Studia MBA łączą wiedzę, umiejętności i kompetencje z różnych dziedzin, takich jak zarządzanie strategiczne, rachunkowość i finanse, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i innowacjami w biznesie czy marketing i sprzedaż, dzięki czemu umożliwiają zdobycie umiejętności przydatnych w biznesie. I to niezależnie od tego, czy prowadzimy własną firmę, czy pracujemy w korporacji. Studia MBA stanowią dla mnie szansę na zdobycie przewagi na rynku pracy.

Wojciech Wróbel
uczestnik programu MBA w Chorzowie

Organizacja zajęć  

Studia trwają 2 lata, program obejmuje łącznie:  

 • 376 godzin, w tym 368 godziny obowiązkowych zajęć weekendowych,  
 • zjazdy (nie częściej niż 2 razy w miesiącu: w soboty i w niedziele po 8 godzin dydaktycznych),  
 • 8 godzin seminarium dyplomowego,  
 • dwie specjalizacje do wyboru,  
 • napisanie i obronę pracy dyplomowej.  

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie i zatwierdzonego przez Franklin University. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DLA EDYCJI 2024-2026 – PAŹDZIERNIK 2024

Dodatkowe szkolenia


Uczestnicy mogą skorzystać z dwóch dodatkowych, szkoleń prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Udział w nich jest bezpłatny.  

Metody nauczania


Na studiach MBA najważniejszy jest aktywny udział uczestników w nauce. Podczas zajęć wykorzystujemy praktyczne metody i interaktywne formy nauczania m.in. analizy przypadków, dyskusje i prace w grupach, symulacje oraz prezentacje. Dzięki nim uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. Ważnym elementem programu MBA jest także wymiana doświadczeń między uczestnikami.  

Materiały dydaktyczne   


Podczas zjazdów każdy uczestnik programu otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, które zawierają m.in. autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, analizy przypadków, materiał teoretyczny, akty prawne oraz niezbędne informacje, takie jak zasady zaliczenia. Są one też dostępne 24 godziny na dobę na platformach Moodle. 

Zapewniamy także stały kontakt z uczelnią – w Moodle umieszczamy plany zajęć, informacje o ocenach, terminach zaliczeń i płatnościach.   

Uczestnicy studiów MBA mają także prawo do korzystania z zasobów biblioteki uczelni. Katalog książek znajduje się na stronie www. W celu założenia karty bibliotecznej, należy zgłosić się do Biblioteki przy ul. Sportowej 29 w Chorzowie osobiście lub telefonicznie (32) 349-84-471. Przy rejestracji należy podać numer albumu. Można wyszukiwać, rezerwować i wypożyczać książki za pośrednictwem elektronicznego katalogu zbiorów bibliotecznych

Prestiżowy dyplom


Absolwenci programów otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie i sygnowany przez Franklin University. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni. Absolwenci otrzymują także świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Master of Business Administration w zależności od wybranej specjalności MBA – zarządzanie w biznesie międzynarodowym lub MBA Project Management. 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę i nie należy do typowych. Obszary realizowane w ramach programu studiów MBA, dzięki podzieleniu ich na tematyczne moduły, pozwalają na zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich.

I ROK STUDIÓW - ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DLA EDYCJI 2024-2026 – PAŹDZIERNIK 2024

Moduły realizowane dla obu specjalności: 

MBA ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
MBA PROJECT MANAGEMENT

Komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie 32 godz.
Zarządzanie w obszarze HR 32 godz.
Negocjacje międzynarodowe 32 godz.
Marketing relacji 32 godz.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 32 godz.
Zarządzanie strategiczne 32 godz.

Komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie 32 godz.

Sposobem skondensowanego opisu tego co przynosił nam świat przez ostatnie 30 lat był akronim VUCA. Okazało się, że multiplikacja kryzysów; społecznego, gospodarczego ,politycznego, zdrowotnego, migracyjnego oraz ich wpływ na społeczność międzynarodową, nie mieści się już w tym akronimie. Amerykański futurysta Jamais Casio już w 2020 roku stworzył akronim BANI, który bardziej dosadnie i w sposób zaktualizowany charakteryzuje obecną rzeczywistość. Akronim BANI odnosi się do czterech elementów opisujących świat jako kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały. Każdy tych elementów wskazuje na potrzebne kompetencje i umiejętności dzięki którym lepiej w nim nawigujemy  i  możemy zareagować na nadchodzącą przyszłość. Są nimi m.in.: empatia, zarządzanie emocjami, myślenie kontekstowe, intuicja i przejrzysta komunikacja. 

