Każde studia MBA to inwestycja nie tylko pieniędzy, ale też czasu. Rozwijają umiejętności miękkie, jak komunikacja, budowa zmotywowanego zespołu, czy tworzenie sieci kontaktów, jak i twarde, jak np. zarządzenie finansami. Warunkiem opłacalności tej inwestycji dla każdego słuchacza jest możliwość osadzenia tej wiedzy we własnych doświadczeniach zawodowych. Równie ważne w tego typu projektach jest dobranie właściwych wykładowców, treści programowych jak i  uczestników. Tylko staranne zbalansowanie tych aspektów prowadzi do stworzenia efektywnej płaszczyzny rozwoju kompetencji menadżerskich na tym poziomie kształcenia. 

Tomasz Augustyniak
wykładowca programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Program MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych kierujemy do: 

 • kadry zarządzającej,
 • właścicieli podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia i współpracujących z tymi podmiotami, 
 • lekarzy i pracowników instytucji medycznych oraz administracji publicznej,
 • osób chcących poszerzyć swoją wiedzę menedżerską i zdobyć praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotem leczniczym lub firmą farmaceutyczną. 

Studia w formule online (synchronicznie) + 3 zjazdy stacjonarne

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. Dodatkowo zaplanowaliśmy 3 zjazdy stacjonarne. 

Kierunek, który Cię interesuje przygotowaliśmy we współpracy z innymi Uniwersytetami WSB Merito. Dzięki temu na zajęciach będziesz mógł(-a) spotkać się z uczestnikami i wykładowcami z różnych miast, pozwoli to na jeszcze szerszą wymianę doświadczeń na szczeblu menedżerskim. 

Stacjonarne zjazdy wyjazdowe

Podczas studiów uczestnicy mają zaplanowane 3 zjazdy stacjonarne - wyjazdowe, po jednym w każdym semestrze, w zaplanowanym miejscu w Polsce. Wyjazdy te ujęte są w harmonogramie studiów. Zajęcia odbywają się w hotelach - salach szkoleniowych, pozwala to na jeszcze efektywniejszą wymianę wiedzy, pracę w grupach oraz przeprowadzenie gier symulacyjnych. To również doskonała okazja do networkingu. 

Studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych trwają 1,5 roku:

 • 401 godzin dydaktycznych na platformie Microsoft Teams (w tym 80 godzin e-learningu),
 • zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (w soboty i niedziele),
 • zajęcia trwają 8–10 godzin dydaktycznych dziennie.

Zaliczenie 

Warunkiem ukończenia studiów jest: 

 • uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów (formy zaliczenia to na przykład prace zaliczeniowe, egzaminy, projekty grupowe) 
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu menedżerskiego i jego obrony 
 • 100% frekwencja na zajęciach.

Język wykładowy

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito Poznań  i zatwierdzonego przez Radę Programową i Franklin University. 

Metody kształcenia

W programie MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych najważniejszy jest aktywny udział uczestników w zajęciach. Wykorzystujemy na nich praktyczne metody i interaktywne formy nauczania, m.in. analizy przypadków, dyskusje i prace w grupach, symulacje oraz prezentacje. Dzięki nim uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. 

Podczas zjazdów studenci otrzymują przygotowane przez wykładowców materiały dydaktyczne, które są dostępne dla nich 24/7 na MS Teams. Zawierają m.in. autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, studia przypadków, materiał teoretyczny, akty prawne oraz niezbędne informacje jak zasady zaliczenia. 

Prestiżowy dyplom 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu,  sygnowany przez amerykańską uczelnię Franklin University i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 3-semestralnych, zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

Celem studiów MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych jest wykształcenie profesjonalnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania publicznymi i komercyjnymi podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia. 

Zajęcia mają charakter praktyczny. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie zaawansowanych kompetencji menedżerskich oraz przywódczych. Na warsztatach  modułu Trening kompetencji przywódczych i menedżerskich studenci określają swoje style myślenia i style działania z wykorzystaniem narzędzia FRIS®.

