Charakter wykonywanej pracy i codzienne wyzwania dały mi do zrozumienia, że niezbędne jest dla mnie pozyskanie specjalistycznej wiedzy i pewnego zasobu umiejętności, które pozwolą mi sprawniej funkcjonować w zawodowym środowisku (zwłaszcza jeśli w przyszłości planuję dalszy rozwój). Studia MBA systematyzują wiedzę, wprowadzają pewną strukturę. Na zajęciach otrzymuję zsyntetyzowana wiedzę, którą w przeciwnym razie musiałbym pozyskiwać w żmudnym procesie. Ujmę to nieco poetycko: wiem jak skutecznie orać pole, tak, żeby były z tego plony, i mogę to robić nawet lemieszem, ale studnia MBA nauczyły mnie, jak używać nowoczesnego kombajnu.

Konstantyn Sobolew
uczestnik programu MBA w Szczecinie

Studia MBA trwają 2 lata. 


Na program składają się:

 • zjazdy, które odbywają się średnio raz w miesiącu (w weekend: w soboty i niedziele) i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie,  
 • 20 modułów – na każdy moduł przewidziano przeważnie 16 godzin zajęć i 10-15 godzin pracy własnej,  
 • seminarium dyplomowe.

Język wykładowy  


Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito i zatwierdzonego przez Franklin University.  

Metody nauczania


Program kładzie szczególny nacisk na interaktywne metody nauczania:  

 • analizy przypadków (case studies),  
 •  dyskusje i pracę w grupach,  
 • realizację projektów,  
 • symulacje oraz prezentacje.  

Materiały dydaktyczne


Podczas zjazdów każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie papierowej oraz dostęp do:

 • biblioteki i czytelni naszego uniwersytetu,
 • wewnętrznego serwisu internetowego Extranet, 
 • platformy Moodle, dzięki której kontakt z uczelnią możliwy jest 24 godziny na dobę. 

Sposób zaliczania zajęć

 • Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 
 • Każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem (szczegółowy sposób zaliczania poszczególnych modułów wyznaczają wykładowcy) .
 • Podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest zaliczenie wszystkich modułów studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu menedżerskiego i jego obrony.  

Dyplom


Absolwenci otrzymują dwa dokumenty potwierdzające ukończenie studiów MBA:

 • dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration wraz z wykazem przedmiotów i ocen wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Fila w Szczecinie sygnowany przez Franklin University w języku angielskim. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni. 
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu Fila w Szczecinie w języku polskim. 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Głównym celem modułu jest nabranie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie budowy skutecznej strategii.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • po co firmie strategia,
 • podstawy strategii niebieskich oceanów,
 • misja i wizja organizacji w praktyce,
 • tożsamość organizacji,
 • zarządzanie przez wartości,
 • podstawy budowania modeli biznesowych,
 • użycie SWOT w analizie ryzyka biznesowego,
 • definiowanie celów strategicznych,
 • operacjonalizacja strategii (podstawy balanced scorecard),
 • podstawy zarządzania portfelem projektów i programami.

Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • diagnozować rynek oraz identyfikować jego potencjalnie atrakcyjne obszary,
 • zbudować spójną tożsamość organizacji oraz efektywny system wartości,
 • budować modele biznesowe,
 • stawiać cele strategiczne,
 • zoperacjonalizować i monitorować strategię (balanced scorecard).


ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Głównym celem modułu jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami analizy strategicznej oraz warunkami ich skutecznego zastosowania w procesie zarządzania strategicznego.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • determinanty gospodarki rynkowej,
 • konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • struktury podmiotowe rynku,
 • etapy zarządzania strategicznego,
 • przedsiębiorstwo jako system,
 • obszary analizy strategicznej przedsiębiorstwa,
 • źródła informacyjne analizy strategicznej,
 • wybrane metody analizy mikro- i makrootoczenia,
 • łańcuch wartości i system wartości (konkurowanie „na wejściach” i „na wyjściach”),
 • kluczowe czynniki sukcesu,
 • model struktury konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • potencjał konkurencyjności (strategiczny),
 • podstawowe rodzaje przewag konkurencyjnych,
 • instrumenty konkurowania,
 • pozycja konkurencyjna (strategiczna).

Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:

 • dokonać analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego,
 • wskazać determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw w skali makro i mikro,
 • zbudować model umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • zastosować wybrane metody analizy mikro- i makrootoczenia.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Głównym celem modułu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli menedżera w efektywnym zarządzaniu pracownikami.

Moduł obejmuje wszystkie aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, szczególny nacisk położony jest na najnowsze globalne tendencje w tej dziedzinie oraz jej rozumienie w kontekście międzynarodowym i kulturowym.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia :

 • wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • planowanie zatrudnienia  i pozyskiwanie pracowników,
 • rozwój pracowników,
 • motywacja i wynagrodzenia,
 • zarządzanie efektywnością,
 • relacje pracownicze,
 • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi.

Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili m.in.:

 • zidentyfikować kluczowe elementy (procesy, strategie, koncepcje, etc.) współczesnego Human Resources Management,
 • określić znaczenie poprawnie zdefiniowanego i skutecznie realizowanego HRM dla efektywności organizacji i satysfakcji indywidualnej pracownika,
 • określić konieczność uczestnictwa menedżerów liniowych w procesach HR, szczególnie z perspektywy pozyskiwania, motywowania, rozwoju i wynagradzania pracowników.

STANDARDY ETYKI I ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Głównym celem modułu jest ukazanie społecznie odpowiedzialnego biznesu, który w swojej działalności nastawionej na zysk bierze pod uwagę racje interesariuszy w kontekście ekonomii, prawa, etyki i filantropii. Moduł ukazuje społeczną odpowiedzialność jako proces w przedsiębiorstwie, który oznacza nie tylko bycie odpowiedzialnym za spełnianie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również dobrowolne zaangażowanie i zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami.

Słuchacze zostaną ukierunkowani na myślenie i działanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia :

 • zobowiązania organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko,
 • ujęcia w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • komunikacja społeczna w zakresie realizowanych wartości i społecznej odpowiedzialności,
 • odpowiedzialność biznesowa,
 • zarządzanie przez wartości,
 • kultura biznesu.

Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili m.in.:

 • kształtować społeczną odpowiedzialność w firmie,
 • budować relacje wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie społecznej odpowiedzialności,
 • wypracować moduły społecznej odpowiedzialności w strategii,
 • ocenić wpływ etyki za prowadzone działania biznesowe,
 • zidentyfikować podstawowe idee zarządzania przez wartości,
 • ocenić potrzebę wdrożenia etycznej kultury w przedsiębiorstwie/organizacji.


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z pojęciami i narzędziami niezbędnymi w zarządzaniu projektami. Moduł koncentruje się na różnych obszarach zarządzania projektami, takich jak: organizacja zespołów, planowanie,  kontrola kosztów, analiza wartości wypracowanej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania projektami, nauczą się korzystać z aplikacji internetowych w zakresie planowania, kierowania i kontrolowania projektów.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • metody zarządzania projektami (PRINCE2, PMI,SCRUM, KANBAN),
 • myślenie systemowe w zarządzaniu projektami,
 • planowanie projektu i kontrola jego realizacji,
 • zarządzanie zespołem projektowym,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • narzędzia wspierające zarządzanie projektami.

Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili m.in.:

 • zidentyfikować różne narzędzia i techniki stosowane w celu określenia planu zarządzania i kontroli projektu,
 • wykorzystać myślenie analityczne w prowadzeniu projektów,
 • zrozumieć znaczenie informacji w zarządzaniu projektami,
 • zastosować kilka podstawowych technik planowania: WBS CPM, PERT, wykresy Gantta, planowanie ograniczonych zasobów,
 • wykorzystać nabyte umiejętności jako lidera projektu lub członek zespołu projektowego.


DIGITALIZACJA I AUTOMATYZACJA BIZNESU

Głównym celem modułu jest zapoznanie uczestników z istotą procesów reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Spojrzenie procesowe na całą organizację ma pozwolić na identyfikację problemów jakościowych oraz wąskich gardeł, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W ramach realizacji przedmiotu poruszone zostaną tematy dotyczące przygotowywania planów projektów kompleksowej reorganizacji i optymalizacji z naciskiem na eliminację głównych ograniczeń w rozwoju biznesu danej firmy, restrukturyzacje przedsiębiorstw we wszystkich kluczowych obszarach, optymalizację, unikanie zbędnych kosztów oraz weryfikację strategii z perspektywy efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia :

 • identyfikacja nieefektywności w organizacji biznesowej,
 • zarządzanie zmianą organizacyjną,
 • metody i techniki reorganizacji.

Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili m.in.:

 • identyfikować nieefektywności organizacji w poszczególnych obszarach,
 • zrozumieć specyfikę zarządzania zmianą organizacyjną,
 • zidentyfikować sposoby wprowadzania zmian w organizacji,
 • zidentyfikować metody optymalizacji, usprawniania i reorganizowania procesów i struktur w przedsiębiorstwach.

MARKETING

Głównym celem modułu jest zaprezentowanie praktycznego wykorzystania teorii marketingowej przez menedżerów mających bezpośredni lub pośredni kontakt z rynkiem. Podstawową umiejętnością nabytą w module jest używanie pojęć, prawidłowości i zasad marketingu w celu rozwiązywania problemów rynkowych.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podejście i rozumienie marketingu; cele wykorzystywania instrumentów marketingowych,
 • metody analizy otoczenia i badania rynku jako podstawa do podejmowania decyzji marketingowych,
 • proces STP (segmentacja, targeting, pozycjonowanie) w przedsiębiorstwach,
 • podstawy psychologii zachowania nabywcy na rynku,
 • strategie sprzedaży, z uwzględnieniem produktu, ceny i dystrybucji,
 • zintegrowana komunikacja marketingowa.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • ocenić stopień zintegrowania instrumentów marketingowych stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwo, zaproponować sposoby zwiększenia integracji tych instrumentów,
 • zaplanować badanie rynku będące odpowiedzią na konkretny problem marketingowy oraz ocenić i wybrać odpowiedniego dostawcę badań,
 • przygotować segmentację rynku, wybrać segmenty docelowe i przygotować założenia pozycjonowania dla poszczególnych targetów,
 • określić determinanty postrzegania przez nabywców przedsiębiorstwa, jego oferty i zachowania,
 • zaplanować strategię sprzedaży uwzględniając typ produktu i konkurencję, politykę cenową przedsiębiorstwa oraz dostępne kanały dystrybucji,
 • przygotować założenia zintegrowanej komunikacji marketingowej dla wybranego przedsiębiorstwa.

KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Głównym celem modułu jest zapoznanie uczestników z rolą komunikacji w organizacji, czyli komunikacji na poziomie międzyludzkim oraz komunikacji biznesowej relacji B2B czy B2C. Rolą zajęć jest także wskazanie istoty marketingu i komunikacji wewnętrznej w firmie. 

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • rola komunikacji w firmie (komunikacja wewnętrzna),
 • lider w firmie,
 • public relations,
 • komunikacja w sieci,
 • copywriting,
 • zarządzanie informacją w organizacji,
 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych,
 • prezentacje i wystąpienia publiczne.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • skutecznie komunikować się w firmie i rozmawiać z pracownikami,
 • budować swój własny wizerunek i wizerunek organizacji,
 • informować na zewnątrz o tym, co dzieje się w organizacji,
 • zadbać o poprawną komunikację w sieci (komunikaty i informacje zamieszczane w Internecie, social media),
 • napisać tekst promocyjny, relację z ważnego spotkania,
 • przygotować strategię  komunikacji w firmie,
 • odpowiednio zachować się w sytuacji kryzysowej,
 • występować publicznie i przekonywać innych do siebie.

