Moim zdaniem zawód - szef, to ogromna odpowiedzialność. Meneger powinien być trochę jak lekarz - badać, kontrolować, a potem dawać zalecenia i ordynować konkretne rozwiazania. Jego wiedza musi być pewna i zdecydowana, często nie ma miejsca na wątpliwości. Przyznam, że studia MBA zawsze były moim marzeniem. Gdy usłyszałam reklamę w radiu, nie wahałam się długo i zapisałam się. Teraz spotykam się z liderami biznesu i dostaję najwyższej jakości wiedzę z zakresu zarządzania. Wykładowcy to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami biznesowym, przy okazji to pasjonaci i znawcy w swoich dziedzinach. Uczyć się od nich to przyjemność i zaszczyt. Podobają mi się praktyczne porady, wymiana zdań, dyskusje i ambitne zadania w grupach. Daje mi to masę praktycznych narzędzi, które mogę wykorzystać w pracy. Podskórnie czuję, że przy okazji ta wiedza daje mi większą pewność siebie, rozszerza horyzonty i zapewnia lepszą pozycję w firmie.

Agnieszka Nowicka
absolwentka programu MBA w Bydgoszczy

Zjazdy

 • studia MBA trwają 2 lata  
 • zjazdy odbywają się nie częściej niż dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela) i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie 
 • program studiów jest podzielony na 18 modułów i seminarium dyplomowe, a całość realizowana jest podczas 22 zjazdów
 • łącznie na program składają się 352 godziny kontaktowe  

Język wykładowy  

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito i zatwierdzonego przez Radę Programową i Franklin University. Wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni są fakultatywne i tłumaczone na język polski. W ramach programu realizowany jest blok zajęć wprowadzający specjalistyczne słownictwo anglojęzyczne stosowane w praktyce biznesowej.  

Metody nauczania  

W programie wykorzystuje się przede wszystkim interaktywne metody nauczania:  

 • analizy przypadków (case studies),  
 • dyskusje i pracę w grupach,  
 • realizację projektów,  
 • symulacje oraz prezentacje.  

Materiały dydaktyczne  

 Podczas zjazdów każdy uczestnik otrzymuje przygotowany przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych, który zawiera m.in.:  

 • autorskie opracowania,  
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania,  
 • analizy przypadków,  
 • materiał teoretyczny,  
 • akty prawne,  
 • niezbędne informacje organizacyjne, takie jak zasady zaliczenia.  

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni Uczelni WSB Merito oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet oraz platformy e-learningowej Moodle.  

Sposób zaliczania zajęć  

 • uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  
 • każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem.  

Podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest uczestnictwo w minimum 80% wszystkich przewidzianych w programie zajęć, zaliczenie wszystkich modułów studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony.  

Dyplom

Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez Uczelnie WSB Merito i amerykańskiego partnera programu – Franklin University. Moduły realizowane w ramach programu MBA:

 • Ekonomia menedżerska

Moduł służy prezentacji podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu
analizy ekonomicznej, niezbędnej przy podejmowaniu decyzji oraz racjonalizacji procesów gospodarczych
(zarówno w skali mikro, jak i makro). Ma on na celu zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania
podstawowych metod i narzędzi ilościowych, wspierających prowadzenie działalności oraz wykonywanie pracy
menedżera. W czasie zajęć przedstawiane są wybrane metody i systemy wspomagające procesy podejmowania
decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Wypracowywane są także umiejętności przewidywania wybranych
scenariuszy możliwych wydarzeń gospodarczych związanych z przedsiębiorstwem.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

W ramach modułu uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania kadrami poprzez maksymalizację potencjału kapitału ludzkiego w organizacji. Po jego ukończeniu będą potrafili m.in.: wykorzystywać metody motywacji pracowników, tworzyć plany rozwoju i budżetować w obszarze HR.

 • Sztuka wystąpień publicznych

Każdego dnia na świecie przeprowadza się dziesiątki tysięcy prezentacji i wystąpień publicznych. Ich celem jest sprzedaż produktu lub usługi, przekazanie informacji, pozyskanie kapitału, twórczych pomysłów czy też rozwijanie umiejętności słychaczy, którzy dzięki prezentacji pozyskują konkretną, skondensowaną wiedzę. Jednym z najpilniej strzeżonych sekretów świata biznesu jest marnotrawienie pieniędzy i milionów godzin pracy na wystąpienia i prezentacje, które nie spełniają założonego celu, a co gorsza, nie dają żadnych korzyści. Moduł pomaga poznać tę tajemnicę, a uzyskane umiejetności pomogą tworzyć ciekawe, mądre i dojrzałe prezentacje że prezentacje.

