Studia Executive MBA stanowiły dla mnie nie tylko doskonały sposób na rozwój osobisty, lecz także nieocenioną inwestycję w moją przyszłość. Decyzja o ich podjęciu była dla mnie przełomowa, wymagała ode mnie wyjścia poza strefę komfortu i poświęcenia ogromnego wysiłku. Jednakże efekty tej decyzji przerosły moje oczekiwania. Doświadczenie to przyniosło mi zarówno ogromną satysfakcję, jak i wzbogaciło mnie o niezwykle wartościową wiedzę, którą przekazali mi zaangażowani i doświadczeni wykładowcy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom czuję się gotowa na podjęcie wyzwań związanych z realizacją moich najwyższych celów i aspiracji. To nie tylko poszerzyło moje horyzonty, lecz także otworzyło drzwi do nieznanych mi dotąd obszarów. 

Zarina Muratkazyyeva-Cieślak
uczestniczka studiów EMBA w Poznaniu Export Manager, Pfeifer&Langen Polska SA

 

Program Executive MBA kierujemy do: 

 • wyższej kadry menedżerskiej, profesjonalistów, chcących rozwijać swoje kompetencje zarządcze i umiejętności związane z prowadzeniem działalności w środowisku międzynarodowym,
 • osób mających doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np. w zarządzania, finansach, marketingu, logistyce, zarządzaniu kadrami lub prawie, pracujących zarówno w dużych koncernach, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • osób dobrze posługujących się językiem angielskim,
 • cudzoziemcy chcący podnosić swoje kompetencje zdobywając prestiżowy dyplom MBA.

 

Studia Executive MBA trwają 2 lata. 

Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu: 

 • w piątki od godz. 15:00 do 21:00,  
 • w soboty od 8:30 do 17:00,  
 • w niedziele od godz. 8:30 do 16:00.  

Program składa się z 19 modułów, każdy z nich to minimum 20 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu jednego weekendu. Studia kończą się zaliczeniem projektu managerskiego.

Zjazd integracyjny

Jeden zjazd w pierwszym roku nauki połączony jest z wyjazdem integracyjnym bądź uroczystą kolacją z noclegiem dla całej grupy. Wówczas zajęcia odbywają się poza siedzibą uczelni, w okolicy Poznania. Uczelnia pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją eventu.

Język wykładowy

 • 100% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.     

Punkty ECTS 

Program studiów zawiera 61 pkt ECTS. Każdy moduł to 3 punkty ECTS, projekt strategiczny – 4 punkty ECTS. 

Metody nauczania

W trakcie zajęć uczestnicy studiów pracują w oparciu o interaktywne metody nauczania, takie jak: analiza przypadków (case studies), dyskusje i praca w grupach, realizacja projektów, symulacje oraz prezentacje.

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia programu Executive MBA –wystawiony przez Uniwersytety WSB Merito i sygnowany przez przedstawicieli WSB Merito oraz SBS Swiss Business School. 

Materiały dydaktyczne

Podczas zjazdu każdy uczestnik programu otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie pdf bądź na platformie moodle. Materiały te przygotowują wykładowcy, dostosowując je do specyfiki prowadzonego tematu. 

Uczestnicy studiów pracują na platformie Extranet, to wewnętrzna platforma komunikacyjna Uniwersytetów WSB Merito, stworzona w celu ograniczenia formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między uczestnikami a uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie uczestnicy mają dostęp do: 

 • harmonogramu zajęć, 
 • informacji na temat płatności, 
 • materiałów dydaktycznych, 
 • katalogu bibliotecznego, 
 • informacji dotyczących zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności. 

Strategic Management – zarządzanie strategiczne

Moduł koncentruje się na kwestiach zarządzania strategicznego. Opiera się na różnych komponentach programu EMBA i integruje je, aby rozwinąć zrozumienie procesu strategii. Moduł zakłada ogólne spojrzenie na zarządzanie, a nie spojrzenie specjalisty.

Cele modułu:

 • Zwiększenie świadomości uczestników na temat złożoności stanowiska dyrektora generalnego, w tym wyzwań związanych z zarządzaniem z korzyścią dla całej organizacji, a nie tylko dla konkretnego obszaru funkcjonalnego.
 • Wprowadzenie koncepcji zarządzania strategicznego oraz zidentyfikowanie pojęć i narzędzi, które zwiększą zdolność uczestników do rozumienia i formułowania skutecznych strategii.
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania i analizowania kluczowych zmiennych środowiskowych i organizacyjnych, które mogą wpływać na wyniki organizacji oraz zrozumienie, w jaki sposób te zmienne mogą oddziaływać na organizację. • Zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie analizowania złożonych kwestii strategicznych oraz opracowywania praktycznych planów skutecznego wdrażania zaleceń dotyczących tych kwestii.

 

Strategic Human Resources Management – zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi

Moduł Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi pozwala uczestnikom zapoznać się z połączeniem strategii konkurencyjnej i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Ludzie są uważani za jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, zasób dla konkurencyjności firm. Jednak wyzwanie skutecznego zarządzania ludźmi jest największe w dużych międzynarodowych firmach działających w bardzo zróżnicowanych środowiskach geograficznych, kulturowych i instytucjonalnych. Po ukończeniu modułu uczestnicy powinni zrozumieć związek między strategią firmy, możliwościami oraz zasobami ludzkimi (HR) oraz rolę HR w zarządzaniu globalną siłą roboczą. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób firmy mogą wykorzystać praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak zarządzanie wydajnością, zarządzanie talentami i ekspatriacja, aby zarządzać swoim kapitałem ludzkim na całym świecie, a także ułatwiać tworzenie wartości za pomocą architektury społecznej i zarządzania zmianą.