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE W FIRMIE

Głównym celem modułu jest pokazanie istoty i roli jaką odgrywa przywództwo we współczesnych organizacjach. Poprzez prezentację najlepszych  praktyk i wzorców w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, delegowania uprawnień, zarządzania zmianą organizacyjną oraz efektywną komunikacją, ukazana zostanie waga prawidłowego przewodzenia i zarządzania organizacją. Zadaniem modułu jest usystematyzowanie wiedzy o kluczowych obszarach działania przywódcy oraz rozwój świadomości znaczenia skutecznego przywództwa, szczególnie w okresie zmian.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • przywództwo a kierowanie,
 • style kierowania zespołem,
 • skuteczna komunikacja w zespole,
 • motywowanie pracowników,
 • przywództwo w okresie zmian.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • zastosować techniki efektywnej komunikacji w zespole,
 • identyfikować własne predyspozycje w kierowaniu zespołem,
 • dobrać styl kierowania i formułę przewodzenia do warunków działania zespołu oraz etapu rozwoju poszczególnych pracowników,
 • skuteczne motywować pracowników,
 • rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole.

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

Głównym celem modułu jest zapoznanie uczestników z istotą i znaczeniem procesu budowania zespołu jako ważnej kompetencji menedżerskiej oraz umiejscowieniem tego zdarzenia w procesie grupowym. Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Osobami odpowiedzialnymi za tę funkcję są przede wszystkim liderzy zespołowi i menedżerowie. Moduł nastawiony jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole. Usystematyzowana i poszerzona zostanie wiedza na temat zarządzania zespołem i przebiegających w nim procesów grupowych. Uczestnicy rozpoznają swój potencjał zespołowy oraz rozwiną umiejętność wydobycia z zespołu jego możliwości. Będą skutecznie budować atmosferę współpracy w zespole i wykorzystywać do tego swoje umiejętności komunikacyjne.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia :

 • istota procesu grupowego,
 • dynamika i fazy rozwoju zespołu,
 • teorie budowania zespołów i ich zastosowanie w praktyce,
 • efektywność zespołu – zalety i wady pracy zespołowej,
 • rola szefa w fazie budowania zespołu i jej wpływ na dalszą efektywność pracy zespołu.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • ocenić znaczenie procesu grupowego w budowaniu efektywnych zespołów,
 • zastosować interwencje menedżerskie adekwatne do każdej fazy rozwoju zespołu,
 • zidentyfikować metody budowania zespołów, rozpoznawać role w zespole i umiejętnie dobierać do nich osoby,
 • uruchomić zespół – expose szefowskie.

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Głównym celem modułu jest prezentacja i praktyczny trening najważniejszych elementów negocjacji w powiązaniu z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej, manipulacji, wywierania wpływu, a także różnic kulturowych. Celem treningu jest uzyskanie efektów kształcenia związanych z umiejętnością elastycznego wykorzystywania narzędzi negocjacji.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podstawowe pojęcia związane z procesem negocjacji,
 • style i strategie negocjacyjne,
 • wybrane taktyki i techniki negocjacyjne,
 • zespół negocjacyjny, typy negocjatorów,
 • specyfika negocjacji dwustronnych, wielostronnych, zespołowych i wewnętrznych,
 • ryzyko i dotrzymywanie porozumień,
 • główne błędy negocjacyjne,
 • różnice kulturowe w negocjacjach.

Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • opracować założenia strategii negocjacyjnej,
 • czytelnie wyznaczać i komunikować cele negocjacji,
 • dobrać techniki negocjacyjne do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego,
 • zbudować zespół negocjacyjny z uwzględnieniem roli i odpowiedzialności jego poszczególnych członków,
 • rozumieć znaczenie elastyczności w negocjacjach,
 • negocjować z uwzględnieniem różnic kulturowych.

KREOWANIE WIZERUNKU MENEDŻERA 

Głównym celem modułu jest zaprezentowanie praktycznego sposobu kierowania wizerunku menedżera m.in. podczas wystąpień publicznych i medialnych.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • pozytywne pierwsze wrażenie,
 • elevator pitch,
 • mowa ciała i kontakt wzrokowy,
 • dykcja i modulacja głosu,
 • walka ze stresem,
 • najczęściej popełniane błędy językowe,
 • mówienie do ludzi, a nie do rzeczy.

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak zostać ekspertem wystąpień publicznych (również medialnych),
 • poznają sposoby dotarcia do dziennikarzy,
 • zrozumieją, jak wzbudzić zainteresowanie swoim tematem,
 • poznają rodzaje aktywności medialnych oraz sposoby zachowania się przed kamerą i mikrofonem.