 • Prawo w zarządzaniu

Zarządzanie determinuje decyzje gospodarcze w zakresie majątku, kapitału, przepływów pieniężnych. Optymalizacja ryzyka decyzji gospodarczych w managerskich procesach decyzyjnych wymaga bieżącej analizy rozwiązań, standardów, regulacji prawa korporacyjnego. Celem modułu jest identyfikacja i modele zarządzanie obszarem prawnych aspektów realizacji strategii przedsiębiorstwa.

 • Strategie podatkowe przedsiębiorstwa

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o polskim prawie podatkowym, zapoznają się z orzecznictwem sądów krajowych i ETS oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów. Po ukończeniu modułu będą potrafili m.in. wykorzystywać znajomość regulacji prawnych dotyczących podatków oraz stosować metody optymalizacji podatkowej.

 • Międzynarodowe prawo handlowe

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu prawnych uwarunkowań handlu międzynarodowego, które pozwolą na:

 • zrozumienie specyfiki prawnej kontraktów w handlu międzynarodowym, związanej ze stosowaniem prawa jednolitego bądź rozwiązań kolizyjnoprawnych dla ustalenia prawa właściwego dla kontraktu
 • wykorzystanie klauzul umownych w celu racjonalnego rozłożenia ryzyka kontraktowego
 • dostosowanie treści kontraktu do gestii handlowej i transportowej danego podmiotu.

 • Zarządzanie strategiczne

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami. W efekcie nabędą oni umiejętności planowania oraz kontroli procesu implementacji w zakresie analizowania kluczowych determinant, pochodzących z otoczenia biznesowego i wpływających na kondycję przedsiębiorstwa. Będą również opracowywać, wdrażać i monitorować strategie umożliwiające firmie rozwój.

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

W trakcie modułu uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz wypracują umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji menedżerskich w tym zakresie. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

 • aspektem inwestycyjnym funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • strukturą kapitału przedsiębiorstwa
 • współczesną analizą wartości przedsiębiorstwa
 • elementami wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

 • Zarządzanie ryzykiem biznesu

Działalność gospodarcza determinuje ryzyko m.in. w wymiarze operacyjnym, inwestycyjnym, finansowym oraz z poziomu interesariuszy i akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Celem modułu jest identyfikacja, pomiar, analiza i zarządzanie portfelem ryzyk biznesu z uwzględnieniem strategii i elementów kształtowania wartości rynkowej współczesnych organizacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania
jakością i środowiskiem, co przełoży się na jakość podejmowanych przez nich decyzji menedżerskich.

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu rynków finansowych w Polsce oraz umiejętności dotyczące pozyskiwania kapitału i zarządzania nim. Moduł prezentuje możliwości zdobywania kapitału na sfinansowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstwa oraz związane z tym ryzyko. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in. identyfikować, analizować i wykorzystywać źródła pozyskiwania kapitału.

 • Marketing i sprzedaż

Moduł dostarcza wiedzę na temat uwarunkowań współczesnego marketingu i sprzedaży, kształci umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu, a także pozwala udoskonalić styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Uczestnicy nauczą się efektywnego zarządzania procesem sprzedaży.

 • IT w zarządzaniu

W trakcie modułu uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwach w różnych obszarach działalności gospodarczej z perspektywy strategicznej i taktycznej. Zdobędą też umiejętności doboru i aplikowania współczesnych rozwiązań IT w procesach biznesowych i zarządczych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych i mobilnych. Moduł wskaże
uczestnikom, jak wzmocnić tzw. inteligencję biznesu dzięki wyposażeniu menedżerów w odpowiednie narzędzia informatyczne.

 • Zarządzanie projektami (gra menedżerska)

Rola menedżera to przekuwanie ambitnych planów w realne efekty, a z pomocą przychodzą różne metody zarządzania projektami. W trakcie modułu uczestnicy zapoznają się z niektórymi z nich (waterfall oraz Agile). Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili m.in. stosować w praktyce biznesowej podejście projektowe oraz wykorzystywać narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami.

