Jak wynika z najnowszej odsłony raportu Technology Vision 2021 przygotowanego przez Accenture, dzięki cyfrowym fundamentom umożliwiającym wdrażanie innowacji liderzy rynku zwiększają swe przychody pięć razy szybciej niż firmy pozostające w tyle, w porównaniu do zaledwie dwukrotnej różnicy w latach 2015-2018. 92% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że w 2021 roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji w praktyce. Znacząco wzrosnąć mają także innowacje technologiczne nie zarezerwowane już tylko dla działów IT. Bez wątpienia jednak przeprowadzanie powyższych zmian odbywać się będzie w cieniu pandemii, która rewolucjonizuje sposób organizacji pracy, wymusza na nas kładzenie jeszcze większego nacisku na aspekty etyczne oraz utrudnia planowanie. Podołanie tym wielkim wyzwaniom na nieporównywalną dotychczas skalę wymaga multidyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość. Liderzy biznesu będą zmuszeni do analizy bardzo wielu różnych czynników, podejmując decyzje, które często będą miały wpływ na wieloletni rozwój organizacji. Program studiów MBA oferowanych przez Uczelnię WSB Merito w Warszawie został dostosowany do najbardziej aktualnych trendów rozwoju przedsiębiorczości i potrzeb rynkowych, determinowanych również pandemią COVID-19. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę pozwalającą podołać wyzwaniom zmieniającego się świata.

dr Maciej Kawecki
Dyrektor Centrum Wsparcia Innowacji

Podstawowe informacje

 • Czas trwania: 1,5 roku
 • Liczba modułów: 22
 • Liczba godzin: 504 
 • Język wykładowy - polski z elementami w języku angielskim (inspiracyjne wykłady niepodlegające zaliczeniu)
 • Partner merytoryczny: Franklin University
 • Start zajęć: październik 2023

Organizacja i struktura zajęć

Zajęcia w systemie hybrydowym:

 • 308 godzin realizowanych synchronicznie
 • 196 godzin realizowanych asynchronicznie, w wybranym przez uczestnika czasie i miejscu

w tym:

 • 10 modułów obowiązkowych łączących elementy asynchroniczne/do pracy własnej/–240 godz. (1 moduł = 16 godz. zajęć asynchronicznych na platformie + 8 godz. zajęć synchronicznych zdalnych z wykładowcą), 
 • moduł asynchroniczny flex (uczestnicy wybierają 4 webinary i uzupełniają je dodatkową pracą własną) – 16 godz.,
 • moduł synchroniczny w formie symulacji biznesowych online – 2 x 8 godz.,
 • 7 modułów w formie synchronicznej w sali hybrydowej lub zdanie – 120 godz.,
 • moduł zaliczeniowy w formule zajęć synchronicznych i asynchronicznych - 70 godz.,
 • moduł diagnostyczno-rozwojowy – 12 godz. (2 sesje * 1h mentoringowe face-to-face  + praca własna). 
 • sesje z praktykami – 30 godz. 

Zajęcia w systemie asynchronicznym

Uczestnik wykonuje samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Zajęcia w systemie synchronicznym

uczestnik wykonuje w grupie, w czasie rzeczywistym, przy bezpośrednim udziale prowadzącego.

Metody nauczania 

 • Studia realizowane są w formule hybrydowej. Uczestnicy łączą samodzielną naukę poprzez asynchroniczne materiały specjalnie przygotowane i dostępne zgodnie z harmonogramem studiów na platformie e-learningowej, z zajęciami synchronicznymi z wykładowcą i pozostałymi uczestnikami, realizowanymi w sali hybrydowej lub zdalnie poprzez MS Teams.
 • Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywny udział uczestników w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu mogą oni poszerzyć umiejętności realnie przydatne w pracy menedżera.
 • Uczestnicy studiów MBA otrzymują dostęp do materiałów 24/7
 • Zajęcia prowadzą praktycy,  eksperci z różnych dziedzin biznesu i edukacji biznesowej.

Opis studiów 

Oferta studiów MBA Uczelni WSB Merito w Warszawie została przygotowana z myślą o menedżerach, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości i którzy są otwarci na nowe doświadczenia i możliwości, które dzięki nim zyskują.

W obliczu nasilających się wyzwań cywilizacyjnych, zmienia się podejście do zarządzania. Globalizacja, nowoczesne technologie, dostęp do wiedzy, zmiany demograficzne, zrównoważony rozwój, czy kwestie odpowiedzialności społecznej firm, wpływają na decyzje i działania menedżerów i kształtują otoczenie biznesowe firm.

