Od samego początku jestem nastawiony na wzajemną naukę od innych uczestników programu oraz od wykładowców praktyków. Wielokrotnie odnajduję inspiracje w czasie wykładów. Po pierwszych zajęciach byłem zaskoczony z jaką pasją każdy z nas podchodzi do rozwoju osobistego oraz jak ważne są dla nas te studia. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem biorą aktywny udział w zajęciach i są otwarci na dyskusje. 

 

Arkadiusz Galiński
uczestnik studiów MBA w Warszawie

Podstawowe informacje

  • Czas trwania: 1,5 roku
  • Liczba modułów: 22
  • Liczba godzin: 512 godz.
  • Język wykładowy - polski z elementami w języku angielskim (inspiracyjne wykłady nie podlegające zaliczeniu)
  • Partner merytoryczny: Franklin University

340 godzin realizowanych synchronicznie

172 godzin realizowanych asynchronicznie, w wybranym przez uczestnika czasie i miejscu W tym:

 • 10 modułów obowiązkowych łączących elementy asynchroniczne/do pracy własnej/ ze spotkaniami synchronicznymi online: 240 godz. (1 moduł - 16 godz. zajęć asynchronicznych na platformie + 8 godz. zajęć synchronicznych zdalnych z wykładowcą),
 • 8 modułów w formie synchronicznej w sali hybrydowej lub zdanie – 136 godz.,
 • moduł synchroniczny w formie symulacji biznesowych online –16 godz.,
 • moduł diagnostyczno- rozwojowy – 12 godz. (w tym 2 sesje * 1 h mentoringowe face to face + praca własna).
 • 30 godz. – sesje z praktykami
 • webinary tematyczne do wybranych modułów - uczestnicy uzupełniają wiedzę z wybranych modułów o materiał asynchroniczny w formie webinarów i ćwiczeń utrwalających wiedzę,
 • moduł zaliczeniowy – w formule zajęć synchronicznych i asynchronicznych – 78 godz. (spotkania z mentorami, konsultacje z koordynatorem projektu zaliczeniowego, webinary, warsztat z prezentacji, inspirujące wykłady, MasterMind - peer-to-peer mentoring)

Organizacja i struktura zajęć

Zajęcia w systemie asynchronicznym

Uczestnik wykonuje samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Zajęcia w systemie synchronicznym

uczestnik wykonuje w grupie, w czasie rzeczywistym, przy bezpośrednim udziale prowadzącego.

Metody nauczania 

 • Studia realizowane są w formule hybrydowej. Uczestnicy łączą samodzielną naukę poprzez asynchroniczne materiały specjalnie przygotowane i dostępne zgodnie z harmonogramem studiów na platformie e-learningowej, z zajęciami synchronicznymi z wykładowcą i pozostałymi uczestnikami, realizowanymi w sali hybrydowej lub zdalnie poprzez MS Teams.
 • Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywny udział uczestników w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu mogą oni poszerzyć umiejętności realnie przydatne w pracy menedżera.
 • Uczestnicy studiów MBA otrzymują dostęp do materiałów 24/7
 • Zajęcia prowadzą praktycy,  eksperci z różnych dziedzin biznesu i edukacji biznesowej.

Opis studiów 

Oferta studiów MBA Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie została przygotowana z myślą o menedżerach, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości i którzy są otwarci na nowe doświadczenia i możliwości, które dzięki nim zyskują.

W obliczu nasilających się wyzwań cywilizacyjnych, zmienia się podejście do zarządzania. Globalizacja, nowoczesne technologie, dostęp do wiedzy, zmiany demograficzne, zrównoważony rozwój, czy kwestie odpowiedzialności społecznej firm, wpływają na decyzje i działania menedżerów i kształtują otoczenie biznesowe firm.