Słuchacze otrzymują aktualną i kompleksową wiedzę na temat różnych aspektów zarządzania podmiotami leczniczymi w warunkach popandemicznych. Dzięki interdyscyplinarności studiów (z zakresu prawa, zarządzania, finansów oraz nowoczesnych metod zarządzania podmiotem leczniczym, budowania marki, zdrowia publicznego, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego itp.) studia MBA gwarantują pozyskanie oraz rozwój umiejętności i kompetencji związanych ze skutecznym zarządzaniem. Absolwenci, dzięki odpowiednio dobranym zajęciom, będą dobrze przygotowani do wyzwań, przed którymi stają komercyjne i publiczne podmioty lecznicze w obecnym wielokulturowym i różnorodnym środowisku. 

Warto podkreślić, że kształcenie kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia jest niezwykle ważne ze względu na rosnące wyzwania, jakie stawia przed nią coraz szybciej zmieniające się otoczenie oraz zapotrzebowanie na nowe rozwiązania medyczne i organizacyjne. 

Studia MBA to także okazja do budowania sieci kontaktów biznesowych. Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk i branż, co pozwala na wymianę doświadczeń i budowanie relacji biznesowych na przyszłość.

MODUŁY

Blok wprowadzający

1. Organizacja w zmieniającym się świecie (2 godz.) 

 • Zmiany w zakresie globalizacji. 
 • Silne umiędzynarodowienie & różnice kulturowe. 
 • Praca wirtualna & konwencjonalna. 

2. Trening kompetencji przywódczych i menedżerskich - na bazie badania stylu myślenia i działania FRIS® (16 godz.)  

FRIS® to narzędzie rozwojowe o bardzo wysokich wynikach rzetelności. Służy do zrozumienia oraz łatwego i trafnego opisu kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania ludzi. Wynik badania stylu myślenia i działania FRIS® pokazuje obszary największej efektywności osobistej oraz zespołowej. Rozumiejąc styl myślenia i działania w życiu zawodowym i prywatnym, jesteśmy w stanie łatwiej się komunikować, wpływać na relacje i współpracę. Trening kompetencji przywódczych pozwala w praktycznej formie, z wykorzystaniem wyników badań i case studies zwiększać świadomość menedżerską. 

Uczestnicy treningu kompetencji przywódczych ptrzymują odpowiedzi na wiele pytań.

 • W jaki sposób definiuję cele i jakich rezultatów oczekuję od siebie i innych? 
 • Jak zdobywam i interpretuję informacje? 
 • Jak dokonuję wyboru i podejmuję decyzje? 
 • Jak włączam innych we własne działania? 
 • Jak określam i wyrażam swoje stanowisko? 
 • Jak korzystam z potencjału pracowników i zespołów, z którymi pracuję i współpracuję? 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • wypracowywać rozwiązania umożliwiające pracę z wykorzystaniem swoich najmocniejszych stron (stylu myślenia i działania), 
 • zwiększać efektywności podejmowanych działań (własnych i współpracowników) w oparciu o wiedzę o stylach poznawczych,
 • efektywniej komunikować się z współpracownikami i partnerami biznesowymi, wykorzystując wiedzę o stylach poznawczych, 
 • korzystać z narzędzi umożliwiających rozwinięcie budowania współpracy zespołowej, bazując na wiedzy o potencjale poszczególnych stylów myślenia i działania.  

3. Zarządzanie strategiczne firmą i organizacją - nowe trendy i poszukiwanie szans na rozwój (16 godz.)  

Egzystencja zarówno każdego przedsiębiorstwa, jak i organizacji zdeterminowana jest zdolnością do dostarczania klientom produktów lub usług, które w ich subiektywnej ocenie posiadają określoną wartość. Pod wpływem zmian stale zachodzących w otoczeniu wartość ta podlega erozji. Zagadnienia poruszane w prezentowanym module koncentrują się na wybranych metodach analizy otoczenia w poszukiwaniu nowych szans na rozwój i na projektowaniu propozycji wartości dla klientów oraz definiowaniu portfela inicjatyw strategicznych umożliwiających jej skuteczne dostarczenie.  