Moduł dostarcza wiedzę i narzędzia umożliwiające podniesienie samoświadomości, a świat BANI nazywamy jest „światem świadomości," analizę zachowań i budowanie zdrowych relacji, pozwala opisać, ocenić i zanalizować system/organizację/zespół oraz określić kierunki i sposoby zmian. Stosowanie AT daje spojrzenie z wyższego poziomu na funkcjonowanie człowieka, jego wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i style pracy. Umożliwia to adekwatne reagowanie na bieżące sytuacje w organizacji i optykę pozwalającą na dostrzeganie wielości zjawisk zachodzących w organizacji.


Zarządzanie w obszarze HR 32 godz.

Człowiek, jego kompetencje oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. W ramach modułu uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną obszary takie jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry oraz model organizacji uczącej się, a także wielokulturowość w kontekście organizacji międzynarodowych. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • przeanalizować i ocenić strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej wpływ na wydajność i efektywność firmy,
 • stosować narzędzia z obszaru HR wspierające rozwój pracowników i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa,
 • umiejętnie motywować kadrę, uwzględniając aspekty wielokulturowości, w celu zapewnienia sukcesu międzynarodowej firmie.

Negocjacje międzynarodowe 32 godz.

Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne to podstawowy obszar kompetencji lidera. Moduł umożliwia uczestnikom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoności i wielowymiarowości, włączając w to aspekty międzykulturowe. W ramach modułu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego i elastycznego negocjowania. Trenowane będą m.in. fazy, procedury i strategie prowadzenia negocjacji oraz techniki wywierania wpływu i manipulacji. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • prawidłowo dobierać techniki negocjacyjne, odpowiednie do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego,
 • budować zespoły negocjacyjne, wyznaczać role i określać odpowiedzialność poszczególnych jego członków,
 • w sposób efektywny wdrażać proces negocjacyjny.

Marketing relacji i wystąpienia publiczne 32 godz.

W ramach modułu uczestnicy nabędą wiedzę na temat marketingu relacji i zarządzania relacjami z klientem. Uczestnicy poznają zasady budowania modeli biznesowych nakierowanych na grupy celu działań, tworzenia zestawu wartości oferowanego klientom, który służy zbudowaniu wyróżników rynkowych. Poznają zasady komunikacji i narzędzia gromadzenia i wykorzystywania informacji. Zdobędą wiedzę na temat metod budowania wyróżników rynkowych. Kluczowym założeniem zajęć jest wskazanie potencjału marketingowego i sprzedażowego wynikającego z poprawy zarządzania relacjami. Po ukończeniu modułu uczestnicy studiów będą potrafili: 

 • ocenić mocne i słabe strony procesu zarządzania relacjami z klientem w danej firmie oraz zaproponować rozwiązania, które te relacje poprawią,
 • budować model procesu komunikacji z rynkiem,
 • tworzyć propozycje wartości dla klientów,
 • wskazać i wykorzystać narzędzia do budowania relacji z otoczeniem,
 • zbudować model biznesowy i poszukiwać wyróżniki oferty.


Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 32 godz.

W ramach modułu uczestnicy otrzymają rzetelną wiedzę – warsztat narzędziowy – z obszaru zarządzania finansami, umożliwiającą kolektywne i samodzielne podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Celem jest zrozumienie mechanizmów finansowych z zakresu podejmowania decyzji finansowych adekwatnych do potrzeb podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem zmian zachodzących w ich otoczeniu biznesowym. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:  

 • udzielać rekomendacji wspomagających decyzje zarządcze podejmowane w obszarze operacyjnym lub inwestycyjnym oraz identyfikować źródła i czynniki ryzyka przedsiębiorstw.

Zarządzanie strategiczne 32 godz.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z całościową koncepcją zarządzania, czyli zarządzaniem strategicznym. W trakcie zajęć przedstawiane są kwestie dotyczące planowania, wdrażania strategii i kontroli nad nią, oraz problemy z zakresu zarządzania projektami i zmianą. Ważnym elementem jest także ocena wpływu etyki biznesu na strategię i taktykę firmy. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

 • analizować kluczowe aspekty otoczenia biznesowego mające wpływ na wyniki przedsiębiorstwa,
 • wykorzystywać narzędzia strategiczne, dzięki którym będą skutecznie konkurować na rynku, a także tworzyć, oceniać i wdrażać najkorzystniejsze strategie, które zapewnią firmie realizację wyznaczonych celów.