W takiej rzeczywistości konieczne jest holistyczne podejście do nowoczesnego zarządzania oraz przywództwo oparte na silnych normach i zasadach. Celem studiów MBA jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, zgodnej z trendami wiedzy i praktycznych umiejętności  z dziedziny zarządzania m.in. z podejmowania decyzji menedżerskich, finansów, analizy ryzyka, zarządzania strategicznego, zarządzania ludźmi, projektami, sprawnego poruszania się w otoczeniu biznesowym. Przede wszystkim jednak studia mają pomóc w uzyskaniu kompetencji, które charakteryzują nowoczesnego lidera: analitycznego i krytycznego  myślenia, aktywnego uczenia się,  rozwiązywanie złożonych problemów, myślenia krytycznego i analizy, kreatywności, przywództwa i oddziaływania społecznego, wykorzystania potencjału nowych technologii, odporności i radzenia sobie w stresie. Wspieramy u menadżerów innowacyjność od rozwijania nastawienia przedsiębiorczego, przez uczenie stałego usprawniania pracy aż po tworzenie projektu o charakterze start-upowym na koniec studiów. 

Współczesny menedżer ma nieograniczone możliwości czerpania wiedzy, korzysta  z wielu źródeł, ale też uczy się słuchając i dyskutując z ekspertami i innymi menedżerami, konfrontując ich historie z własnym doświadczeniem. Sam chce decydować i mieć wpływ na to, w jaki sposób realizuje swoje indywidualne cele. Studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa są odpowiedzią na tę potrzebę, dostarczają różnorodne metody i techniki nauczania, tak, by proces zdobywania wiedzy był ekscytujący, ale równocześnie, dostosowany do możliwości czasowych i wymogów logistycznych związanych z obowiązkami zawodowymi i czasem prywatnym.  Zebraliśmy najlepsze praktyki, by nie tylko zapewnić niezbędną wiedzę i umiejętności zgodne z najnowszymi trendami, ale też dać przestrzeń do rozwoju osobistego i uwzględniać potrzeby i ducha czasów. 

Kluczowym elementem programu MBA jest aktywny udział uczestników w procesie uczenia. Uczestnicy są stymulowani do aktywnej pracy, osobistego zaangażowania np. poprzez gry, projekty, symulacje, do konfrontowania się z rzeczywistymi sytuacjami biznesowymi i odnoszenia wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć do swoich doświadczeń w biznesie.

Ważnym aspektem studiów MBA jest też możliwość budowania cennych relacji biznesowych.  

Studia te będą okazją do partnerskiej wymiany doświadczeń między wykładowcami i uczestnikami  – przedstawicielami kadry  menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm, pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże. Dzięki temu, zdobywacie Państwo kompleksową wiedzę oraz nowe umiejętności, które możecie wykorzystać w życiu zawodowym i osobistym. 

 

Program studiów:

Inauguracja

Moduł ten ma na celu zintegrowanie  uczestników, nauczenie ich komunikowania się i pracy ze sobą , pokazanie sposobów efektywnej pracy z narzędziem, organizacji pracy i motywacji. 

Moduł diagnostyczno-rozwojowy 

Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem  m.in. oryginalnego narzędzia „COMP- 21”. Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą ‘Dziennik’, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem  w trakcie całego okresu  studiów.

Kompetencje lidera XXI wieku

Przyspieszenie automatyzacji i cyfryzacji w firmach, czy skutki pandemii, zmieniły podejście do biznesu. Celem modułu jest wskazanie uczestnikom najnowszych trendów w rozwoju kluczowych kompetencji nowoczesnego lidera, które są odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się  rzeczywistości.

Ekonomia dla menedżerów 

Cz. I Społeczno-polityczne uwarunkowania współczesnej ekonomii

Celem modułu jest:

 • Zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi kontekstami historycznymi, społecznymi i politycznym rozwoju gospodarki
 • Umożliwienie autorefleksji na bazie własnych doświadczeń i posiadanej wiedzy
 • Systematyzacja pojęć i własnej wiedzy o społeczno-politycznych uwarunkowaniach ekonomii
 • Przygotowanie do skutecznej realizacji dalszej części modułu poprzez analizę szerokiego kontekstu współczesnej gospodarki i jej rozwoju na przestrzeni dziejów

Cz. II

Celem modułu jest omówienie wyników badań ekonomicznych, które są użyteczne przy podejmowaniu decyzji przez menedżerów. Zamiast skupiania się na klasycznych teoriach makroekonomicznych, akcent będzie położony na wnioski bazujące na ekonomii behawioralnej, ekonomii wartości oraz na zarządzaniu zasobami niematerialnymi.

Komunikacja i relacje w organizacji

Sposobem skondensowanego opisu tego co przynosił nam świat przez ostatnie 30 lat był akronim VUCA. Okazało się , że multiplikacja kryzysów; społecznego, gospodarczego, politycznego, zdrowotnego, migracyjnego oraz ich wpływ na społeczność międzynarodową, nie mieści się już w tym akronimie.