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • identyfikować zagrożenia oraz szanse rozwojowe organizacji, 
 • projektować wiązkę atrybutów wartości dla klientów, 
 • analizować aktualny potencjał organizacji do dostarczania wartości, 
 • formułować cele strategiczne,  
 • definiować portfel inicjatyw strategicznych ukierunkowanych na realizację sformułowanych celów.

4. Zarządzanie procesowe i operacyjne (16 godz.)  

Jednym z głównych wyzwań w dzisiejszym środowisku biznesowym jest właściwe zrozumienie znaczenia doskonałości procesowej, doskonałości operacyjnej oraz doskonałości biznesowej. Wielu menedżerów postrzega te trzy pojęcia jako synonimy i nie zdaje sobie sprawy z tego, że każde odnosi się do innej dziedziny zarządzania. Ponadto wiele firm koncentruje się na osiąganiu zysku netto, ignorując znaczenie doskonałości operacyjnej i doskonałości biznesowej dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu. 

W czasie zajęć uczestnicy: 

 • zdobywają wiedzę na temat filozofii LEAN i jej narzędzi w zarządzaniu procesami, 
 • poznają znaczenie doskonałości operacyjnej dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w sektorze produkcyjnym i usługowym, 
 • rozwijają umiejętności analityczne i krytyczne, a także zdobywają umiejętności zarządzania procesami, co pozwoli im na skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w przyszłości.

5. Portfele, programy i projekty z perspektywy wyższej kadry menedżerskiej i HR-u (16 godz.)  

Sukces kluczowych programów i projektów w dużym stopniu zależy od właściwego zaangażowania wyższej kadry menedżerskiej. Projekty mają również istotny wpływ na zasoby ludzkie organizacji. Z jednej strony, mogą prowadzić do przeciążenia pracowników i demotywacji. Z drugiej mogą wspierać przemyślany rozwój talentów. Właśnie dlatego, podczas tego modułu skupiamy się na zarządzaniu portfelami, programami i projektami z punktu widzenia osób zarządzających organizacją. Przyjmujemy zarówno perspektywę skutecznej realizacji strategii, jak i powiązanej z nią polityki kadrowej.  

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • budować mechanizmy zarządzania portfelem na bazie strategii organizacji, 
 • integrować zarządzanie portfelem, programami i projektami z rozwojem talentów, 
 • właściwie definiować kluczowe role, szczególnie sponsorskie i zarządcze, 
 • budować skuteczne struktury i mechanizmy zapewnienia ładu projektowego, 
 • stawiać cele projektów skupione na dostarczaniu wartości biznesowej, 
 • budować mechanizmy zapewniające i podtrzymujące dostarczanie wartości, 
 • dobierać właściwe strategie realizacji programów i projektów, 
 • oceniać jakość zarządzania portfelami, programami i projektami oraz pełnić skuteczny nadzór nad nimi. 

6. Trendy i nowe technologie w ujęciu strategicznym (8 godz.)  

Moduł ma za zadanie wprowadzić zapoznać menedżerów z trendami i nowymi technologiami w biznesie w ich ujęciu strategicznym, z uwzględnieniem kwestii wprowadzenia teoretycznego oraz naciskiem na testowanie narzędzi w formie praktycznej. Na zajęciach omawiane są następujące tematy:

