Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
absolwentka studiów MBA w Toruniu

Program MBA Management 4.0 online łączy akademickie studia na poziomie Master z praktycznym charakterem zajęć i ciągłą wymianą doświadczeń. 

Program bazuje na rozwoju kompetencji menedżerskich oraz umiejętności przywódczych i skupia się na zagadnieniach, takich jak:  

 • zasady kierujące Management 4.0, 
 • wpływ Management 4.0 na organizację (m.in. sposoby zwiększenia rentowności dzięki bardziej strategicznym wyborom oraz zwinności i pewności podejmowanych decyzji, tworzenie produktów końcowych o większej wartości dodanej, konkurencyjne przewagi rynkowe oraz lepsze doświadczenie klienta), 
 • Performance Management, w tym zbadanie zgodności pomiędzy celami organizacyjnymi a celami cząstkowymi, 
 • znajomość głównych trendów digitalizacji biznesu, 
 • ocena gotowości i dojrzałości technologiczno-organizacyjnej firmy do transformacji cyfrowej, 
 • kształtowanie kompetencji managera 4.0 i zarządzanie zespołem zgodnie z tymi kompetencjami, 
 • tworzenie systemów efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji w oparciu o dialog,  
 • poprawa relacji menedżerów z zespołami poprzez zastosowanie idei Management 4.0, 
 • budowanie zaangażowania i motywacji dzięki diagnozie potrzeb członków zespołu, 
 • wypracowanie mechanizmów podnoszenia motywacji w zespole w oparciu o metodologię Human Centered Design,  
 • budowanie kultury ciągłego doskonalenia – Business Process Improvement.  

Absolwenci programu będą przygotowani do:  

 • wykazania się umiejętnością pozyskiwania i analizowania danych oraz syntezy informacji do wykorzystania w kontekście własnej organizacji, 
 • wykorzystywania cyfrowych rozwiązań w celu podążania za potrzebami klienta w procesie dostarczania usług i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (zgodnie z podejściem customer journey), 
 • określenia możliwości wdrożenia w organizacji rozwiązań z obszarów Management 4.0, m.in. w oparciu chmurę obliczeniową, sztuczną inteligencję, machine learning i automatyzację, 
 • oceny podejmowanych decyzji zgodnie z podejściem Agile, 
 • budowania kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu różnorodnością i przywództwie włączającym, 
 • zastosowania najnowszych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (w tym metodologii Human Centered Design), wzmacniania motywacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników, 
 • przeprowadzenia analiz i interpretacji informacji ekonomicznych.  

Program Management 4.0 online trwa 1 rok i jest realizowany w formie nauczania na odległość z wykorzystanie platformy Microsoft Teams.

W toku studiów planowana jest realizacja zjazdu inauguracyjnego w formule wyjazdowej. Program nauczania podzielony jest na 20 kursów pogrupowanych w 6 modułów, które realizowane są w ciągu 12 weekendów. Każdy moduł obejmuje łącznie od 16 do 48 godzin zajęć.   

Program obejmuje łącznie co najmniej 676 h, w tym:  

 • 192 godziny zajęć, 
 • 384 godziny samodzielnej nauki, 
 • 8 godzin seminarium (obejmujących bezpośrednią interakcję z opiekunem merytorycznym pracy dyplomowej), 
 • 92 godziny samodzielnej nauki przeznaczonej na przygotowanie pracy dyplomowej.  

Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu.  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  

Przed każdą sesją studenci otrzymują w wersji online kompletny pakiet materiałów szkoleniowych opracowanych przez wykładowcę, zawierający notatki z wykładów, studia przypadków, przykłady do samodzielnej nauki, odczyty w teorii, akty prawne itp.  

W bloku Management 4.0 uczestnicy otrzymają dostęp do autoryzowanych materiałów szkoleniowych dotyczących technologii IT, czyli chmury obliczeniowej, automatyzacji procesów, analityki biznesowej, czy też sztucznej inteligencji i Internet of Things. Dodatkowo będą mieli możliwość skorzystania z zasobów online pogłębiających zdobytą wiedzę i umiejętności we własnym zakresie, tj. dostęp do materiałów e-learningowych oraz zasobów chmury obliczeniowej.  
Wszyscy uczestnicy mają dostęp do biblioteki i czytelni WSB, a także korzystają z internetowego serwisu studenckiego Extranet.  

NOWOCZESNA METODOLOGIA NAUCZANIA  

Obecność i zaangażowanie studentów są kluczem do sukcesu w każdym programie MBA. Aktywne dzielenie się doświadczeniem i know-how między uczestnikami oraz prowadzącymi warunkuje osiągnięcie oczekiwanych efektów. Dzięki wymianie informacji bazujących na współczesnych realiach biznesowych możliwe jest powiązanie nowo nabytej wiedzy teoretycznej z dotychczasowymi doświadczeniami uczestników. 

Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Są one oparte na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach. Udział w zadaniach daje uczestnikom możliwość analizy słuszności podejmowania decyzji oraz obserwacji czynników warunkujących te decyzje. Ćwiczenia prowadzone są w taki sposób, aby zdobyte informacje miały odzwierciedlenie w znanych uczestnikom sytuacjach zawodowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi rozwoju kompetencji realizowane podczas zajęć zadania pozwalają precyzyjnie określić, jakie uwarunkowania ułatwiają lub utrudniające implementację omawianych rozwiązań. 

Podczas zajęć wykorzystywane będą metody warsztatowe, takie jak:  

 • ćwiczenia interaktywne – pozwalają na budowanie własnego stylu zarządzania 4.0 i jego implementację w rzeczywistych, codziennych sytuacjach zawodowych, a także połączenie tych rozwiązań z realiami organizacji, 
 • zajęcia w laboratoriach IT – umożliwiają realizację praktycznych ćwiczeń w oparciu o technologie informatyczne będące przedmiotem studiów,  
 • dyskusje grupowe – pozwalają lepiej zrozumieć prezentowaną tematykę, wprowadzają element poznawczy i integrują wiedzę z rzeczywistymi doświadczeniami, 
 • symulacje biznesowe – umożliwiają rozpatrzenie i analizę wielu scenariuszy działań związanych z prowadzeniem firmy, np. z zakresu produkcji, marketingu, finansów czy zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • wykłady połączone z prezentacjami – wprowadzają nowe zagadnienia, podsumowują kluczowe pojęcia, poszerzają wiedzę, jak skutecznie działać w danej sytuacji, 
 • grupowe prace projektowe.  

Program studiów MBA Management 4.0 podzielony jest na 6 modułów. 

moduł 1 MODUŁ ZARZĄDCZY

LICZBA GODZIN: 40

 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne 
 • Zarządzanie usługami cyfrowymi i IT  
 • Performance management 
 • Mapowanie procesów, zarządzanie procesowe 
 • Zarządzanie oparte na wartościach (planowanie celów zorientowanych na wartość) 

moduł 2  MODUŁ EKONOMICZNO-PRAWNY

LICZBA GODZIN: 40

 • Ekonomia menedżerska 
 • Prawo cywilne i handlowe 

moduł 3  MODUŁ FINANSOWY

LICZBA GODZIN: 16

 • Kontrola operacyjna – planowanie i budżetowanie 
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza 

moduł 4  MODUŁ MANAGEMENT 4.0

LICZBA GODZIN: 48

moduł 5  MODUŁ MARKETINGOWY

LICZBA GODZIN: 16

 • Trendy digital w marketing mix i narzędzia marketingowe omnichannel 
 • Marketing internetowy i media społecznościowe 

moduł 6 - MODUŁ HR DLA MANAGEMENT 4.0

LICZBA GODZIN: 32

 • Kompetencje managera 4.0 
 • Narzędzia zarządzania zespołami (w tym o strukturze rozproszonej) 
 • Zarządzanie różnorodnością i przywództwo włączające 
 • Wzmacnianaie motywacji i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników z wykorzystaniem metodologii Human Centered Design 


Opis wybranych bloków zajęć

 • Zarządzanie usługami cyfrowymi i IT   

Wprowadzenie do świata cyfrowego biznesu, cyfrowych organizacji, cyfrowych produktów i usług, oraz czwartej rewolucji przemysłowej. Nieograniczony dostęp do informacji i wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak chmura obliczeniowa, big data, analityka danych, RPA, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, internet rzeczy i wiele innych, zmieniły trwale sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą i sposób, a firmy prowadzą biznes. Osoby spoza branży IT będą miały okazję zrozumieć, czym jest cyfrowa transformacja i w jaki sposób najlepiej wykorzystać technologiczne innowacje do rozwoju biznesu. 

 • Warsztat customer journey 

Jako główną myśl warsztatu można uznać stwierdzenie, że to, w jaki sposób dostarczamy usługi, jest równie ważne jak to, co dostarczamy. Uczestnicy będą mieli możliwość zaplanowania wszystkich etapów ścieżki klienta i jego doświadczeń zaczynając od eksploracji rynku, poprzez budowę zaangażowania, przedstawienie oferty, negocjowanie warunków i podpisanie umowy, onboarding, aż po tworzenie wartości dodanej dla wszystkich stron. 