W takiej rzeczywistości konieczne jest holistyczne podejście do nowoczesnego zarządzania oraz przywództwo oparte na silnych normach i zasadach. Celem studiów MBA jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, zgodnej z trendami wiedzy i praktycznych umiejętności  z dziedziny zarządzania m.in. z podejmowania decyzji menedżerskich, finansów, analizy ryzyka, zarządzania strategicznego, zarządzania ludźmi, projektami, sprawnego poruszania się w otoczeniu biznesowym. Przede wszystkim jednak studia mają pomóc w uzyskaniu kompetencji, które charakteryzują nowoczesnego lidera: analitycznego i krytycznego  myślenia, aktywnego uczenia się,  rozwiązywanie złożonych problemów, myślenia krytycznego i analizy, kreatywności, przywództwa i oddziaływania społecznego, wykorzystania potencjału nowych technologii, odporności i radzenia sobie w stresie. Wspieramy u menadżerów innowacyjność od rozwijania nastawienia przedsiębiorczego, przez uczenie stałego usprawniania pracy aż po tworzenie start-upu w  projekcie końcowym. 

Współczesny menedżer ma nieograniczone możliwości czerpania wiedzy, korzysta  z wielu źródeł, ale też uczy się słuchając i dyskutując z ekspertami i innymi menedżerami, konfrontując ich historie z własnym doświadczeniem. Sam chce decydować i mieć wpływ na to, w jaki sposób realizuje swoje indywidualne cele. Studia MBA na Uczelni WSB Merito w Warszawie są odpowiedzią na tę potrzebę, dostarczają różnorodne metody i techniki nauczania, tak, by proces zdobywania wiedzy był ekscytujący, ale równocześnie, dostosowany do możliwości czasowych i wymogów logistycznych związanych z obowiązkami zawodowymi i czasem prywatnym.  Zebraliśmy najlepsze praktyki, by nie tylko zapewnić niezbędną wiedzę i umiejętności zgodne z najnowszymi trendami, ale też dać przestrzeń do rozwoju osobistego i uwzględniać potrzeby i ducha czasów. 

Kluczowym elementem programu MBA jest aktywny udział uczestników w procesie uczenia. Uczestnicy są stymulowani do aktywnej pracy, osobistego zaangażowania np. poprzez gry, projekty, symulacje, do konfrontowania się z rzeczywistymi sytuacjami biznesowymi i odnoszenia wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć do swoich doświadczeń w biznesie.

Ważnym aspektem studiów MBA jest też możliwość budowania cennych relacji biznesowych.  

Studia te będą okazją do partnerskiej wymiany doświadczeń między wykładowcami i uczestnikami  – przedstawicielami kadry  menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm, pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże. Dzięki temu, zdobywacie Państwo kompleksową wiedzę oraz nowe umiejętności, które możecie wykorzystać w życiu zawodowym i osobistym. 

 

Program studiów:

Inauguracja

Moduł ten ma na celu zintegrowanie  uczestników, nauczenie ich komunikowania się i pracy ze sobą , pokazanie sposobów efektywnej pracy z narzędziem, organizacji pracy i motywacji. 

Moduł diagnostyczno-rozwojowy 

Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem  m.in. oryginalnego narzędzia „COMP- 21”. Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą ‘Dziennik’, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem  w trakcie całego okresu  studiów.

Kompetencje lidera XXI wieku

Przyspieszenie automatyzacji i cyfryzacji w firmach, czy skutki pandemii, zmieniły podejście do biznesu. Celem modułu jest wskazanie uczestnikom najnowszych trendów w rozwoju kluczowych kompetencji nowoczesnego lidera, które są odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się  rzeczywistości.

Ekonomia dla menedżerów 

Głównym celem modułu jest prezentacja podstawowych mechanizmów rządzących funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. Znajomość podstaw teorii ekonomii pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w makrootoczeniu ekonomicznym firmy. Zajęcia nawiązują do realiów polskiej, le też globalnej gospodarki. 

Nowoczesne przywództwo

Celem modułu jest przygotowanie uczestników do: elastycznego zarządzania ludźmi; budowania bardziej efektywnych płaszczyzn współpracy z pracownikami; współtworzenia efektywnych zespołów; współtworzenia organizacji zorientowanej na wspólną wizję / ideę.  Zajęcia są wsparciem uczestników na drodze stawania się efektywnymi przywódcami. 

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • od zarządzania do przywództwa,
 • efektywność osobista lidera,
 • od efektywności zespołowej do organizacyjnej,
 • od wizji przez strategię po kulturę organizacyjną,
 • storytelling w biznesie.

Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • dostosowywać sposób współpracy do poszczególnych pracowników,
 • budować bardziej efektywną płaszczyznę współpracy z pracownikami,
 • zmotywować swoich współpracowników do zaangażowania i działania,
 • rozwijać własne kompetencje w oparciu o autoanalizę swoich umiejętności i wiedzy,
 • bardziej świadomie zarządzać uważnością własną i organizacji,
 • współtworzyć kulturę organizacyjną zorientowaną na efektywność biznesową.

Finanse dla menedżerów 

Treści dydaktyczne modułu finanse dla menedżerów stanowią praktyczne podejścia do kształtowania wiedzy oraz umiejętności dla osób chcących uzyskać wysoki poziom kompetencji menedżerskich. Program modułu zawiera zagadnienia i problemy towarzyszące współczesnym trendom i zjawiskom zachodzącym w sferze finansów menedżerskich. Celem głównym modułu jest nabycie jak i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności wymaganych od  menedżera  w odniesieniu do różnych obszarów decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają  uwarunkowania podejmowania decyzji w obszarze ryzyka operacyjnego, finansowego i płynnościowego jak i sposoby analizy oraz oceny efektów podejmowanych działań. Zdobyta wiedza teoretyczna jak i  praktyczna w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz nabyte umiejętności podejmowania trafnych decyzji menedżerskich w wyniku analizy wybranych narzędzi i mierników wzmocni proces realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw.  

Komunikacja i relacje w organizacji

Żyjemy w czasach turbo zmiany, w świecie wymykającym się naszym zdolnościom poznawczym. Już wiemy, że w dobie sztucznej inteligencji eksperckość będzie budowana inaczej. Dzisiejszy lider to nie ekspert, a raczej  specjalista z elastycznością poznawczą, connector łączący ludzi i inwestujący w głębokie relacje. Analiza transakcyjna jest koncepcją psychologiczną, która dostarcza modeli wspierających zarządzanie relacjami w firmie. Jest koncepcją nastawioną na rozwój osobisty i zmianę.

Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy zdobędą nowe umiejętności przywódcze w świecie VUCA (Nazwa ta obowiązywała do czasu pandemii COVID 19. Aktualnie obowiązujący akronim opisujący rzeczywistość to BANI /Kruchy, Niespokojny, Nieliniowy, Niezrozumiały/, wprowadzony przez Jamais'a Cascio). Nadal jedną z najistotniejszych kompetencji jest empatia i budowanie zdrowych relacji oraz odporność psychiczna. Uczestnicy wykorzystają koncepcję Stanów Funkcjonalnych Ja do optymalnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • będą potrafili stosować dobre praktyki w pracy z zespołem,
 • będą potrafili umiejętnie rozwiązywać trudne sytuacje w oparciu o poznane narzędzia AT,
 • poznają swoje typowe wzorce komunikacyjne, ich zasób i ograniczenia oraz doświadczą alternatywnych wzorców komunikowania się i ich wpływu na relacje.

Zarządzanie strategiczne

Moduł służy przekazaniu wiedzy i rozwojowi umiejętności słuchaczy w zakresie zarządzania organizacjami na poziomie strategicznym, to znaczy dotyczącym długookresowych działań zorientowanych na skuteczne identyfikowanie i wykorzystywanie szans pojawiających się w otoczeniu rynkowym organizacji, minimalizowaniu oraz unikaniu zagrożeń w ich otoczeniu, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych będących w dyspozycji organizacji. 

Uczestnicy tego kursu będą mogli poznać najważniejsze koncepcje i narzędzia związane z zarządzaniem strategicznym oraz zrozumieć istotę holistycznego ujęcia organizacji i zarządzania w perspektywie. długookresowej. 

Oprócz wybranych narzędzi zarządzania strategicznego kurs ilustrowany jest różnego rodzaju przykładami dotyczącymi sukcesów i porażek organizacji.

Marketing XXI wieku 

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu marketingu w ujęciu menedżerskim, która pozwoli na wdrożenie i rozwój orientacji marketingowej w firmie oraz analizę i kontrolę aktualnie realizowanych działań. Uczestnicy poznają najnowsze trendy w zakresie budowania strategii  marketingowej i budowania wyróżników rynkowych, zarządzania marką, komunikacji marketingowej i budowania relacji z klientami i otoczeniem biznesowym.

Big Data i analiza danych

Uczestnicy poznają metody zbierania, analizy i właściwej interpretacji danych, które mają szczególny wpływ na zwiększanie konkurencyjności organizacji, wpływają na stałe podnoszenie jakości jej działania oraz pozwalają właściwie identyfikować oczekiwania klientów.

