Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
absolwentka studiów MBA w Toruniu

Uczestnicy w ramach programu MBA – Zdrowie rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu jakości świadczonych usług, skuteczności ochrony zdrowia oraz technologii medycznych.  

Rezultatami ukończenia programu MBA – Zdrowie są zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, a także rozwój umiejętności pozwalających optymalnie wykorzystywać narzędzia zarządcze, ekonomiczne oraz prawne. 

Absolwenci programu będą przygotowani do zajmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych i nie tylko. Dzięki zróżnicowanym blokom zajęć uczestnicy nauczą się: 

 • biegle pozyskiwać i analizować dane, a także, dzięki syntezie informacji, oceniać ich przydatność i ważność w kontekście własnej organizacji,  
 • adaptować własne umiejętności i wiedzę do uwarunkowań pracy menedżerskiej w placówkach ochrony zdrowia,  
 • zasad i form zatrudniania, zarządzania finansami i marketingiem,  
 • zasad i regulacji z zakresu prowadzenia badań klinicznych, ekonomiki ochrony zdrowia oraz prawa gospodarczego i farmaceutycznego, a także implementacji tych informacji we własnej organizacji.  

Uczestnicy zdobędą również niezbędne kompetencje miękkie, które będą przydatne w szczególności w czasie negocjacji i mediacji czy organizowania pracy zespołowej. 

Program MBA – Zdrowie trwa 1 rok. Program nauczania podzielony jest na 23 kursy pogrupowane w 6 modułów, które realizowane są w ciągu 12 weekendów. Każdy moduł obejmuje łącznie od 16 do 40 godzin zajęć. 

Program obejmuje łącznie co najmniej 676 godzin, w tym:  

 • 192 godziny zajęć,  
 • 384 godziny samodzielnej nauki,  
 • 8 godzin seminarium (obejmujących bezpośrednią współpracę z opiekunem merytorycznym pracy dyplomowej),  
 • 92 godziny samodzielnej nauki przeznaczonej na przygotowanie pracy dyplomowej.  

Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu.  

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  

Przed każdą sesją uczestnicy otrzymują w wersji online kompletny pakiet materiałów szkoleniowych opracowanych przez wykładowcę, zawierający notatki z wykładów, studia przypadków, przykłady do samodzielnej nauki, odczyty w teorii, akty prawne itp.  

Wszyscy uczestnicy  otrzymują dostęp do biblioteki i czytelni WSB, a także skorzystać z internetowego serwisu studenckiego Extranet.  

 

NOWOCZESNA METODOLOGIA NAUCZANIA  

Obecność i zaangażowanie uczestników są kluczem do sukcesu w każdym programie MBA. Aktywne dzielenie się doświadczeniem i know-how między uczestnikami oraz prowadzącymi warunkuje osiągnięcie oczekiwanych efektów. Dzięki wymianie informacji bazujących na współczesnych realiach biznesowych możliwe jest powiązanie nowo nabytej wiedzy teoretycznej z dotychczasowymi doświadczeniami uczestników. 

Zajęcia realizowane w partnerstwie z Saventic Health prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania i praktycznych case studies z życia firmy Saventic Health i jej klientów. Informacje będą wsparte także zróżnicowanymi przykładami z innych rynków, które obecnie są najbardziej zaawansowane w zakresie wdrażania innowacji w sektorze ochrony zdrowia.  