 • Wprowadzenie do chmury obliczeniowej i usług w chmurze na przykładzie Microsoft Azure 

Chmura obliczeniowa skupia w sobie najnowsze trendy technologiczne istotne dla gospodarki 4.0. Z tego względu bloki technologiczne inauguruje moduł wprowadzający w tematykę chmury obliczeniowej, obejmujący następujące zagadnienia: wprowadzenie do chmury obliczeniowej, podstawowe usługi w chmurze (w tym usługi IoT i AI), wstęp do zarządzania chmurą, bezpieczeństwo w chmurze, prywatność, zapewnienie zgodności z politykami i standardy zabezpieczania danych, ekonomia chmury – szacowanie kosztów użycia i TCO. 

Prezentowane zagadnienia będą wsparte demonstracjami w środowisku rzeczywistej chmury obliczeniowej.  

Osoby zainteresowane tematyką zajęć, dzięki udostępnionym materiałom edukacyjnym oraz dodatkowym, nieodpłatnym, materiałom e-learningowym będą miały możliwość uzupełnienia i pogłębienia zdobytej wiedzy oraz realizacji praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych w chmurze Azure. Pozwoli im to na przygotowanie do zdania egzaminu AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals i uzyskania certyfikacji  Microsoft Certified: Azure Fundamentals. 

 • Wprowadzenie do automatyzacji na przykładzie Microsoft Power Platform 

Rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową, takie jak Microsoft Power Platform, stanowią fundament narzędziowy automatyzacji procesów. Wykorzystanie tej technologii w organizacji pozwala na wzrost produktywności zespołów, lepszą jakość usług czy eliminację powtarzalnych zadań. We współczesnym świecie biznesu istotną kompetencją Managera 4.0 staje się swobodne korzystanie ze wspomnianych narzędzi. Celem tego bloku zajęć jest zapoznanie uczestników z nową technologią w stopniu pozwalającym na świadome wdrażanie tej klasy rozwiązań w organizacji. 

Uczestnicy zainteresowani tematyką bloku będą mogli skorzystać z dodatkowych, nieodpłatnych, materiałów e-learningowych. Dzięki realizacji praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych w chmurze Azure, osoby zainteresowane będą mogły przygotować się do zdania egzaminu PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals i uzyskania certyfikacji - Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals. 

 • Analiza danych i jej narzędzia na przykładzie Microsoft Power BI

Przekształcanie dostępnych w organizacji danych w użyteczną informację zarządczą jest fundamentem sukcesu w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z potężnym narzędziem analitycznym, jakim jest Microsoft Power BI i poznanie – poprzez praktyczne warsztaty – kroków niezbędnych do uzyskania wartościowych raportów i analiz. Blok obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: wprowadzenie do analityki danych, przygotowanie i transformacja danych, tworzenie modelu danych analitycznych, tworzenie raportów i wizualizacji danych oraz pulpitów menadżerskich. 

Uczestnicy, zainteresowani bardziej technicznymi aspektami zagadnienia będą mieli możliwość uzupełnienia i pogłębienia zdobytej wiedzy oraz realizacji praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych w chmurze Azure. Pozwoli to na przygotowanie do egzaminu PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst i uzyskania certyfikacji - Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate. 

 • Sztuczna inteligencja i internet rzeczy w wytwarzaniu produktów i dostarczaniu usług 

Produkcja 4.0 to połączenie narzędzi lean, ludzkiego myśleni,a technologii IT (takich jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja) i narzędzi analitycznych. Podejście lean i narzędzia analityczne będą zaprezentowane w odrębnych blokach. Ten blok z kolei koncentruje się szczególnie na ukazaniu wybranych technologii IT na praktycznych przykładach. Tematyka zajęć obejmuje: wykorzystanie zautomatyzowanego procesu machine learning w predykcji zapotrzebowania na usługi, analiza, klasyfikacja i detekcja obrazów, wybrane usługi IoT i zakres ich stosowania: IoT Hub, IoT Central, Azure Sphere. 

Dociekliwi uczestnicy będą mieli możliwość realizacji praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych w chmurze Azure. Pogłębienie wiedzy pomoże zainteresowanym osobom przygotować się do zdania egzaminu AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals i uzyskania certyfikacji - Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023