Amerykański futurysta Jamais Casio już w 2020 roku stworzył akronim BANI, który bardziej dosadnie i w sposób zaktualizowany charakteryzuje obecną rzeczywistość. Akronim BANI odnosi się do czterech elementów opisujących świat jako kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały.

Każdy tych elementów wskazuje na potrzebne kompetencje i umiejętności, dzięki którym lepiej w nim nawigujemy i możemy zareagować na nadchodzącą przyszłość. Są nimi m.in empatia, zarządzanie emocjami, myślenie kontekstowe, intuicja i jasna, przejrzysta komunikacja.

Już dzisiaj wiemy, że to relacje ludzkie napędzają wszystko co ma wartość dla organizacji; przychody, innowacje, wydajność, znaczenie marki, i produktywność / Raport Deloitte 2024,

Analiza Transakcyjna/ AT / jako najbardziej praktyczna koncepcja psychologiczna jest wsparciem w świecie BANI. Dostarcza wiedzę i narzędzia umożliwiające podniesienie samoświadomości, a świat BANI nazywamy jest "światem świadomości," analizę zachowań i budowanie zdrowych relacji.

Składa się na nią zbiór modeli i narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować system / organizację, zespół / oraz określić kierunki i sposoby zmian.

Stosowanie AT daje spojrzenie z wyższego poziomu na funkcjonowanie człowieka, jego wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i style pracy. Umożliwia to adekwatne reagowanie na bieżące sytuacje w organizacji i optykę pozwalającą na dostrzeganie wielości zjawisk zachodzących w organizacji.

Marketing XXI wieku 

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu marketingu w ujęciu menedżerskim, która pozwoli na wdrożenie i rozwój orientacji marketingowej w firmie oraz analizę i kontrolę aktualnie realizowanych działań. Uczestnicy poznają najnowsze trendy w zakresie budowania strategii  marketingowej i budowania wyróżników rynkowych, zarządzania marką, komunikacji marketingowej i budowania relacji z klientami i otoczeniem biznesowym.

Wykorzystanie Big data i sztucznej inteligencji w biznesie

W ramach modułu uczestnicy zgłębią kluczowe aspekty przekształcania dużych zbiorów danych w strategiczne korzyści biznesowe i poznają praktyczne aspekty niezbędne do zastosowania zaawansowanych narzędzi AI. Program kursu skupia się na demistyfikacji procesów analizy danych i uczenia maszynowego, oferując jednocześnie wgląd w najnowsze innowacje technologiczne kształtujące przyszłość poszczególnych branż i wyzwań rynkowych. Przez 16 godzin zajęć, uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania teorii w projektach case study, co pozwoli im na rozwój kompetencji w zakresie budowania inteligentnych rozwiązań biznesowych, które mogą wpływać na wzrost efektywności, innowacyjność oraz konkurencyjność na rynku.

Prawo w biznesie 

Głównym celem modułu jest przedstawienie zagadnień prawnych użytecznych w pracy menedżera i związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej ze szczególnym  zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne oraz skutki prawne decyzji menedżerskich.

Uczestnicy po ukończeniu modułu  będą potrafili analizować w jaki sposób prawo wpływa na decyzje zarządcze podejmowane w firmach, a także  wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa gospodarczego w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności.

Narzędzia rozwoju - Coaching i mentoring

Uczestnicy modułu zdobędą umiejętność stosowania metody coachigowej w praktyce biznesowej, a także zrozumieją różnicemiędzy coachingiem, a innymi metodami rozwoju kompetencji w biznesie. Poznają skuteczny model prowadzenia rozmów coachingowych, oraz nauczą się stosować metodę SMART+, zdobędą umiejętność błyskawicznej motywacji oraz sponsorowania i korygowania w trakcie rozmowy motywacyjno-korygującej.

