzenia na rynek międzynarodowy
 • w ujęciu globalnym pod kątem transakcyjności projektów startupowych tzw. exity do globalnych inwestorów, które pokaże, co zrobić, żeby założyć start-up i za 6 lat sprzedać go za > 100 mln USD.

Zajęcia w głównej mierze opierają się na studiach przypadku, a w szczególności na przykładach start-upów globalnych wywodzących się z rynku polskiego. W trakcie spotkań uczestnicy zapoznają się również ze strategią rozwoju start-upów technologicznych, potencjałem do sprzedaży spółki czy elementami koniecznymi do pozyskiwania kolejnych rund finansowania.

Studia MBA kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania z wykorzystaniem interaktywnych metod. Dbamy o to, aby uczestnicy, poza kształceniem się w obowiązkowym zakresie, mieli także zapewnioną możliwość rozwoju w ramach dodatkowych wydarzeń, spotkań czy fakultatywnych zajęć.

Networking

Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów wśród uczestników i absolwentów – przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych w Polsce firm. Do tej pory uczestnikami programu MBA w WSB w Gdańsku byli pracownicy m.in. takich firm, jak: Polpharma SA, Grafprom, LPP SA, Lufthansa Systems Poland sp. z o.o., Grupa Lotos SA, Lidl Polska sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska SA, PKO BP SA, Young Digital Planet SA, Philips Lighting Poland SA, Fines SA, SKOK Rafineria, Etos SA, LUX MED, Impel, Thomson Reuters (Markets) Europe SA, SII Polska, Geoban SA, Berlin Chemie, North Food SA, JUMPCITY, Trefl SA, Carrefour Polska sp. z o.o., Budimex SA, Deltamarin sp. z o.o., Flügger sp. z o.o., Wilhelmsen, Apotex Polska sp. z o.o. czy Intel Technology Polska.

UK Study Tour

Oferta specjalnych wydarzeń dla uczestników MBA w Gdańsku nie ogranicza się do granic naszego kraju. Raz w roku dla uczestników programu MBA organizowany jest trzydniowy wyjazd do Northampton (Wielka Brytania) z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan Study Tour obejmuje spotkania i warsztaty prowadzone w wybranych brytyjskich firmach. Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie samego miasta oraz University of Northampton. Wyjazd jest dodatkowo płatny. Szczegółowych informacji udziela Biuro Programu MBA.   

Wykłady specjalne

Na zajęciach pojawiają się znane osobistości. Wykłady VIP-ów odbywają się kilka razy w roku. W murach WSB gościli już m.in.: prof. Simon Burtonshaw-Gunn, Magdalena Gacyk, dr Izabela Robinson, Liam Fassam, dr Eghosa Igudia, dr Olin O. Oedekoven, Tomasz Deker, Maciej Grabski, dr Mateusz Bonca oraz Krzysztof Wielicki.

Wizyty studyjne

Cyklicznie organizowane są pozaprogramowe wizyty studyjne. Uczelnia ściśle współpracuje w tym obszarze z Business Centre Club, którego jest członkiem. W wykładach czy warsztatach mogą brać udział zarówno uczestnicy, jak i absolwenci programu MBA. 

Dodatkowe szkolenia

Uczestnicy mogą brać udział w pełnowymiarowych szkoleniach, które są wliczone w cenę studiów. W poprzednich edycjach programu dostępne były szkolenia, takie jak:  
 • „Prowadzenie rozmów coachingowych”, 
 • „Mentoring – moda czy potrzeba czasu?”, 
 • „Kierowanie zespołem”, 
 • „Komunikacja zarządcza, czyli jak nauczyć się komunikować trudne informacje”,   
 • „Metaprogramy”.
Wszystkim uczestnikom umożliwiamy również korzystanie z dodatkowo płatnych szkoleń oferowanych przez Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń, w tym PRINCE2® Foundation. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Gdańsk 2023