II ROK STUDIÓW

Moduły realizowane dla specjalności:

MBA ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

Ocena decyzji menedżerskich w oparciu o sprawozdania finansowe 16 godz.
Marketing międzynarodowy 32 godz.
Prawo gospodarcze i bezpieczeństwo w biznesie 32 godz.
Międzynarodowe rynki finansowe 16 godz.
Problemy gospodarki globalnej 16 godz.
Zarządzanie projektami 32 godz.
Transformacja cyfrowa organizacji 32 godz.


Ocena decyzji menedżerskich w oparciu o sprawozdania finansowe 16 godz.

Podczas realizacji tego modułu uczestnicy poznają możliwość oceny skutków podejmowanych decyzji finansowych w firmach. Ocena tych decyzji będzie oparta o analizę danych finansowych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych i innych dokumentów źródłowych. Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z możliwością diagnozowania sytuacji kryzysogennych w przedsiębiorstwie w celu uniknięcia negatywnych skutków ich występowania. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie oceniać skutki podejmowanych decyzji menedżerskich,
 • podejmować decyzje na podstawie zdiagnozowanych sytuacji kryzysogennych.

Marketing międzynarodowy 32 godz.

Moduł dostarcza uczestnikom praktyczną i szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnego marketingu w szczególności nakierowanego na rynki międzynarodowe. Obejmuje wiedzę na temat: instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych, metod analizy tych rynków oraz zastosowania efektywnych strategii sprzedaży i promocji. Omówione zostaną aspekty mikro i makrootoczenia rynkowego, segmentacji rynku oraz zastosowania elementów marketingu mix, a także problem społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji międzynarodowych. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • opracować strategię marketingową firmy, uwzględniając jej działalność, również międzynarodową, oraz misję, a także wyznaczać cele strategiczne,
 • wykorzystywać różne metody i techniki badań marketingowych,
 • stosować narzędzia marketingowe w celu skutecznej realizacji strategii firmy.

Prawo gospodarcze i bezpieczeństwo w biznesie 32 godz.

Na zajęciach prowadzonych w ramach moduły uczestnicy zapoznają się z podstawowymi regulacjami prawnymi, które wiążą się bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje spółek, aspekty zawierania i wykonywania umów, elementy prawa upadłościowego, prawa podatkowego, a także prawa pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy, samozatrudnienia, systemu wynagrodzeń, praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • analizować w jaki sposób prawo wpływa na decyzje zarządcze podejmowane w firmach na rynku krajowym i europejskim,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa gospodarczego w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności,
 • odpowiednio stosować przepisy prawa w kontekście międzynarodowej działalności firmy.

Międzynarodowe rynki finansowe 16 godz.

Podczas realizacji tego modułu uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwością lokowania wolnych środków finansowych w produkty i instrumenty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają główne produkty finansowe dostępne dla biznesu wraz z zastosowaniem. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi aspektami zarządzania finansami na rynkach wschodzących. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • porównywać produkty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych w kontekście lokowania wolnych środków finansowych,
 • oceniać decyzje menedżerskie w kontekście wykorzystania produktów i instrumentów finansowych w zarządzaniu finansami,
 • umiejętnie zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Problemy gospodarki globalnej 16 godz.

W ramach modułu uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Uczestnicy poznają najważniejsze aspekty rynków międzynarodowych oraz wpływ czynników ekonomicznych, polityki międzynarodowej i kwestii wielokulturowości na pozycję przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Bardziej szczegółowo będzie omówiony rozwój gospodarki chińskiej oraz jej miejsce i znaczenie w gospodarce światowej. Po ukończeniu modułu uczestnicy studiów będą potrafili: 

 • wykorzystywać poznane koncepcje ekonomiczne w obszarach, w których podejmowane są decyzje zarządcze,
 • analizować czynniki mikro i makroekonomiczne oraz wykorzystywać je do skutecznego prowadzenia firmy,
 • zarządzać firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. 

Zarządzanie projektami 32 godz.

Moduł wprowadza uczestników w obszar zarządzania projektami, programami oraz portfelami z perspektywy średniej i wyższej kadry zarządzającej. Dobór tematów pozwala na przygotowanie uczestników do pełnienia roli sponsorów, którzy skutecznie realizują założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów, programów i portfeli oraz budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do zarządzania. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • definiować i nadzorować projekty, programy i portfele oparte na strategii organizacji oraz konstruktywnych uzasadnieniach biznesowych,
 • identyfikować i wpływać na elementy środowiska zarządzania wpływające z kolei na skuteczność projektów, programów i portfeli.

Transformacja cyfrowa organizacji 32 godz.