Zarządzanie zmianą

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu inicjowania i zarządzania zmianą w organizacji. Uczestnicy poznają kluczowe koncepcje, metody i narzędzia niezbędne do skutecznego wprowadzania zmiany oraz monitorowania jej wdrożenia, począwszy od wprowadzenia do zarządzania zmianą, jej planowanie oraz implementację, analizę potrzeb zmiany, komunikację i zaangażowanie interesariuszy, aż po monitorowanie i ocenę procesu zmiany. Kurs będzie opierał się na wykorzystaniu szerokiego wachlarza metod dydaktycznych, począwszy od materiałów piśmiennych, poprzez wykład, analizę przypadków praktycznych oraz studiów przypadków, dyskusje panelowe i wymianę doświadczeń między uczestnikami. Tak zaprojektowane zajęcia mają na celu zapewnienie słuchaczom solidnych podstaw w zakresie zarządzania zmianą, które skutecznie będą mogły być wykorzystane w procesie transformacji organizacji w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Zrównoważony rozwój /ESG

Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji, oznacza szereg działań, ale przede wszystkim sposób myślenia o biznesie, który zakłada gotowość do zrozumienia i szerokiego spojrzenia na skutki działania firmy: biznesowe, etyczne, społeczne, ekologiczne. Coraz więcej firm uświadamia sobie konieczność systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia odpowiedniej polityki w tym zakresie w różnych obszarach organizacji. Liderzy, którzy są świadomi roli społecznej odpowiedzialności biznesu, są w stanie poprawić jakość działań swojej firmy i  stworzyć w niej kulturę, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój biznesowy. Celem zajęć jest ukazanie wartości i zasad etycznych, które mają wpływ na kształtowanie stosunków pracy i metod zarządzania. Poruszana tematyka dotyczy m.in. etycznych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, idei społecznej odpowiedzialności biznesu czy zawodowych kodeksów etycznych. 

Strategiczny HR

Człowiek, jego kompetencje oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. Uczestnicy w trakcie zajęć wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną obszary takie jak: planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry oraz model organizacji uczącej się, a także wielokulturowość w kontekście organizacji międzynarodowych.

Zarządzanie operacyjne/procesowe

Od sprawnego osiągania celów strategicznych organizacji zależy los każdego przedsiębiorstwa. Przy rosnącym znaczeniu jakości usług kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Moduł określa sposoby zarządzania procesami . Uczestnicy zdobywają m.in. umiejętność mapowania i rozpoznawania potrzeb organizacji, definiowania celów, a przede wszystkim mierzenia efektywności procesów. 

W środowisku biznesowym jest powszechnym przekonanie, iż rzeczą najważniejszą jest osiąganie zysku netto (tzw. bottom line). Jeszcze bardziej pożądanym jest osiąganie wzrostu marży zysku netto rok do roku. Niestety, taki wzrost może być, choć nie musi,  symptomem kurczenia się biznesu i utraty pozycji rynkowej. Bardzo często nawet osoby z grupy wyższego managementu w sposób niewłaściwy pojmują znaczenie terminów takich jak Doskonałość Procesowa, Doskonałość Operacyjna oraz Doskonałość Biznesowa. Powszechnym jest mniemanie, iż te trzy terminy oznaczają to samo. Jeszcze większym problemem jest brak znajomości zasad leżących u podstaw tych trzech konceptów. 

Jest rzeczą nadrzędną zrozumienie, iż Zarządzanie Operacyjne ma zawsze wpływ na wiele grup tak zwanych interesariuszy. Są wśród nich właściciele biznesu, pracownicy, dostawcy, klienci, środowisko, środowisko naturalne, a także tacy interesariusze, którzy nie są nawet świadomi istnienia danego biznesu. Tylko zrozumienie i spełnienie oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy może zapewnić biznesowi prawdziwy sukces mierzony jego wzrostem pozycji rynkowej.

Zarządzanie projektami

Głównym celem modułu jest ukazanie najważniejszych zasad zarządzania projektami programami oraz portfelami z kilku najważniejszych perspektyw związanych z rolami w organizacji. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności wystarczające do zdefiniowania, powołania i monitorowania projektów oraz do wglądu w ich zawartość, założenia, ograniczenia i ryzyka, co przygotuje ich do pełnienia roli sponsorów, którzy skutecznie realizują założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów.

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem organizacji

Działalność gospodarcza determinuje ryzyko m.in. w wymiarze operacyjnym, inwestycyjnym, finansowym oraz z poziomu interesariuszy i akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Celem modułu jest identyfikacja, pomiar, analiza i zarządzanie portfelem ryzyk biznesu z uwzględnieniem strategii i elementów kształtowania wartości rynkowej współczesnych organizacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem, co przełoży się na jakość podejmowanych przez nich decyzji menedżerskich.