 • Digitalizacja i sztuczna inteligencja – firmy coraz częściej wykorzystują technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i automatyzacja procesów biznesowych, aby zwiększyć wydajność i poprawić jakość obsługi klienta lub sukcesywnego skalowania biznesu. Moduł odpowiada na pytania o technologie i aspekty, które mogą wpłynąć na decyzje biznesowe podejmowane na szczeblu strategii menedżerskich:High Effectiveness Culture – w jaki sposób można budować w naszej organizacji kulturę HEC w ujęciu planowania kolejnych kroków milowych przy połączeniu tematu AI / Big Data oraz RPA. Budowanie strategii zrównoważonego rozwoju i wdrożenia modelowego ESG – w ostatnich latach zrównoważony rozwój staje się ważnym tematem w biznesie. Firma może zyskać przewagę konkurencyjną, zapewniając produkty i usługi, które są bardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne.Nowe modele biznesowe – wraz z rozwojem technologii i globalizacją biznesu pojawiają się nowe modele biznesowe, takie jak platformy cyfrowe, e-commerce i usługi oparte na subskrypcjach. Zaznajomienie z aktualnymi trendami. 
  • Jak działa AI (rozwiązania wspomagane sztuczną inteligencją)?, 
  • Praktyczne wykorzystanie Modeli AI jako ChatGPT od firmy OpenAI.
  • Model subskrypcyjny usług kognitywnych – Microsoft Azure AI Services w połączeniu z OpenAI.
  • Big Data – w jakim celu procesujemy i organizujemy ogromne wolumeny danych? 
  • Automatyzacja procesowa - technologia RPA w biznesie. Wskazanie elementów, które można poddać automatyzacji, wyłączając czynnik ludzki, wraz z przeglądem dostępnych narzędzi.
  • Nowe modele biznesowe – wraz z rozwojem technologii i globalizacją biznesu pojawiają się nowe modele biznesowe, takie jak platformy cyfrowe, e-commerce i usługi oparte na subskrypcjach. Zaznajomienie z aktualnymi trendami. 

7. Zarządzanie zmianą oraz zarządzanie kryzysowe (8 godz.)  

Moduł ten dostarcza uczestnikom specjalistycznej wiedzy dotyczącej projektowania, wdrażania oraz zarządzania procesami zmiany, w dynamicznie zmieniającym się środowisku, przy uwzględnieniu zróżnicowanych aspektów tego zagadnienia, takich jak: złożoność procesów zmiany, ich głębokość, inwestycji, uczenia oraz ryzyka. Druga część modułu poświęcona jest opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania kryzysowego w organizacji oraz efektywnemu zarządzaniu i komunikowaniu się w takich sytuacjach.  

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • przeprowadzać diagnozę potrzeb w zakresie zmiany, 
 • opracowywać elementy zakresu merytorycznego i plan wdrożenia zmiany, 
 • opracowywać plan budowania zaangażowania, motywowania oraz komunikowania się w procesach zmiany, 
 • projektować elementy systemu zarządzania kryzysowego w organizacji, 
 • opracowywać elementy planu zarządzania sytuacją kryzysową, 
 • opracowywać elementy zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej. 

8. Rachunkowość menedżerska (16 godz.) 

Zarówno działania bieżące, jak i rozwojowe podmiotów wymagają określonego zasobu danych wspierających proces podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, z uwzględnieniem planowania i kontrolowania. Celem modułu jest przedstawienie słuchaczom konieczności pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy informacji finansowych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji menedżerskich oraz ich weryfikacji w kontekście realizacji celów operacyjnych jak i strategicznych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • planować działalność bieżącą i rozwojową, bazując na budżetowaniu, 
 • oceniać, interpretować dane finansowe oraz osiągnięte wskaźniki finansowe, 
 • raportować informacje służące zarówno ocenie sytuacji finansowej danego podmiotu, jak i podejmowaniu decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych. 

 9. Zarządzanie sytuacjami trudnymi w organizacji - gry i konflikty (16 godz.) 

Wiedza z obszaru analizy transakcyjnej wspiera w rozumieniu siebie i innych, ułatwia porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi czy stresującymi sytuacjami. W bardzo przystępny, według niektórych, algorytmiczny sposób, pokazuje strategie budowania relacji międzyludzkich. Pomaga menedżerom w zdrowy i efektywny sposób, zarządzać zespołami, a tym samym minimalizować koszty i skupiać się na zyskach w różnych obszarach organizacyjnych. Jednym z konstruktów, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem w tematach szkoleniowych, są gry psychologiczne. Budzą dużo emocji i są kojarzone ze świadomą manipulacją. Mają bardzo istotny wpływ na atmosferę w zespole, zaufanie lub jego brak. Ich konsekwencje mogą być kosztochłonne dla organizacji na różnych poziomach. 