 

EKONOMIA 

Głównym celem modułu jest zaprezentowanie praktycznego wykorzystania teorii ekonomii przez menedżerów funkcjonujących w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Podstawową umiejętnością nabytą w trakcie modułu jest posługiwanie się pojęciami, prawami oraz prawidłowości wynikającymi z teorii ekonomii w odniesieniu do konkretnych sytuacji w praktyce gospodarczej.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • główne  prawa ekonomiczne i obszary ich zastosowania w praktyce gospodarczej,
 • mechanizm rynkowy oraz zasady jego funkcjonowania,
 • wzrost gospodarczy oraz metody jego pomiaru,
 • pieniądz i system bankowy,
 • bezrobocie i inflacja,
 • determinanty rozwoju gospodarczego.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in:

 • zastosować prawa ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji menedżerskich,
 • wykorzystać teorię popytu i podaży do podejmowania decyzji cenowych,
 • określić formę konkurencji rynkowej możliwej do zastosowania w określonej branży, na danym rynku,
 • wykorzystać informacje empiryczne dotyczące wzrostu gospodarczego do podejmowania menedżerskich decyzji,
 • przewidzieć potencjalne zmiany w zakresie podstawowych mierników makroekonomicznych i określić ich wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa,
 • monitorować zmiany na rynku pieniądza i wykorzystać te informacje do podejmowania kierowniczych decyzji,
 • określić wpływ procesów integracyjnych i globalizacyjnych na przyszłość przedsiębiorstwa.

FINANSE DLA MENEDŻERÓW

Głównym celem modułu jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz budowania strategii finansowej. Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu czytania i rozumienia sprawozdania finansowego, stosowania różnych metod wyceny, finansowania działalności operacyjnej i rozwoju, podejmowania lepszych decyzji dotyczących inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • finansowanie działalności przedsiębiorstwa,
 • metody i narzędzia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • planowanie finansowe.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • kształtować strukturę i koszt kapitału w przedsiębiorstwie,
 • określić uwarunkowania zastosowania poszczególnych rodzajów strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • zastosować metody planowania finansowego w zarządzaniu finansami,
 • interpretować wyniki analizy finansowej działalności przedsiębiorstwa.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Głównym celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metod rozwiązywania podstawowych problemów decyzyjnych występujących w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnicy w praktyce poznają podstawowe modele decyzyjne oraz nabędą umiejętności rozwiązywania problemów.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • podstawy metodyczne i informacyjne,
 • rachunek przychodów i kosztów,
 • analiza progu rentowności,
 • zarządzanie cenami,
 • operacyjne rachunki decyzyjne,
 • inwestycyjne rachunki decyzyjne,
 • controlling ryzyka,
 • budżetowanie.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m. in.:

 • wykorzystać metody analizy odchyleń w różnych sytuacja decyzyjnych,
 • identyfikować narzędzia, metody i procedury rozliczania kosztów oraz interpretować wyniki rozliczeń na różnych etapach,
 • przeprowadzić podstawowe rachunki decyzyjne w obszarze zarzadzania operacyjnego,
 • przeprowadzić podstawowe rachunki inwestycyjne,
 • zidentyfikować ryzyko i wykorzystać proste opcje w zarządzaniu ryzykiem,  
 • zaprojektować procedurę budżetowania w swoim przedsiębiorstwie.

PRAWO W BIZNESIE

Głównym celem modułu jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej i niezbędnej wiedzy z szeroko rozumianej gałęzi prawa gospodarczego, w tym w szczególności uwarunkowań prawnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz skutecznego dokonywania czynności prawnych w obrocie gospodarczym. Program modułu obejmuje zarówno elementy prawa gospodarczego, handlowego, jak i prawa cywilnego. 