Kultura i zachowania organizacyjne

Głównym celem modułu jest praktyczne wprowadzenie uczestników w świat kultury organizacyjnej i jej bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie organizacji. Skupiamy się tutaj szczególnie na praktycznych narzędziach i strategiach, które można zastosować w rzeczywistych sytuacjach organizacyjnych oraz sposobach wprowadzania skutecznych zmian. Podczas zajęć uczestnicy nie tylko zgłębiają istotę kultury organizacyjnej, ale także mają okazję analizować ją w kontekście swojej własnej organizacji. Nasz moduł koncentruje się także na kluczowej roli, jaką kultura organizacyjna oraz tożsamość kulturowa mają w budowaniu silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Innowacje i nowe technologie w biznesie

Innowacyjność  i inwestowanie w nowe technologie to ważna część działalności przedsiębiorstw, która w znacznym  stopniu przyczynia się do zbudowania przewagi konkurencyjnej i umożliwia  sprostanie wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości. Celem modułu jest  pokazanie, w jaki sposób nowe technologie i pojawiające się innowacje wpłyną na biznes zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej, przekazanie wiedzy na temat budowy innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiejętności analizy bardzo wielu różnych czynników, które często będą miały wpływ na wieloletni rozwój organizacji.

Symulacja biznesowa Marketplace

Platforma Marketplace wykorzystuje interaktywne symulacje biznesowe. Dzięki nim uczestnicy zanurzają się w wirtualny świat biznesu, w którym mają od podstaw zbudować przedsiębiorstwo i wypróbować swoje strategie biznesowe, cały czas współzawodnicząc z innymi, nowo powstającymi wirtualnymi firmami zarządzanymi przez innych uczestników zajęć. Uczestnicy podejmują realistyczne decyzje biznesowe. Pracują w zespołach pod autentyczną presją czasu i stają przed wielką niewiadomą związaną ze środowiskiem zewnętrznym. Za każdym razem gdy uczestnicy analizują swoje działanie, korygując swoje strategię, przyswajają biznesowe pojęcia i sposób myślenia. W trakcie symulacji uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie wykorzystania różnych narzędzi w opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli strategii przedsiębiorstw. Uczestnicy biorąc udział w symulacjach Marketplace, ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w symulacji – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego podejmowania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Marketplace jako wirtualne środowisko biznesowe pobudza ducha rywalizacji. Emocje towarzyszące współzawodnictwu są konstruktywne, a co najważniejsze, motywują do uczenia się i doskonalenia swoich działań. Dzięki symulacjom Marketplace, słuchacze uczą się takiego zarządzania, aby polepszyć funkcjonowanie firmy we wszystkich obszarach.

Projekt końcowy

Projekt zaliczeniowy jest sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Po zakończonym 2. semestrze uczestnicy dobierają się w 4 lub 5 osobowe, interdyscyplinarne zespoły, aby wspólnie przygotować rozwiązanie biznesowe wyzwania zgłoszonego przez jednego z zaangażowanych partnerów programu. Każda grupa będzie pracować z jednym, wybranym przez siebie Partnerem. Są to zarówno podmioty administracji publicznej, jak i startupy, korporacje czy NGOsy. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować wstępny plan wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz przygotować prezentację. Ta ostatnia będzie wygłaszana podczas krótkich sesji pitchingowych przed komisją, w skład której wchodzić będą zarówno władze uczeni jak i eksperci danej kategorii z rynku.

 Partnerzy merytoryczni w projekcie zaliczeniowym (rok 2022-2024)

Globalne przedsiębiorstwo transportowo-logistyczne z siedzibą w Szwajcarii. Lider na świecie w transporcie lotniczym i morskim. W Polsce, KN jako operator one stop shopping oferuje pełen zakres usług logistycznych obejmujących logistykę morską, drogową, lotniczą, kolejową, logistykę kontraktową oraz zintegrowane rozwiązania logistyczne. Firma koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań logistycznych, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów z różnych branż. Grupa KN w Polsce działa od 31 lat świadcząc swoje usługi w 28 lokalizacjach i zatrudniając ponad 1700 specjalistów.