Pandemiczne lock-downy przyspieszyły proces przenoszenia kluczowych procesów do sfery cyfrowej. Zmiana cyfrowa trwa i stanowi podstawowe wyzwanie liderów. Moduł umożliwia zrozumienie aspektów technologicznych, organizacyjnych, ludzkich i strategicznych procesów transformacji cyfrowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę o uwarunkowaniach i szansach transformacji cyfrowej na poziomie pojedynczego pracownika, zespołów oraz całej organizacji. Dowiedzą się jak transformację planować, wdrażać i kontrolować. Zdobędą wiedzę o przekształcaniu modelu biznesowego z tradycyjnego na cyfrowy. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznać i wybrać adekwatne narzędzia i sposoby transformacji cyfrowej organizacji,
 • przygotować oraz przeprowadzić proces transformacji cyfrowej organizacji,
 • efektywnie wykorzystywać cyfrową przestrzeń do osiągania celów biznesowych.


II ROK STUDIÓW

Moduły realizowane dla specjalności:

MBA PROJECT MANAGEMENT

Inicjacja oraz planowanie programów i projektów w praktyce 32 godz.
Finanse i ryzyko w projektach 32 godz.
Strategiczny kontekst portfeli, programów i projektów 32 godz.
Zwinne zarządzanie projektami 16 godz.
Strategia Lean 32 godz.
Lean Leadership 734 i model doskonalenia i zarządzania 32 godz.


Inicjacja oraz planowanie programów i projektów w praktyce 32 godz.

Moduł odpowiada za kluczowy moment w życiu programu i projektu, jakim jest inicjacja. To właśnie wtedy definiuje się cele, definiuje zakres, dobiera strategię realizacji, buduje struktury i zespół, estymuje czas i pieniądze konieczne do realizacji. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:  

 • właściwie stawiać cele projektów i programów,
 • zbierać wymagania w sposób adekwatny do potrzeb projektu i wiedzy interesariuszy,
 • definiować zakres, wyłączenia oraz interfejsy,
 • dobierać właściwą strategię realizacji oraz tworzyć plany zarządzania,
 • identyfikować kompetencje niezbędne do realizacji projektu lub programu, 
 • budować struktury programów i projektów,
 • dekomponować zakres i delegować odpowiedzialność za jego realizację,
 • budować harmonogramy i wstępne budżety. 

Finanse i ryzyko w projektach 32 godz.

Moduł poświęcony jest dwóm kluczowym, twardym obszarom zarządzania projektem. W obszarze finansów, poza technikami estymacji kosztów i budżetowania, uczestnicy poznają metodę analizy wartości wypracowanej (ang. Earned Value) i nauczą się jak praktycznie stosować ją do kontroli projektu. W obszarze ryzyka poznają praktyczne metody organizacji procesów z nim związanych oraz nauczą się najważniejszych narzędzi. Po ukończeniu modułu
uczestnicy będą potrafili:

 • poprawnie szacować koszty poszczególnych pakietów prac,
 • budować budżety w sposób pozwalający na ich skuteczne śledzenie,
 • planować podstawowe przepływy pieniężne w projekcie,
 • stosować metodę Earned Value do kontroli przebiegu projektu,
 • oceniać podejście kluczowych interesariuszy do ryzyka,
 • identyfikować szanse i zagrożenia oraz oceniać ryzyka,
 • planować i wdrażać odpowiedzi na ryzyko,
 • monitorować ryzyko w projekcie.

Strategiczny kontekst portfeli, programów i projektów 32 godz.

Moduł wprowadza uczestników w obszar zarządzania portfelami, programami oraz projektami z perspektywy strategii organizacji. Dobór tematów przygotowuje do pełnienia roli sponsorów, skutecznie realizujących założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów, programów i portfeli. Uczestnicy będą świadomi jak ważne jest budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do zarządzania. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • przekładać strategię organizacji na portfele, programy i projekty,
 • definiować i nadzorować portfele, programy i projekty oparte na strategii organizacji oraz konstruktywnych uzasadnieniach biznesowych,
 • mierzyć poziom realizacji strategii poprzez narzędzia portfelowe,
 • odpowiednio identyfikować portfele, programy i projekty oraz dobierać właściwe narzędzia zarządzania nimi,
 • konstruktywnie budować współpracę pomiędzy rolą sponsora i menedżera projektu lub programu,
 • identyfikować i wpływać na elementy środowiska zarządzania wpływające z kolei na skuteczność projektów, programów i portfeli.

Zwinne zarządzanie projektami 16 godz.