Uczestnicy modułu otrzymają odpowiedź na następujące pytania:  

 • jakie są typy konfliktów w organizacji? 
 • czym charakteryzują się role w trójkącie dramatycznym i jakie są ich konsekwencje indywidualne, zespołowe i organizacyjne? 
 • czym są gry psychologiczne i jakie są ich symptomy na poszczególnych poziomach? 
 • w jaki sposób pozycje życiowe pracowników, liderów mogą generować trudne sytuacje w organizacji? 
 • jak zarządzać stylami osobistymi w myśleniu, zachowaniu i komunikowaniu się? 
 • jaki wpływ na moją rolę w organizacji mają style pracy i drivery? 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • diagnozować typy konfliktu i dobierać do nich adekwatne narzędzia, 
 • rozpoznawać charakterystykę ról ratownika, prześladowcy i ofiary w trójkącie dramatycznym, oraz analizować swoje preferencje wobec nich w kontekście zawodowym, 
 • poszerzać swoją wiedzę na temat mechanizmu gier psychologicznych oraz umieć rozpoznawać zaproszenia do gier w zespole lub organizacji, 
 • wypracowywać rozwiązania ułatwiające przeformułowywanie lub stosowanie kodu komunikacyjnego prowadzącego do szukania rozwiązań w trudnych sytuacjach interpersonalnych, 
 • dokonywać autodiagnozy swoich stylów osobistych w roli lidera i poznawać możliwości zarządzania nimi, 
 • zrozumieć swoje reakcje w sytuacjach presji i stresu poprzez koncepcję stylów pracy i driverów oraz wypracowywać rozwiązania dla siebie.


Opis modułów specjalistycznych

1. Budowanie wizerunku podmiotu leczniczego i branding (21 godz.) 

Celem modułu jest prezentacja zagadnień związanych z budowaniem wizerunku podmiotu leczniczego. Na zajęciach poruszane są kwestie dotyczące marketingu, public relations i budowania marki podmiotu leczniczego. Uwaga na zajęciach jest zwrócona przede wszystkim na budowanie wartości i doświadczeń wśród klientów/pacjentów placówki leczniczej. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • analizować i interpretować zjawiska oraz procesy związane z marketingiem, budowaniem marki i public relations,
 • identyfikować trendy rynkowe i wykorzystywać je do przygotowania oferty, w centrum której znajdują się potrzeby klienta,
 • zrozumieć zasady budowania wizerunku w podmiotach publicznych i prywatnych.

2.Prawo medyczne i działania antykorupcyjne (22 godz.) 

Celem modułu jest prezentacja zagadnień związanych z prawem medycznym. Uczestnicy dowiadują się, jak przygotować dokumentację medyczną oraz jakie są możliwości zabezpieczania danych i regulacje w zakresie promowania placówki medycznej. Dodatkowo zajęcia są wzbogacone o treści dotyczące RODO i działań antykorupcyjnych, charakterystycznych dla omawianego obszaru. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 •  identyfikować ramy prawne wykonywania zawodów leczniczych w Polsce oraz rozumieją podstawy prawne wykonywania działalności leczniczej, 
 •  opracować dokumentację medyczną, 
 •  identyfikować działania noszące znamiona korupcji.

3. Nowe modele organizacyjne w ochronie zdrowia – w poszukiwaniu efektywności (12 godz.)

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat zasad VBHC i opieki koordynowanej oraz głównych determinant zmian w systemach ochrony zdrowia. W trakcie kursu słuchacze poznają zasady opieki zdrowotnej opartej na wartości (ang. Value Based Healthcare, VBHC), poszerzonej o aktualnie zasady stosowania (Evidence Based Medicine, EBM) z uwzględnieniem analizy kosztów rzeczywistych korzyści dostarczanej pacjentom. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • zaimplementować standaryzację pomiaru wyników zdrowotnych u pacjentów,
 • określać i wykorzystać narzędzia badawcze oraz metody gromadzenia danych niezbędne do realizacji opieki zdrowotnej opartej na wartości,
 • poznawać sposoby na finansowanie podmiotu leczniczego w oparciu o efekty w całym cyklu terapeutycznym.