Została założona w 2002 roku i zajmuje się usamodzielnieniem oraz wszechstronnym wsparciem młodzieży pochodzącej z instytucji opieki zastępczej, takich jak domy dziecka, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub objętych opieką instytucji pomocy społecznej oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemów dzieci osieroconych zarówno biologicznie, jak i społecznie. Fundacja działa w 9 lokalizacjach i rocznie angażuje około 300 młodych ludzi w programy wspierające ich samodzielność i integrację społeczną. Organizacja realizuje stałe programy dla młodzieży w wieku 16-25 lat, aktywizując lokalne społeczności i organizacje biznesowe wokół idei współpracy z młodzieżą, która ma trudny start w życiu. Fundacja jest również członkiem globalnej organizacji ASHOKA for Public i posiada status organizacji Pożytku Publicznego.

 

Science 4 beauty to polski start-up założony przez 4 kobiety nauki. Główny kierunek działalności obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii. Przedmiotem szczególnie intensywnej aktywności jest opracowanie innowacyjnej i efektywnej metody produkcji białek w systemie bakteryjnym do zastosowań́ kosmetycznych, medycznych jak i badań naukowych. Aktualnie spółka rozpoczęła produkcję kosmetyku i rozpoczęła sprzedaż w klinikach medycyny estetycznej. Urząd Dzielnicy Targówek to jednostka, która rzetelnie wykonuje zlecone jej sprawy mieszkańców, opierając się o niezbędne procedury i procesy. Jest przyjazny klientom, wspiera lokalną przedsiębiorczość, dając przestrzeń do sieciowania, wymiany doświadczeń, organizując szkolenia, prelekcje i wykłady z ekspertami. To miejsce w którym przedsiębiorcy mają możliwość promocji swojego biznesu (Forum i Klub przedsiębiorców).

 

Urząd Dzielnicy Targówek to jednostka, która rzetelnie wykonuje zlecone jej sprawy mieszkańców, opierając się o niezbędne procedury i procesy. Jest przyjazny klientom, wspiera lokalną przedsiębiorczość, dając przestrzeń do sieciowania, wymiany doświadczeń, organizując szkolenia, prelekcje i wykłady z ekspertami. To miejsce w którym przedsiębiorcy mają możliwość promocji swojego biznesu (Forum i Klub przedsiębiorców).

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2024/2025


Plan zjazdów oraz ich terminy możesz pobrać tutaj.

 

Korzyści dla uczestników: 

 • Innowacyjna struktura studiów MBA. Unikatowe połączenie elastyczności i komfortu zajęć asynchronicznych z praktycznością zajęć synchronicznych. Uczestnicy realizują część programu samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, ale też mają możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń podczas zajęć z wykładowcą w czasie rzeczywistym.
 • Program studiów ukierunkowany na kompetencje przyszłości. Studia oferują wysoką jakość modułów, które zarówno obejmują kluczową wiedzę i praktyczne kompetencje menedżerskie, ale też poruszają tematykę aktualnych trendów, technologii i rozwijają umiejętności pożądane u nowoczesnego lidera.
 • Intensywny charakter studiów – trwają 3 semestry. 
 • Wykładowcy-praktycy – prowadzący zajęcia to uznani praktycy z doświadczeniem zawodowym i/lub w zakresie edukacji menadżerskiej,
 • Networking. Atutem studiów MBA jest możliwość budowania cennych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń między wykładowcami i uczestnikami – przedstawicielami kadry menedżerskiej wielu uznanych w Polsce firm, pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże. 
 • Unikalny program rozwojowy. Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem m.in. oryginalnego narzędzi „COMP- 21”. Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą „Dziennik”, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem w trakcie całego okresu studiów.
 • Prestiżowy dyplom MBA. Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Warszawie po polsku i angielsku, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, że jest to program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera programu. Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 
 • Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze start-upowym. Projekt zaliczeniowy będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Studenci dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować model biznesowy i prototyp/MVP rozwiązania. Na koniec projekty zostaną poddane ocenie jury, składającego się z inwestorów VC i ekspertów z rynku. Projekt zaliczeniowy planowany jest na ok 70h. 
 • Dostęp do materiałów 24/7.  Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do materiałów realizowanych podczas zajęć asynchronicznych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2024