Prawo w biznesie 

Głównym celem modułu jest przedstawienie zagadnień prawnych użytecznych w pracy menedżera i związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej ze szczególnym  zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne oraz skutki prawne decyzji menedżerskich.

Uczestnicy po ukończeniu modułu  będą potrafili analizować w jaki sposób prawo wpływa na decyzje zarządcze podejmowane w firmach, a także  wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa gospodarczego w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności.

Narzędzia rozwoju - Coaching i mentoring

Uczestnicy modułu zdobędą umiejętność stosowania metody coachigowej w praktyce biznesowej, a także zrozumieją różnicemiędzy coachingiem, a innymi metodami rozwoju kompetencji w biznesie. Poznają skuteczny model prowadzenia rozmów coachingowych, oraz nauczą się stosować metodę SMART+, zdobędą umiejętność błyskawicznej motywacji oraz sponsorowania i korygowania w trakcie rozmowy motywacyjno-korygującej.

Zarządzanie zmianą

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu inicjowania i zarządzania zmianą. Poruszane zostaną kwestie skutecznego i długotrwałego wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych Uczestnicy poznają kluczowe elementy, od których zależy sukces wprowadzenia zmiany oraz narzędzia pozwalające na efektywne monitorowanie stopnia ich wdrożenia.

Zrównoważony rozwój /ESG

Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji, oznacza szereg działań, ale przede wszystkim sposób myślenia o biznesie, który zakłada gotowość do zrozumienia i szerokiego spojrzenia na skutki działania firmy: biznesowe, etyczne, społeczne, ekologiczne. Coraz więcej firm uświadamia sobie konieczność systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia odpowiedniej polityki w tym zakresie w różnych obszarach organizacji. Liderzy, którzy są świadomi roli społecznej odpowiedzialności biznesu, są w stanie poprawić jakość działań swojej firmy i  stworzyć w niej kulturę, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój biznesowy. Celem zajęć jest ukazanie wartości i zasad etycznych, które mają wpływ na kształtowanie stosunków pracy i metod zarządzania. Poruszana tematyka dotyczy m.in. etycznych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, idei społecznej odpowiedzialności biznesu czy zawodowych kodeksów etycznych. 

Strategiczny HR

Człowiek, jego kompetencje oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. Uczestnicy w trakcie zajęć wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną obszary takie jak: planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry oraz model organizacji uczącej się, a także wielokulturowość w kontekście organizacji międzynarodowych.

Zarządzanie operacyjne/procesowe

Od sprawnego osiągania celów strategicznych organizacji zależy los każdego przedsiębiorstwa. Przy rosnącym znaczeniu jakości usług kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Moduł określa sposoby zarządzania procesami . Uczestnicy zdobywają m.in. umiejętność mapowania i rozpoznawania potrzeb organizacji, definiowania celów, a przede wszystkim mierzenia efektywności procesów. 

W środowisku biznesowym jest powszechnym przekonanie, iż rzeczą najważniejszą jest osiąganie zysku netto (tzw. bottom line). Jeszcze bardziej pożądanym jest osiąganie wzrostu marży zysku netto rok do roku. Niestety, taki wzrost może być, choć nie musi,  symptomem kurczenia się biznesu i utraty pozycji rynkowej. Bardzo często nawet osoby z grupy wyższego managementu w sposób niewłaściwy pojmują znaczenie terminów takich jak Doskonałość Procesowa, Doskonałość Operacyjna oraz Doskonałość Biznesowa. Powszechnym jest mniemanie, iż te trzy terminy oznaczają to samo. Jeszcze większym problemem jest brak znajomości zasad leżących u podstaw tych trzech konceptów. 

Jest rzeczą nadrzędną zrozumienie, iż Zarządzanie Operacyjne ma zawsze wpływ na wiele grup tak zwanych interesariuszy. Są wśród nich właściciele biznesu, pracownicy, dostawcy, klienci, środowisko, środowisko naturalne, a także tacy interesariusze, którzy nie są nawet świadomi istnienia danego biznesu. Tylko zrozumienie i spełnienie oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy może zapewnić biznesowi prawdziwy sukces mierzony jego wzrostem pozycji rynkowej.

Zarządzanie projektami

Głównym celem modułu jest ukazanie najważniejszych zasad zarządzania projektami programami oraz portfelami z kilku najważniejszych perspektyw związanych z rolami w organizacji. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności wystarczające do zdefiniowania, powołania i monitorowania projektów oraz do wglądu w ich zawartość, założenia, ograniczenia i ryzyka, co przygotuje ich do pełnienia roli sponsorów, którzy skutecznie realizują założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów.