4. Innowacyjne podejście do HR w podmiotach leczniczych (12 godz.)

Celem modułu jest prezentacja najnowszych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych, w tym Structured Multi-criteria Model of Self-Managed Motivation. Podczas zajęć przywołane są zagadnienia tj. tradycyjne i współczesne rozwiązania stosowane w obszarze motywowania, w tym systemy kafeteryjne, koncepcja work-life balance oraz koncepcja hygge. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 •  dokonywać pomiaru zaangażowania i lojalności pracowników oraz wdrażać możliwości i sposoby ich zwiększenia,
 •  identyfikować postawy i oczekiwania wobec pracy pracowników różnorodnych pokoleniowo,
 •  identyfikować wyzwania, jakie niesie współistnienie różnych grup w organizacji.

5. Realizacja umów z NFZ oraz z podmiotami współpracującymi (12 godz.) 

Celem modułu jest poznanie zasad i technik współpracy w publicznym sektorze usług medycznych. Kładziony jest nacisk na prezentację zasad zawierania, realizacji oraz zarządzania umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poza współpracą z NFZ są przedstawione zasady działania z innymi podmiotami oraz wskazane najbardziej wartościowe rozwiązania dotyczące dwustronnej współpracy.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • projektować efektywne zasady współpracy w publicznym sektorze usług medycznych,
 • konstruować ofertę, unikając przy tym błędów,
 • umiejętnie negocjować z NFZ oraz podmiotami współpracującymi.

6. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny oraz zapobieganie chorobom zakaźnym (21 godz.)

Celem modułu jest prezentacja zagadnień dotyczących organizacji, zadań oraz znaczenia działalności służb sanitarno-epidemiologicznych (NIZP-PIB, Państwowa Inspekcja Sanitarna) w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi. Zagadnienia przedstawione są w sposób określający zadania i wymagania stawiane w przedmiotowym zakresie zarządzającym podmiotami leczniczymi oraz samym podmiotom.  

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą posiadali praktyczną wiedzę w zakresie:

 • organizacji i zadań organów administracji sanitarnej;
 • procesów kontrolnych podejmowanych przez organy administracji sanitarnej wobec podmiotów leczniczych,
 • obowiązków sprawozdawczych podmiotów leczniczych w ramach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności w zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych, chorób zakaźnych i innych istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego informacji,
 • wymogów higieniczno-sanitarnych stawianych podmiotom leczniczym.

7. System ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach UE ( 22 godz.)

Celem modułu jest szczegółowe przedstawienie organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia w zestawieniu z systemami przyjętymi w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz roli organów UE w zakresie ich kształtowania.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • odróżniać zasady działania i organizacji krajowych systemów ochrony zdrowia w państwach członkowskich UE,
 • wskazywać instrumenty wpływu organów Unii Europejskiej na kształtowanie polityk zdrowotnych oraz organizacji świadczeń na poziomie systemów krajowych.

8. Umiejętności menedżerskie w podmiotach leczniczych (12 godz.)

Celem modułu jest prezentacja zagadnień związanych z rolą menedżera/lidera w zarządzaniu pracownikami w sektorze medycznym. Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczą w szczególności modelowania zachowań pracowników, wywierania konstruktywnego wpływu na innych, inspirowania do rozwoju oraz uczenia się nowych umiejętności. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • skutecznie kierować zespołem,
 • budować zaangażowanie, odpowiedzialność i proaktywność pracowników,
 • rozliczać i oceniać efekty pracy, w tym prowadzić rozmowy dyscyplinujące, stawiać granice i wyciągać konsekwencje.