Podczas zajęć wykorzystujemy metody warsztatowe, takie jak:  

 • ćwiczenia interaktywne – pozwalają na budowanie własnego stylu zarządzania 4.0 i jego implementację na rzeczywiste, codzienne sytuacje zawodowe, a także połączenie tych rozwiązań z realiami organizacji, 
 • zajęcia w laboratoriach IT – umożliwiają realizację praktycznych ćwiczeń w oparciu o technologie informatyczne będące przedmiotem studiów,  
 • dyskusje grupowe – pomagają lepiej zrozumieć prezentowaną tematykę, wprowadzają element poznawczy i integrują wiedzę z rzeczywistymi doświadczeniami, 
 • symulacje biznesowe – umożliwiają rozpatrzenie i analizę wielu scenariuszy działań związanych z prowadzeniem firmy, np. z zakresu produkcji, marketingu, finansów czy zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • wykłady połączone z prezentacjami – wprowadzają nowe zagadnienia, podsumowują kluczowe pojęcia, poszerzają wiedzę, jak skutecznie działać w danej sytuacji, 
 • grupowe prace projektowe.  

Program studiów MBA – Zdrowie podzielony jest na 6 modułów.  

 

moduł 1 – MODUŁ ZARZĄDCZY 

LICZBA GODZIN: 40

 • Zarządzanie placówką medyczną 
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 
 • Restrukturyzacja managerska i zarządzanie kryzysowe 

moduł 2 – MODUŁ EKONOMICZNO-PRAWNY

LICZBA GODZIN: 40

 • System ochrony zdrowia (podstawy zdrowia publicznego, polityka zdrowotna) 
 • Makroekonomiczne aspekty polityki zdrowotnej 
 • Prawodawstwo z zakresu wykonywania zawodów medycznych 
 • Prawo w ochronie zdrowia (perspektywa placówki, pacjenta, managera) 

moduł 3  MODUŁ FINANSOWY

LICZBA GODZIN: 24

 • Zarządzanie finansami w placówce medycznej 
 • Budżetowanie i prognozy w placówce medycznej 
 • Restrukturyzacja managerska i zarządzanie kryzysowe 

moduł 4  MODUŁ CYFRYZACJA W OCHRONIE ZDROWIA

LICZBA GODZIN: 32

 • Systemy wsparcia decyzji klinicznych oraz ich przyszłość w sektorze 
 • Automatyzacja procesów biznesowych / operacyjnych w ochronie zdrowia 
 • Rola Big Data w ekonomice zdrowia oraz tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji 
 • Wyroby medyczne w dobie innowacji w ochronie zdrowia 

moduł 5  MODUŁ MARKETINGOWY

LICZBA GODZIN: 24

 • Sprzedaż i marketing w służbie zdrowia 
 • Strategia produktu w wymiarze publicznym i prywatnym 
 • Budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji 

moduł 6  MODUŁ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

LICZBA GODZIN: 24

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia 
 • Psychologia relacji z klientem dualnym (pacjent, rodzina)
 • Negocjacje i mediacje w zarządzani konfliktem w podmiotach leczniczych 

Wybrane zagadanienia realizowane w ramach bloków zajęć

Systemy wsparcia decyzji klinicznych oraz ich przyszłość w sektorze: 

 • Rola systemów wsparcia decyzji klinicznych, 
 • Segmentacja rozwiązań w ochronie zdrowia
 • Proces tworzenia, testowania oraz wdrażania prospektywnego
 • Kluczowe czynniki sukcesu 

Automatyzacja procesów biznesowych / operacyjnych w ochronie zdrowia: 

 • Podział / segmentacja procesów operacyjnych 
 • Innowacje wdrożone i wspierające procesy operacyjne 
 • Ośrodek ochrony zdrowia w przyszłości 
 • Korzyści oraz wyzwania 
 • Kluczowe czynniki sukcesu 

Rola Big Data w ekonomice zdrowia oraz tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji: 

 • Istota danych vs. istniejące regulacje prawne 
 • Prawidłowa anonimizacja danych 
 • Modele współpracy ośrodków medycznych w zakresie Big Data 

Proces tworzenia algorytmów AI w zakresie diagnostyki:

 • Wyroby medyczne w dobie innowacji w ochronie zdrowia: 
 • Klasyfikacja wyrobów medycznych 
 • Przegląd innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce i na świecie 
 • Potencjał nowych rozwiązań do roku 2030 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych