Każde studia MBA to inwestycja nie tylko pieniędzy, ale też czasu. Rozwijają umiejętności miękkie, jak komunikacja, budowa zmotywowanego zespołu, czy tworzenie sieci kontaktów, jak i twarde, jak np. zarządzenie finansami. Warunkiem opłacalności tej inwestycji dla każdego słuchacza jest możliwość osadzenia tej wiedzy we własnych doświadczeniach zawodowych. Równie ważne w tego typu projektach jest dobranie właściwych wykładowców, treści programowych jak i  uczestników. Tylko staranne zbalansowanie tych aspektów prowadzi do stworzenia efektywnej płaszczyzny rozwoju kompetencji menadżerskich na tym poziomie kształcenia. 

Tomasz Augustyniak
wykładowca programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Studia MBA w Szczecinie - start rektutacji 27 marca 2024!

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Szczecinie (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa) powstał 
w 2008 roku i zalicza się do jedenastu uczelni, stanowiących największą grupę uczelni biznesowych w Polsce. 

Dziś możemy się pochwalić licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i dyplomami, które wyróżniają nas na tle wielu prywatnych uczelni z całego kraju.

MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Celem studiów MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych jest wykształcenie profesjonalnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania publicznymi i komercyjnymi podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia. Zajęcia mają charakter praktyczny, w których szczególny nacisk położony jest na rozwijanie zaawansowanych kompetencji menedżerskich oraz przywódczych. 

Ukończenie studiów uprawnia do:

  • zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182),
  • pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654),
  • zwolnienia z państwowego egzaminu, którego zdanie uprawnia do zajmowania stanowiska dyrektora w państwowym sektorze służby zdrowia. Zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa kierownikiem podmiotu szpitalnego może zostać osoba, która m.in. ukończy studia MBA związane z ochroną zdrowia, bez konieczności zdania państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego organizowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Atuty programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych  

opracowane materiały dydaktyczne
uczestnicy otrzymują gotowe materiały, które są dostępne 24/7 na platformie internetowej Moodle 
dyplom* sygnowany przez amerykańskiego partnera
absolwenci otrzymają dyplom podpisany przez Franklin University – uczelnię rozpoznawalną na całym świecie 
kadra złożona z praktyków biznesu 
zajęcia prowadzą eksperci i pasjonaci swojej dziedziny, którzy mają realne doświadczenie 
   
   
partnerskie podejście do uczestników 
wykładowcy są otwarci na sugestie uczestników, co ma realny wpływ na przebieg zajęć 
networking
studia sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń z menedżerami z innych branż
angażującą forma zajęć
warsztaty, studia przypadków, treningi, prace projektowe, symulacje biznesowe 
  

 

 

3 zjazdy stacjonarne
wymiana wiedzy i doświadczenia między uczestnikami, praca w grupach, zdobywanie praktycznych umiejętności w trakcie warsztatów i ćwiczeń

 

stabilność
29-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA

 


moduł roz
woju osobistego
rozwija indywidualne i zespołowe kompetencje zawodowe, uwzględniając typ osobowości i preferencje uczestników 

    

   

*Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Uniwersytetu Merito WSB Szczecin, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez nasz uniwersytet i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Szczecin 2023