Każdy z uczestników zyska praktyczną wiedzę oraz umiejętności dotyczące formy czynności prawnych, zasad skutecznego zawierania umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania postanowień poszczególnych typów umów, zasad funkcjonowania oraz reprezentacji poszczególnych podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, wpływu dziedziczenia na funkcjonowanie firmy, a także z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz praw własności intelektualnej.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • czynności prawne w obrocie gospodarczym – zasady ogólne,
 • ważne i skuteczne zawieranie umów w obrocie gospodarczym,
 • podstawowe zasady skutecznej windykacji należności,
 • spółki prawa handlowego – wybrane zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad odpowiedzialności za zobowiązania,
 • nieuczciwa konkurencja w praktyce – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • prawo własności intelektualnej – wybrane zagadnienia,
 • planowanie spadkowe i sukcesja majątkowa.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in:

 • zidentyfikować elementy istotne dla ważnego i skutecznego dokonywania czynności prawnych w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów,
 • wykorzystać zasady reprezentacji stron przy zawieraniu umów w obrocie gospodarczym,
 • wskazać na jakie zapisy umowne należy zwracać szczególną uwagę,
 • wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności dostosowując ją od planów rozwoju firmy,
 • odpowiednio zabezpieczać tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • ocenić jak dziedziczenie może wpłynąć na sytuację firmy.

 

ROZWÓJ OSOBISTY MENEDŻERA

Głównym celem modułu jest zwrócenie uwagi na ciągły rozwój kompetencji menedżerskich jako klucza do skutecznego funkcjonowania w organizacji oraz dostarczania jej nowych wartości. Moduł pozwala na uzyskanie obiektywnej informacji o swoich silnych stronach i obszarach rozwojowych. Celem zajęć jest pomoc uczestnikom w ukierunkowaniu ścieżki kariery z uwzględnieniem psychologicznego dopasowania do rodzaju stanowiska pracy.

 Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • istota kluczowych kompetencji menedżerskich,
 • diagnoza poziomu swoich kompetencji menedżerskich - metody,
 • sposób rozwoju kompetencji,
 • kompletny lider w organizacji – elementy,
 • sprawdzenie aktualnych umiejętności oraz ich rozwój.

Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • zidentyfikować zestaw kluczowych kompetencji miękkich oraz ich wymiar,
 • zidentyfikować metody diagnozy kompetencji menedżerskich oraz sposoby pracy nad rozwojem własnych  kompetencji,
 • zidentyfikować swoje mocne i słabe strony,
 • zidentyfikować dobre praktyki w realizowaniu  kluczowych kompetencji menedżerskich,
 • opracować Indywidualny Plan Rozwoju swoich kluczowych deficytów.

SYMULACYJNA GRA STRATEGICZNA

Głównym celem modułu jest przeprowadzenie symulacji biznesowej za pomocą gry strategicznej „Progresja”, która jest innowacyjnym i przede wszystkim skutecznym narzędziem szkoleniowym. Jest to praktyczne wykorzystanie koncepcji grywalizacji w rozwoju kompetencji menedżerskich, planistycznych i pracy zespołowej.

Symulacja biznesowa jest wykorzystywana do rozwoju kompetencji takich jak: 

 • planowanie i budżetowanie, 
 • zarządzanie finansami,
 • myślenie strategiczne, 
 • efektywna praca zespołowa, 
 • poprawa komunikacji między działami w firmie, 
 • wnioskowanie na podstawie dostępnych danych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • przeanalizować proces decyzyjności - efekty podjętych działań,
 • wykorzystać i zastosować zarządzanie i analizę strategiczną,
 • myśleć analityczne i strategicznie,
 • wcielić się w inną rolę w organizacji, i tym samym lepiej zrozumieć procesy zachodzące w innych działach, a także ich wpływ na sytuację biznesową firmy.

KREOWANIE WIZERUNKU MENEDŻERA 

Głównym celem modułu jest zaprezentowanie praktycznego sposobu kierowania wizerunku menedżera m.in. podczas wystąpień publicznych i medialnych.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • pozytywne pierwsze wrażenie,
 • elevator pitch,
 • mowa ciała i kontakt wzrokowy,
 • dykcja i modulacja głosu,
 • walka ze stresem,
 • najczęściej popełniane błędy językowe,
 • mówienie do ludzi, a nie do rzeczy.

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak zostać ekspertem wystąpień publicznych (również medialnych),
 • poznają sposoby dotarcia do dziennikarzy,
 • zrozumieją, jak wzbudzić zainteresowanie swoim tematem,
 • poznają rodzaje aktywności medialnych oraz sposoby zachowania się przed kamerą i mikrofonem.

SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZYJNEGO

Głównym celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej praktyczne wykorzystanie modeli decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wykorzystanie matematycznych modeli optymalizacyjnych przyczynia się do wyboru najlepszych decyzji w różnych obszarach działalności gospodarczej, dlatego moduł będzie zawierał praktyczne aspekty ich wykorzystania. Dodatkowo dokonany zostanie przegląd technologii, architektury systemowej oraz zagadnień projektowych związanych z tematyką wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia:

 • proces podejmowania decyzji,
 • konstrukcja systemu wspomagania decyzji,
 • optymalizacja procesu decyzyjnego,
 • budowa liniowych modeli decyzyjnych,
 • koncepcje Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzyjnego (ISWD).

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • identyfikować komponenty systemów wspomagania decyzyjnego,
 • budować liniowe modele decyzyjne,
 • rozwiązywać problemy decyzyjne (metoda simpleks),
 • rozwiązywać zagadnienia transportowe,
 • optymalizować poziomu zapasów w przedsiębiorstwie,
 • wielokryterialnie oceniać podjęte decyzje.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu świadomego kształtowania kultury organizacyjnej, inicjowania i zarządzania zmianą. Moduł wskazuje również znaczenia kultury organizacyjnej oraz tożsamości kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Poruszane zostaną kwestie skutecznego i długotrwałego wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych np. ze zmianami systemu produkcyjnego lub podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. W trakcie zajęć uczestnicy poznają istotę pojęcia kultury organizacyjnej oraz spróbują odnieść je do własnej organizacji. Poznają kluczowe elementy, od których zależy sukces wprowadzenia zmiany oraz narzędzia pozwalające na efektywne monitorowanie stopnia ich wdrożenia.

Przedmiotem modułu są następujące zagadnienia :

 • diagnoza dominującego typu kultury organizacyjnej,
 • planowanie procesu kształtowania kultury organizacyjnej,
 • zmiana organizacyjna,
 • modele zmiany,
 • komunikacja w procesie zmiany,
 • analiza interesariuszy,
 • przezwyciężanie oporu wobec zmiany.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • wykorzystać narzędzie analizy sił pola do planowania procesu zmiany,
 • dokonać diagnozy kultury organizacyjnej,
 • wskazać działania konieczne dla zmiany dominującej kultury organizacyjnej,
 • wykazać gotowość do inicjowania zmian,
 • zarządzać zmianą,
 • opracować plan komunikacji zmiany.

PROJEKT MENEDŻERSKI – KONSULTACJE 

Projekty końcowe mają charakter ekspertyzy rozwiązującej problem menedżerski wybranej firmy. Wykonywane są w kilkuosobowych grupach. O wyborze tematu i firmy decydują uczestnicy. Po kilku konsultacjach z prowadzącym i napisaniu raportu odbywa się obrona projektu, która jest okazją do zaprezentowania metody rozwiązania problemu oraz dyskusji z członkami komisji.

Zjazd wyjazdowy
W ramach programu MBA organizujemy również zajęcia wyjazdowe, które są idealną okazją do bliższego poznania się oraz integracji uczestników w ramach grupy.

MBA Days
Dwa razy w roku organizowane są wykłady otwarte w ramach MBA Days. Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, porozmawiać z wykładowcami (m.in. z kadrą dydaktyczną z Franklin University), opiekunami. W wydarzeniu uczestniczą również aktualni uczestnicy programu MBA, dzięki czemu jest możliwość poznania opinii na temat studiów z pierwszej ręki.

Wyjazd do USA – MBA Study Tour (dla chętnych)
Raz w roku dla uczestników programów MBA na Uczelniach WSB Merito organizowany jest wyjazd do USA z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Jak dotąd uczestnicy MBA Study Tour oprócz Ohio odwiedzili również Miami, Atlantę i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Wykłady VIP
Uczestnicy programu MBA mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych prowadzonych przez amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni oraz gości VIP.

Networking
Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów wśród uczestników i absolwentów, przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych w Polsce firm.

Prestiżowy dyplom MBA
Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Uniwersytetu WSB Merito, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez nasz uniwersytet i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Szczecin 2024