9. Praktyki w zarządzaniu zmianą w podmiotach leczniczych (12 godz.) 

Celem modułu jest dostarczenie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania procesami zmian w podmiotach leczniczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej obejmujące umiejętności wprowadzania zmian, rozpoznawania oporów wobec zmian ich osłabienia i przeprowadzenia procesu zmian. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą: 

 • otwarci na zmianę,
 • potrafili opisać i wykorzystać w praktyce strategie wdrażania zmian, właściwie formułując etapy ich wprowadzenia,
 • potrafili zaproponować stosowne metody zarządzania zmianami i wskazywać czynniki dynamizujące proces zmian.

10. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością podmiotu leczniczego (21 godz.) 

Celem modułu jest wskazanie powiązań prac dotyczących ISO z pracami realizowanymi na potrzeby restrukturyzacji organizacyjno-kadrowej podmiotu leczniczego za pomocą podejścia procesowego. Spojrzenie łączące te dwa obszary może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania zasobów przede wszystkim dużych podmiotów leczniczych. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wdrażać podejście procesowe w podmiocie leczniczym,
 • identyfikować powiązania działań na rzecz jakości z pracami na potrzeby restrukturyzacji
 • wykorzystywać koncepcje zarządzania w celu podniesienia efektywności funkcjonowania organizacji publicznych w obszarze ochrony zdrowia.

11. Sprzedaż i negocjacje usług komercyjnych w podmiotach leczniczych (12 godz.)

Celem modułu jest wzrost świadomości ważności podejścia prosprzedażowego oraz znajomości etapów sprzedaży dla korzyści pacjentów oraz placówek leczniczych, nabycie wiedzy nt. procesu negocjacji i strategii negocjacyjnych w branży medycznej oraz zasad pakietowania usług medycznych. Treści prezentowane podczas zajęć nawiązują do specyfiki procesu sprzedaży i jej poszczególnych etapów w branży medycznej oraz pozwalają nabyć umiejętności negocjowania na rynku komercyjnym również osobom, które do tej pory działały w obszarze publicznym w placówkach medycznych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • stosować zasady sprzedaży w branży usług medycznych,
 • prezentować usługi medyczne językiem korzyści z zastosowaniem wzmacniaczy wypowiedzi,
 • właściwie przygotowywać się do procesu negocjacji, stosując zasady odpowiednich strategii negocjacyjnych,
 • negocjować cenę i uzyskiwać optymalne wyniki dla swoich placówek leczniczych,
 • tworzyć pakiety komercyjnych usług medycznych.

12. Zdrowie publiczne (12 godz.)

Celem modułu jest prezentacja zagadnień z zakresu zdrowia publicznego przydatnych z punktu widzenia zarządzającego podmiotem leczniczym. Omówione są: rola zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia, funkcje zdrowia publicznego w kontekście wspólnej płaszczyzny dla medycyny opartej na dowodach (Evidence-Based Medicine), na dowodach zdrowia publicznego (Evidence Based Public Health), a także na dowodach zarządzania zdrowiem (Evidence-Based Health Management). 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • wiązać złożoność procesu efektywnego zarządzania podmiotem leczniczym z celami zdrowia publicznego,
 • wykorzystywać dane i techniki stosowane w zdrowiu publicznym w lokalnej polityce zdrowotnej i zarządzaniu opieką zdrowotną na poziomie podmiotu leczniczego.

13. Efektywna komunikacja z klientem w sektorze usług medycznych (21 godz.)

Celem modułu jest prezentacja zagadnień związanych z szeroko pojętymi relacjami z pacjentem oraz trudnym klientem. Szczególny nacisk kładziony jest na komunikację z trudnym klientem – unikanie błędów, ukierunkowanie rozmowy i wyznaczanie granic w relacjach z pacjentem oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Słuchacze poznają znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obsłudze klienta, techniki asertywnego zachowania i wywierania wpływu oraz asertywnej odmowy. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą:

 • zdiagnozować swoje słabe i mocne strony w rozmowie z pacjentem,
 • budować długotrwałe relacje z otoczeniem,
 • budować lojalność wśród pacjentów i klientów.

14. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. Kontrola i audyt w podmiotach leczniczych (21 godz.) 

Celem modułu jest prezentacja instrumentów szeroko rozumianego zarządzania jakością, które mają służyć poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowo na zajęciach są przedstawione metody rozwijania zdolności analitycznych oraz prezentacja elementów wewnętrznego audytu jakości.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą w stanie:

 • wdrażać systemy zarządzania jakością (SZJ) w ochronie zdrowia,
 • identyfikować korzyści płynące z certyfikacji i ISO,
 • wykorzystywać swoje umiejętności w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • zabezpieczać informacje.

15. System e-zdrowia w Polsce ( 13 godz.) 

Celem modułu jest omówienie zagadnień dotyczących szeroko pojętego pojęcia e-health. W ramach modułu omówione są podstawowe pojęcia, otoczenie prawne i instytucjonalne e-zdrowia, strategia rozwoju e-zdrowia w Polsce, rozwiązania telemedyczne, rejestry medyczne i raportowanie zdarzeń medycznych, elektroniczna dokumentacja medyczna oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • określać wymagany prawem zakres narzędzi e-zdrowia oraz minimalne wymagania stawiane tym rozwiązaniom 
 • identyfikować rozwiązania artificial intelligence (AI) w ochronie zdrowia i oceniać możliwości ich zastosowania w praktyce podmiotów leczniczych.

16. Zarządzanie finansami w podmiocie leczniczym (13 godz.) 

Celem modułu jest prezentacja zagadnień dotyczących analizy finansowej placówki poprzez zapoznanie się z zasadami rozliczania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Kładziony jest nacisk na rachunek kosztów, skuteczne zarządzanie płynnością finansową i zasady podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • opracowywać cele przedsiębiorstwa, mając na uwadze równowagę finansową,
 • podejmować właściwe decyzje finansowe,
 • identyfikować źródła finansowania,
 • dokonywać dywersyfikacji usług w oparciu o zasoby finansowe,
 • oceniać przedsięwzięcia inwestycyjne.

17. Zarządzanie operacyjne i optymalizacja procesów w placówce medycznej (12 godz.)

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat zasad organizacji działalności operacyjnej, planowania zadań, zasobów oraz identyfikacji i skutecznego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem podejścia Lean Management. Dodatkowo kładziony jest nacisk na zagadnienia związane z kreowaniem wartości dodanej w placówkach leczniczych, pojęciem marnotrawstwa, przepływów, efektywności procesów oraz strumieni wartości w opiece medycznej. Wskazane są zagadnienia związane z udoskonaleniem szpitali, problemy w dziedzinie ochrony zdrowia oraz sposoby na wdrożenie Lean Management w podmiotach leczniczych. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • identyfikować i wdrażać narzędzia lean w podmiotach leczniczych,
 • dokonywać opisu szczupłego podmiotu leczniczego,
 • identyfikować i zapobiegać błędom w szpitalach. 

18. Projekt menedżerski (16 godz.) 

Wyjazd do USA – MBA Study Tour (dla chętnych) 

Raz w roku dla uczestników programów MBA Uniwersytetów WSB Merito  organizowany jest wyjazd do USA z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty, które są prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Jak dotąd uczestnicy MBA Study Tour oprócz Ohio odwiedzili również Miami, Atlantę i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Wykłady VIP

Uczestnicy programu MBA mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych prowadzonych przez amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni oraz gości VIP.

MBA  Days

Dwa razy w roku organizowane są wykłady otwarte w ramach MBA Days. Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, porozmawiać z wykładowcami (m.in. jest to kadra dydaktyczna z Franklin University), opiekunami. W wydarzeniu uczestniczą również aktualni uczestnicy programu MBA, dzięki czemu jest możliwość poznania opinii na temat studiów z pierwszej ręki.

Networking

Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów  wśród uczestników i absolwentów, przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm.

Prestiżowy dyplom 

Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Uniwersytetu Merito WSB w Toruniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez nasz uniwersytet i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2024