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem organizacji

Działalność gospodarcza determinuje ryzyko m.in. w wymiarze operacyjnym, inwestycyjnym, finansowym oraz z poziomu interesariuszy i akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Celem modułu jest identyfikacja, pomiar, analiza i zarządzanie portfelem ryzyk biznesu z uwzględnieniem strategii i elementów kształtowania wartości rynkowej współczesnych organizacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem, co przełoży się na jakość podejmowanych przez nich decyzji menedżerskich.

Kultura i zachowania organizacyjne

Głównym celem modułu jest zapoznanie uczestników z koncepcją kultury organizacyjnej oraz jej wpływem na funkcjonowanie organizacji, zwłaszcza z punktu widzenia praktyk organizacyjnych oraz możliwości wprowadzania zmian. W trakcie zajęć uczestnicy poznają istotę pojęcia kultury organizacyjnej oraz spróbują odnieść je do własnej organizacji. Moduł wskazuje również znaczenia kultury organizacyjnej oraz tożsamości kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 

Innowacje i nowe technologie w biznesie

Innowacyjność  i inwestowanie w nowe technologie to ważna część działalności przedsiębiorstw, która w znacznym  stopniu przyczynia się do zbudowania przewagi konkurencyjnej i umożliwia  sprostanie wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości. Celem modułu jest  pokazanie, w jaki sposób nowe technologie i pojawiające się innowacje wpłyną na biznes zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej, przekazanie wiedzy na temat budowy innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiejętności analizy bardzo wielu różnych czynników, które często będą miały wpływ na wieloletni rozwój organizacji.

Symulacja biznesowa 

W trakcie symulacji uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i wskaźników w opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli strategii przedsiębiorstw. Uczestnicy biorą udział w grze Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w grze – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje przed problemem współzależności różnych wariantów decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można zredukować tę niepewność, opierając swoje decyzje na wynikach decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania).

Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć będą zawierały poglądowe omówienie decyzji, które uczestnik musi podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 

Projekt końcowy

Projekt zaliczeniowy jest sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Po zakończonym 2. semestrze uczestnicy dobierają się w maks. 5 osobowe, interdyscyplinarne zespoły, aby wspólnie przygotować rozwiązanie biznesowe jednego z zaangażowanych partnerów programu. Uczestnicy dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować model biznesowy i prototyp/MVP rozwiązania. Na koniec projekty zostaną poddane ocenie komisji, składającej się z inwestorów VC i ekspertów z rynku.

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2023/2024

Plan zjazdów oraz ich terminy możesz pobrać tutaj.

 

Korzyści dla uczestników: 

 • Innowacyjna struktura studiów MBA. Unikatowe połączenie elastyczności i komfortu zajęć asynchronicznych z praktycznością zajęć synchronicznych. Uczestnicy realizują część programu samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, ale też mają możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń podczas zajęć z wykładowcą w czasie rzeczywistym.
 • Program studiów ukierunkowany na kompetencje przyszłości. Studia oferują wysoką jakość modułów, które zarówno obejmują kluczową wiedzę i praktyczne kompetencje menedżerskie, ale też poruszają tematykę aktualnych trendów, technologii i rozwijają umiejętności pożądane u nowoczesnego lidera.
 • Intensywny charakter studiów – trwają 3 semestry. 
 • Wykładowcy-praktycy – prowadzący zajęcia to uznani praktycy z doświadczeniem zawodowym i/lub w zakresie edukacji menadżerskiej,
 • Networking. Atutem studiów MBA jest możliwość budowania cennych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń między wykładowcami i uczestnikami – przedstawicielami kadry menedżerskiej wielu uznanych w Polsce firm, pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże. 
 • Unikalny program rozwojowy. Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem m.in. oryginalnego narzędzi „COMP- 21”. Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą „Dziennik”, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem w trakcie całego okresu studiów.
 • Prestiżowy dyplom MBA. Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Warszawie po polsku i angielsku, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, że jest to program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera programu. Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 
 • Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze start-upowym. Projekt zaliczeniowy będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Studenci dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować model biznesowy i prototyp/MVP rozwiązania. Na koniec projekty zostaną poddane ocenie jury, składającego się z inwestorów VC i ekspertów z rynku. Projekt zaliczeniowy planowany jest na ok 70h. 
 • Dostęp do materiałów 24/7.  Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do materiałów realizowanych podczas zajęć asynchronicznych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2023