 • Leadership i trening menedżerski

Moduł uczy, jak praktycznie budować potencjał firmy dzięki umiejętnościom menedżerów w zakresie efektywnej komunikacji, kierowania zespołem oraz sztuki negocjacji. Głównymi celami modułu są:

 • rozwój kompetencji miękkich menedżera
 • przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności na temat nowoczesnych technik i efektywnych metod
 • zarządzania ludźmi
 • zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami rozwijania potencjału i umiejętności swoich współpracowników.

 • Komunikacja menedżerska  i systemy motywacji menedżera

Zarządzanie łączy kompetencje miękkie i twarde. Planowanie, organizacja, motywacja i ocena efektywności zasobów wymaga komunikacji celów i metod analizy wykonania. Celem modułu jest prezentacja i zastosowanie światowych trendów w zakresie systemów komunikacji i motywacji managerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania i monitoringu  wykonania strategii organizacji.

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw

Uczestnicy przeanalizują system i procesy logistyczne przedsiębiorstw oraz zidentyfikują motywację, mechanizmy i efekty budowania globalnych i lokalnych łańcuchów dostaw. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności doboru i wykorzystania technologii informatycznych w procesach logistycznych.

 • Business English

W ramach zajęć językowych uczestnicy nabędą umiejętności swobodnej konwersacji na tematy biznesowe z kontrahentami anglojęzycznymi, a także czytania oraz samodzielnego pisania tekstów biznesowych i korespondencji handlowej. Utrwalą wiedzę ekonomiczną w najważniejszych dziedzinach zarządzania firmą oraz poszerzą umiejętności o liczne kompetencje miękkie ćwiczone w języku angielskim. Zajęcia są prowadzone
metodą treningu językowego.

 • Biznes przyszłości

Modelowanie struktur biznesowych jest kluczową kompetencją współczesnych managerów. Ewolucja,  determinant wartości organizacji i stały rozwój narzędzi zarządzania strategicznego jest podstawą architektury każdego biznesu. Celem modułu jest budowa innowacyjnych modeli biznesowych  z wykorzystaniem narzędzi Business Model Canvas. Przedmiotem analiz w czasie zajęć będą studia przypadków przedsiębiorstw z różnych
branż, zwłaszcza usługowych, w tym finansowej, jak również IT czy biotechnologicznej.

 

Moduł wyjazdowy
Rozpoczęcie zajęć w pierwszym roku nauki połączone jest z wyjazdem integracyjnym. Wówczas zajęcia są przeprowadzane poza siedzibą uczelni. Jest to doskonała okazja do poznania się i integracji wewnątrz grupy.

Partnerstwo biznesowe
Rozwój programu MBA wspierają lokalne firmy, które uczestniczą w tworzeniu merytoryki modułów, udostępniają firmowe studia przypadków, organizują wizyty studyjne czy dostarczają materiały.

Wizyty studyjne
Elementem wzbogacającym proces dydaktyczny są wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach, w czasie których uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi (benchmarking).

Zajęcia w USA – dla chętnych
Raz w roku dla uczestników programów MBA Uczelni WSB Merito (dawniej Wyższe Szkoły Bankowe) organizowany jest wyjazd do siedziby partnera – Franklin University w USA – w czasie którego realizowany jest autorski program dostosowany do profilu studiów. Plan pobytu w USA obejmuje m.in. spotkania i warsztaty prowadzone na uczelni oraz w wybranych amerykańskich firmach.

Wykłady VIP
Uczestnicy programu MBA mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych prowadzonych przez amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni oraz gości VIP.

MBA  Days
Dwa razy w roku organizowane są wykłady otwarte w ramach MBA Days. Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, porozmawiać z wykładowcami (m.in. jest to kadra dydaktyczna z Franklin University), opiekunami. W wydarzeniu uczestniczą również aktualni uczestnicy programu MBA, dzięki czemu jest możliwość poznania opinii na temat studiów z pierwszej ręki.

Networking
Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów  wśród uczestników i absolwentów, przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm.

Prestiżowy dyplom MBA
Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez Uczelnie WSB Merito i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Bydgoszcz 2023