Kilka lat temu skończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej i już wtedy wiedziałam, że kolejne będą studia MBA. Uznałam, że warto poszerzać wiedzę również poza organizacją, w której pracuję, aby spojrzeć na biznes z innej perspektywy, poszukać inspiracji i możliwości dalszego rozwoju w mojej firmie. Cenię w tych studiach zarówno stronę merytoryczną, interdyscyplinarność, jak i atmosferę oraz możliwość budowania networkingu. Ważna jest dla mnie wymiana doświadczeń z praktykami biznesu, którzy prowadzą zajęcia, profesjonalna kadra ekspertów i wykładowców akademickich. Zaciekawiły mnie również wykłady prowadzone przez reprezentantów Franklin University. Podobno Henry Ford powiedział kiedyś, że każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20, czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Jedną z najlepszych rzeczy w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym i otwartym. W pełni się z tym zgadzam. 

Agnieszka Górecka
uczestniczka programu MBA w Toruniu

Zjazdy

 • studia MBA trwają 2 lata  
 • zjazdy odbywają się nie częściej niż dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela) i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie  
 • program studiów jest podzielony na 18 modułów i seminarium dyplomowe, a całość realizowana jest podczas 22 zjazdów  
 • łącznie na program składają się 352 godziny kontaktowe 

Język wykładowy

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu i zatwierdzonego przez Radę Programową i Franklin University. Wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni są fakultatywne i tłumaczone na język polski. W ramach programu realizowany jest blok zajęć wprowadzający specjalistyczne słownictwo anglojęzyczne stosowane w praktyce biznesowej.  

Metody nauczania

W programie wykorzystuje się przede wszystkim interaktywne metody nauczania:  

 • analizy przypadków (case studies),  
 • dyskusje i pracę w grupach,  
 • realizację projektów,  
 • symulacje oraz prezentacje. 

Materiały dydaktyczne

Podczas zjazdów każdy uczestnik otrzymuje przygotowany przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych, który zawiera m.in.:  

 • autorskie opracowania,  
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania,  
 • analizy przypadków,  
 • materiał teoretyczny,  
 • akty prawne, 
 • niezbędne informacje organizacyjne, takie jak zasady zaliczenia. 

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB Merito oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet oraz platformy e-learningowej Moodle.  

Sposób zaliczania zajęć

 • uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  
 • każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem.  

Podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest uczestnictwo w minimum 80% wszystkich przewidzianych w programie zajęć, zaliczenie wszystkich modułów studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony.  

Dyplom

Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.  

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
PRAWO W ZARZĄDZANIU
STRATEGIE PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
MIĘDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BIZNESU
PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU FINANSOWYM
MARKETING I SPRZEDAŻ
IT W ZARZĄDZANIU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (GRA MENEDŻERSKA)
LEADERSHIP I TRENING MENEDŻERSKI
KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA  I SYSTEMY MOTYWACJI MENEDŻERA
LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
BUSINESS ENGLISH
BIZNES PRZYSZŁOŚCI

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Moduł służy prezentacji podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu
analizy ekonomicznej, niezbędnej przy podejmowaniu decyzji oraz racjonalizacji procesów gospodarczych
(zarówno w skali mikro, jak i makro). Ma on na celu zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania
podstawowych metod i narzędzi ilościowych, wspierających prowadzenie działalności oraz wykonywanie pracy
menedżera. W czasie zajęć przedstawiane są wybrane metody i systemy wspomagające procesy podejmowania
decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Wypracowywane są także umiejętności przewidywania wybranych
scenariuszy możliwych wydarzeń gospodarczych związanych z przedsiębiorstwem.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

W ramach modułu uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania kadrami poprzez maksymalizację potencjału kapitału ludzkiego w organizacji. Po jego ukończeniu będą potrafili m.in.: wykorzystywać metody motywacji pracowników, tworzyć plany rozwoju i budżetować w obszarze HR.

SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Każdego dnia na świecie przeprowadza się dziesiątki tysięcy prezentacji i wystąpień publicznych. Ich celem jest sprzedaż produktu lub usługi, przekazanie informacji, pozyskanie kapitału, twórczych pomysłów czy też rozwijanie umiejętności słychaczy, którzy dzięki prezentacji pozyskują konkretną, skondensowaną wiedzę. Jednym z najpilniej strzeżonych sekretów świata biznesu jest marnotrawienie pieniędzy i milionów godzin pracy na wystąpienia i prezentacje, które nie spełniają założonego celu, a co gorsza, nie dają żadnych korzyści. Moduł pomaga poznać tę tajemnicę, a uzyskane umiejetności pomogą tworzyć ciekawe, mądre i dojrzałe prezentacje że prezentacje.

PRAWO W ZARZĄDZANIU

Zarządzanie determinuje decyzje gospodarcze w zakresie majątku, kapitału, przepływów pieniężnych. Optymalizacja ryzyka decyzji gospodarczych w managerskich procesach decyzyjnych wymaga bieżącej analizy rozwiązań, standardów, regulacji prawa korporacyjnego. Celem modułu jest identyfikacja i modele zarządzanie obszarem prawnych aspektów realizacji strategii przedsiębiorstwa.

STRATEGIE PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o polskim prawie podatkowym, zapoznają się z orzecznictwem sądów krajowych i ETS oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów. Po ukończeniu modułu będą potrafili m.in. wykorzystywać znajomość regulacji prawnych dotyczących podatków oraz stosować metody optymalizacji podatkowej.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu prawnych uwarunkowań handlu międzynarodowego, które pozwolą na:

 • zrozumienie specyfiki prawnej kontraktów w handlu międzynarodowym, związanej ze stosowaniem prawa jednolitego bądź rozwiązań kolizyjnoprawnych dla ustalenia prawa właściwego dla kontraktu
 • wykorzystanie klauzul umownych w celu racjonalnego rozłożenia ryzyka kontraktowego
 • dostosowanie treści kontraktu do gestii handlowej i transportowej danego podmiotu.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami. W efekcie nabędą oni umiejętności planowania oraz kontroli procesu implementacji w zakresie analizowania kluczowych determinant, pochodzących z otoczenia biznesowego i wpływających na kondycję przedsiębiorstwa. Będą również opracowywać, wdrażać i monitorować strategie umożliwiające firmie rozwój.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W trakcie modułu uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz wypracują umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji menedżerskich w tym zakresie. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

 • aspektem inwestycyjnym funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • strukturą kapitału przedsiębiorstwa
 • współczesną analizą wartości przedsiębiorstwa
 • elementami wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BIZNESU

Działalność gospodarcza determinuje ryzyko m.in. w wymiarze operacyjnym, inwestycyjnym, finansowym oraz z poziomu interesariuszy i akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Celem modułu jest identyfikacja, pomiar, analiza i zarządzanie portfelem ryzyk biznesu z uwzględnieniem strategii i elementów kształtowania wartości rynkowej współczesnych organizacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania
jakością i środowiskiem, co przełoży się na jakość podejmowanych przez nich decyzji menedżerskich.

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU FINANSOWYM

W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu rynków finansowych w Polsce oraz umiejętności dotyczące pozyskiwania kapitału i zarządzania nim. Moduł prezentuje możliwości zdobywania kapitału na sfinansowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstwa oraz związane z tym ryzyko. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili m.in. identyfikować, analizować i wykorzystywać źródła pozyskiwania kapitału.

MARKETING I SPRZEDAŻ

Moduł dostarcza wiedzę na temat uwarunkowań współczesnego marketingu i sprzedaży, kształci umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu, a także pozwala udoskonalić styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Uczestnicy nauczą się efektywnego zarządzania procesem sprzedaży.

IT W ZARZĄDZANIU

W trakcie modułu uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwach w różnych obszarach działalności gospodarczej z perspektywy strategicznej i taktycznej. Zdobędą też umiejętności doboru i aplikowania współczesnych rozwiązań IT w procesach biznesowych i zarządczych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych i mobilnych. Moduł wskaże
uczestnikom, jak wzmocnić tzw. inteligencję biznesu dzięki wyposażeniu menedżerów w odpowiednie narzędzia informatyczne.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (GRA MENEDŻERSKA)

Rola menedżera to przekuwanie ambitnych planów w realne efekty, a z pomocą przychodzą różne metody zarządzania projektami. W trakcie modułu uczestnicy zapoznają się z niektórymi z nich (waterfall oraz Agile). Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili m.in. stosować w praktyce biznesowej podejście projektowe oraz wykorzystywać narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami.

