Na co dzień jestem project managerem, zajmuję się prowadzeniem projektów deweloperskich, wyznaczaniem kierunków i strategii oraz kontrolą i monitoringiem harmonogramu, budżetu i jakości. Dbam, aby produkty satysfakcjonowały przyszłych klientów, były przyjazne dla środowiska oraz spełniały założenia biznesowe. Wybrałam studia MBA, ponieważ chcę podnieść swoje kwalifikacje i uporządkować posiadaną już wiedzę na temat procesów zarządzania. Mam nadzieję, że studia nie tylko pomogą mi w lepszej organizacji, ale też zmienią moje postrzeganie biznesu. 

Natalia Kalinowska
uczestniczka programu MBA w Warszawie

Warunki naboru:

Profil kandydata (warunki wstępne):

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra),
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • dobrze widziane doświadczenie menedżerskie.

 Etap 1

Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • pełne CV,
 • potwierdzenie min. pięcioletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej),
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto,

 Etap 2

Rozmowa kwalifikacyjna 

Po weryfikacji dokumentów, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną.  W trakcie rozmowy poruszane są następujące kwestie:

 • motywacja kandydata,
 • doświadczenie,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, analizy danych itp., 
 • terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

Cena studiów MBA

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • opłata końcowa - 450 euro

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

 

liczba ratwysokość raty (zł)czesne całkowite (zł)
127 500 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 27 500 zł
27 500 zł
39 500 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 9 500 zł
28 500 zł
152 000 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2 000 zł
30 000 zł

Do 15 lutego 2024 specjalne promocje ! Nawet do 4000 zł taniej ! 

Zaliczenie studiów

1.Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych MBA jest:

 • zaliczenie wszystkich modułów przewidzianych programem i uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich modułów zaliczonych na podstawie egzaminu,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu końcowego i jego obrony.
Projekt zaliczeniowy będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Studenci dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować model biznesowy i prototyp/MVP rozwiązania. Na koniec projekty zostaną poddane ocenie jury, składającego się z inwestorów VC i ekspertów z rynku.

2.Każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową lub egzaminem w formie pisemnej. Na początku każdego modułu prowadzący zajęcia informują o szczegółowych kryteriach i zasadach zaliczenia. Do kryteriów zaliczenia mogą należeć w szczególności: udział w zajęciach; opracowanie prezentacji, raportów dotyczących pracy grupowej, pisemnej analizy studium przypadku; zaliczenie testów do wykonania w domu lub w trakcie zajęć; przygotowanie esejów oraz obrona projektu. 

3.Opóźnienie w zaliczeniu modułu jest podstawą do obniżenia oceny o pół stopnia. Prace zaliczeniowe danego modułu, złożone w terminie późniejszym niż dwa tygodnie po wyznaczonym terminie, nie zostaną przekazane do oceny, co jest jednoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia danego modułu.

4.Wszystkie prace zaliczeniowe (indywidualne i grupowe) powinny być przygotowane przez uczestników studiów  samodzielnie (nie mogą być przepisane, skopiowane czy przedłożone już wcześniej   do czyjejkolwiek oceny) zgodnie z zasadami i kryteriami zaliczenia zawartymi w charakterystyce poszczególnych modułów lub przekazanymi przez prowadzących zajęcia z danego przedmiotu. 

W przypadku niezastosowania się uczestnika do powyższej reguły, dziekan może podjąć decyzję o jego skreśleniu z listy uczestników studiów.

5.W uczelni obowiązuje następująca skala ocen. Wyniki prac zaliczeniowych, egzaminów oraz ocena pracy końcowej i jej obrona  wyrażane są w skali:

skala ocen

2 Niedostateczny Brak zaliczenia

3 Dostateczny Zaliczenie

3+ Dostateczny plus

4 Dobry

4+ Dobry plus

5 Bardzo dobry 

6.W przypadku niezaliczenia danego modułu uczestnikom przysługuje prawo do jednokrotnego poprawkowego jego zaliczania. Decyzję o terminie i formie zaliczenia poprawkowego zostanie podjęta w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia w danym module.

7.Temat projektu końcowego ustala uczestnik studiów w uzgodnieniu z promotorem.

8.Ocenę pracy końcowej wystawia promotor/komisja egzaminacyjna

9.W przypadku negatywnej oceny z pracy końcowej uczestnik studiów zobowiązany jest do dokonania poprawek zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pisemnym uzasadnieniu oceny dokonanej przez promotora. Po dokonaniu poprawek praca końcowa jest przedkładana ponownie do oceny wg zasad zawartych w § 5 pkt. 4. 

10.Uczestnik ma prawo tylko do jednokrotnego wprowadzenia poprawek i jednokrotnej ponownej oceny pracy końcowej.

11.Warunkiem dopuszczenia do obrony jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem modułów oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej.

12.Ocena pozytywna uzyskana na zaliczeniu modułu, obronie projektu końcowego lub z pracy końcowej oraz ocena końcowa uzyskana z toku studiów nie może być poprawiana.

13.Ocenę z obrony projektu końcowego ustala co najmniej 3-osobowa komisja. Skala ocen stosowana przez komisję jest zgodna z zapisami w § 5 pkt. 5.

14.Uczestnikowi , który z obrony pracy końcowej otrzyma ocenę negatywną, jest wyznaczany jest drugi termin, który jest terminem ostatecznym.

15.Ostateczny wynik studiów jest sumą: 

 • 60% średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze wszystkich modułów, 
 • 20% oceny z projektu  końcowego,
 • 20% oceny z obrony projektu. 

16.Na świadectwie/dyplomie  wpisuje się wynik studiów będący  pochodną przeliczenia wszystkich ocen z zaliczenia modułów, projektu końcowego i obrony pracy według następującej skali: 

średnia ocena

do  -  3,24 Dostateczny 3

3,25  -  3,74 Dostateczny plus 3+

3,75  -  4,24 Dobry 4

4,25  -  4,74 Dobry plus 4+

od 4,75 Bardzo dobry 5

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2023