Zwinne podejście do projektów jest coraz popularniejsze w wielu branżach, szczególnie w projektach rozwojowych o dużym stopniu innowacyjności. Również tradycyjne projekty coraz częściej czerpią z technik zwinnych. Moduł nie tylko wprowadza uczestników w podstawowe podejścia i techniki zwinne, ale pokazuje również w jaki sposób łączyć je z podejściami tradycyjnymi i skalować na poziom programów. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • świadomie decydować się na właściwe podejście w zależności od potrzeb projektu,
 • stosować podstawowe narzędzia w oparciu o Scrum i Kanban,
 • wdrażać podejście zwinne na poziomie organizacji,
 • łączyć techniki zwinne z tradycyjnymi,
 • skalować projekty zwinne w oparciu o sprawdzone rozwiązania typu SAFe.

Strategia Lean 32 godz.

Na zajęciach uczestnicy poznają tematykę Lean z perspektywy zarządzania wyższego szczebla. Wykorzystanie zostanie gra symulacyjna, która ukaże perspektywę usprawniania procesów organizacji, poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstw i budowanie ciągłego przepływu wartości. Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • nauczą się analizować procesy z pomocą metody mapowania strumienia wartości i metod badań pracy,
 • odkryją model biznesowy 5 Kroków Strategii Lean, który przygotowuje całą organizację do wejścia w Lean z uwzględnieniem punktu widzenia zarządu,
 • opanują umiejętność przejścia przez 5 etapów Strategii Lean poprzez eliminację 5 patologii biznesowych, powodujących, że klasyczne próby wdrażania Lean kończą się w 90% niepowodzeniem.

Lean Leadership 734 oraz model doskonalenia i zarządzania 32 godz.

Moduł wprowadza uczestników w temat Lean Leadership z perspektywy menedżerów  wyższego szczebla. Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • odkryją, jak połączyć działania pracowników ze strategicznymi celami firmy, kaskadując proces.
 • nauczą się tworzenia standardu pracy liderów i menedżerów, aby zamiast gasić pożary, inspirować pracowników do rozwijania i rozwiązywania codziennych problemów
 • będą w stanie stworzyć system zespołowy do rozwiązywania trudniejszych problemów za pomocą narzędzi analitycznych zawartych w koncepcji PDCA.

W czasie zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym. Poza programem obowiązkowym mają również zapewnioną możliwość rozwoju w ramach dodatkowych zajęć.

Wykłady z Visiting Professors 
Uczestnicy i absolwenci biorą udział w cyklicznych wykładach z Visiting Professors. Swoje wystąpienia mieli m.in. przedstawiciele cenionych amerykańskich uczelni:

 • prof. Bruce Ramsey z Franklin University 
 • dr David Arnesen z Albers School of Business and Economics, Seattle University.

Networking
Niewątpliwie jedną z wartości dodanych programu MBA jest networking szeroko rozumiany jako budowanie relacji, szczególnie tych biznesowych. Wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz dzielenie się zasobami i wiedzą fachową jest także ważnym aspektem programu. Networking to również bezcenne kontakty, które w efekcie przekładają się na trwałe i owocne relacje biznesowe.

Wyjazd do Franklin University - partnerskiej uczelni WSB 
Raz w roku dla uczestników programów MBA organizujemy wyjazd do USA, z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Wyjazd jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA. 

Zajęcia z VIP-ami
W ramach studiów uczestnicy mogą brać udział również w wykładach prowadzonych przez znanych ekspertów z różnych dziedzin. Dotychczas gośćmi specjalnymi w WSB w Chorzowie byli:

 • prof. dr hab. Witold Orłowski – były członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. budżetu oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska. Profesor Witold Orłowski, visiting professor Programu MBA na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów
 • dr Mariusz Sokołowski – członek Akademii Ekspertów PR oraz Rady Konsultacyjnej  Instytutu Nauk Politycznych UW, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji
 • Paweł Tkaczyk – właściciel firmy MIDEA, zajmującej się mentoringiem i budowaniem silnych marek, autor książek „Zakamarki marki” i „Grywalizacja”

Liga Mistrzów Negocjacji 
Liga Mistrzów Negocjacji to uczelniane rozgrywki biznesowe dla uczestników studiów MBA. Wydarzenie składa się z dwóch etapów. Część pierwsza to eliminacje, w której rywalizuje ze sobą dwanaście pięcioosobowych zespołów, zaś druga - finałowa, wyłania zwycięską drużynę. Całe wydarzenie rozgrywa się w fabule Dzikiego Zachodu i wykorzystuje jedną z najlepszych gier strategicznych zatytułowaną Wschód dzikiego Zachodu. Przenosi ona graczy do miasteczka Kairoscity, w którym prowadzą między sobą interesy i rozwijają rodzinny biznes.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Chorzów 2023