LEADERSHIP I TRENING MENEDŻERSKI

Moduł uczy, jak praktycznie budować potencjał firmy dzięki umiejętnościom menedżerów w zakresie efektywnej komunikacji, kierowania zespołem oraz sztuki negocjacji. Głównymi celami modułu są:

 • rozwój kompetencji miękkich menedżera
 • przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności na temat nowoczesnych technik i efektywnych metod
 • zarządzania ludźmi
 • zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami rozwijania potencjału i umiejętności swoich współpracowników.

KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA  I SYSTEMY MOTYWACJI MENEDŻERA

Zarządzanie łączy kompetencje miękkie i twarde. Planowanie, organizacja, motywacja i ocena efektywności zasobów wymaga komunikacji celów i metod analizy wykonania. Celem modułu jest prezentacja i zastosowanie światowych trendów w zakresie systemów komunikacji i motywacji managerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania i monitoringu  wykonania strategii organizacji.

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

Uczestnicy przeanalizują system i procesy logistyczne przedsiębiorstw oraz zidentyfikują motywację, mechanizmy i efekty budowania globalnych i lokalnych łańcuchów dostaw. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności doboru i wykorzystania technologii informatycznych w procesach logistycznych.

BUSINESS ENGLISH

W ramach zajęć językowych uczestnicy nabędą umiejętności swobodnej konwersacji na tematy biznesowe z kontrahentami anglojęzycznymi, a także czytania oraz samodzielnego pisania tekstów biznesowych i korespondencji handlowej. Utrwalą wiedzę ekonomiczną w najważniejszych dziedzinach zarządzania firmą oraz poszerzą umiejętności o liczne kompetencje miękkie ćwiczone w języku angielskim. Zajęcia są prowadzone metodą treningu językowego.

BIZNES PRZYSZŁOŚCI

Modelowanie struktur biznesowych jest kluczową kompetencją współczesnych managerów. Ewolucja,  determinant wartości organizacji i stały rozwój narzędzi zarządzania strategicznego jest podstawą architektury każdego biznesu. Celem modułu jest budowa innowacyjnych modeli biznesowych  z wykorzystaniem narzędzi Business Model Canvas. Przedmiotem analiz w czasie zajęć będą studia przypadków przedsiębiorstw z różnych branż, zwłaszcza usługowych, w tym finansowej, jak również IT czy biotechnologicznej.

 

Moduł wyjazdowy
Rozpoczęcie zajęć w pierwszym roku nauki połączone jest z wyjazdem integracyjnym. Wówczas zajęcia są przeprowadzane poza siedzibą uczelni. Jest to doskonała okazja do poznania się i integracji wewnątrz grupy.

Partnerstwo biznesowe
Rozwój programu MBA wspierają lokalne firmy, które uczestniczą w tworzeniu merytoryki modułów, udostępniają firmowe studia przypadków, organizują wizyty studyjne czy dostarczają materiały.

Wizyty studyjne
Elementem wzbogacającym proces dydaktyczny są wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach, w czasie których uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi (benchmarking).

Zajęcia w USA – dla chętnych
Raz w roku dla uczestników programów MBA organizowany jest wyjazd do siedziby partnera – Franklin University w USA – w czasie którego realizowany jest autorski program dostosowany do profilu studiów. Plan pobytu w USA obejmuje m.in. spotkania i warsztaty prowadzone na uczelni oraz w wybranych amerykańskich firmach.

Wykłady VIP
Uczestnicy programu MBA mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych prowadzonych przez amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni oraz gości VIP.

MBA Days
Dwa razy w roku organizowane są wykłady otwarte w ramach MBA Days. Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, porozmawiać z wykładowcami (m.in. jest to kadra dydaktyczna z Franklin University), opiekunami. W wydarzeniu uczestniczą również aktualni uczestnicy programu MBA, dzięki czemu jest możliwość poznania opinii na temat studiów z pierwszej ręki.

Networking
Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów  wśród uczestników i absolwentów, przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm.

Prestiżowy dyplom MBA
Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez WSB i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023