Cele modułu:

 • Zrozumienie związku między strategią firmy, możliwościami oraz zasobami ludzkimi (HR).
 • Świadomość roli, jaką pełni HR w zarządzaniu globalną siłą roboczą.
 • Praktyczne zastosowanie zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze zarządzania wydajnością, talentami i zmianą w międzynarodowym środowisku.

 

Project Management – zarządzanie projektami

Tematem przewodnim tego modułu jest ukazanie najważniejszych zasad zarządzania projektami z kilku istotnych perspektyw związanych z rolami w organizacji. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do zdefiniowania, powołania oraz monitorowania projektów, a także do zrozumienia ich zawartości, założeń, ograniczeń i ryzyka. Cały program zostanie ujęty merytorycznie z perspektywy strategicznej, uwzględniając zasadność projektów w kontekście celów strategicznych organizacji. Uczestnicy otrzymają również wskazówki dotyczące planowania i rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami, w tym w obszarze zasobów ludzkich.

Cele modułu:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania celów planowanych projektów oraz prezentacji efektywnych metod ich planowania, niezależnie od rodzaju, skali i poziomu złożoności.
 • Poszerzenie świadomości skutecznego zarządzania projektami oraz poprawa efektywności w planowaniu i realizacji projektów.
 • Rozwinięcie umiejętności korzystania zarówno z zasobów, jak i zarządzania informacjami menedżerskimi w miejscu pracy.

 

Business Strategy Project - projekt menedżerski

Projekty biznesowej strategii mają na celu rozwiązanie problemu menedżerskiego wybranej firmy poprzez ekspertyzę. Realizowane są w grupach kilkuosobowych, a uczestnicy mają swobodę wyboru tematu i firmy. Po kilku konsultacjach z prowadzącym oraz napisaniu raportu następuje obrona projektu, która stanowi okazję do prezentacji metody rozwiązania problemu oraz dyskusji z członkami komisji.

Cele projektu strategii biznesowej:

 • Zapewnienie wymagającego, integracyjnego, zespołowego doświadczenia edukacyjnego, które wykorzystuje koncepcje i narzędzia z programu EMBA, aby zrozumieć, przeanalizować i zarekomendować odpowiednie rozwiązanie dla złożonego wyzwania strategicznego oraz zapewnić, że rekomendowane rozwiązanie zostanie pomyślnie wdrożone przez kierownictwo firmy.

 

Operations Management - zarządzanie operacyjne

Zarządzanie operacyjne polega głównie na dostarczaniu towarów i usług klientom. Z jednej strony, celem jest zapewnienie klientom wartości poprzez dostarczanie doskonałych produktów i usług, spełniając terminy i reagując na ich różne potrzeby i wymagania. Z drugiej strony, dąży się do działania w sposób jak najbardziej kosztowo efektywny. Poprzez tę kombinację - efektywne dostarczanie wartości dla klientów - operacje wspierają długoterminowe cele biznesowe. Zarządzanie operacyjne wyewoluowało z fizycznego środowiska produkcyjnego, ale jest niezbędne w każdym rodzaju środowiska, np. usługi, sektor publiczny, opieka zdrowotna, wiedza/ekspertyza zawodowa i inne.

Cele modułu:

 • Zrozumienie roli, jaką operacje odgrywają w sukcesie organizacji.
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania operacjami, usprawniania operacji lub współpracy z działem operacji z innych obszarów funkcjonalnych.
 • Pełne zrozumienie operacji, które w każdej organizacji stanowią potencjał do lepszego zarządzania i usprawniania pracy.

Corporate Finance – finanse w przedsiębiorstwie

Każda podejmowana decyzja w firmie niesie za sobą konsekwencje finansowe, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Menedżerowie muszą być świadomi czynników wpływających na tę wartość. Studenci programu EMBA, uczestnicząc w module Corporate Finance, mają możliwość nauki podejmowania decyzji, które wspierają kreowanie wartości firmy. Poprzez zdobycie odpowiednich umiejętności i wiedzy, w tym w obszarze zarządzania kapitałem obrotowym, planowania finansowego i wyceny przedsiębiorstwa, mogą lepiej zrozumieć ogólną funkcjonalność i rentowność przedsiębiorstwa.

Cele modułu:

 • Wyposażenie menedżerów w umiejętności i wiedzę niezbędne do identyfikacji i analizy strategii korporacyjnych oraz innych możliwych opcji.
 • Dostarczenie uczestnikom narzędzi niezbędnych do analizy i zrozumienia wpływu decyzji na wartość firmy.
 • Nauka tworzenia planów finansowych, określania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wykorzystywania metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych do oceny inwestycji i wyceny przedsiębiorstw.
 • Uwzględnienie ryzyka przy podejmowaniu decyzji finansowych.

 

Management accounting – rachunkowość zarządcza

Moduł ma na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i zrozumienia rachunkowości zarządczej oraz kontroli. Obejmuje nowoczesne koncepcje i metody wyodrębniania oraz modyfikowania kosztów w celu podejmowania świadomych decyzji menedżerskich, które można zastosować w warunkach pracy w jednostce gospodarczej.

Cele modułu:

 • Kalkulacja kosztów i zarządzanie nimi.
 • Analiza kosztów w procesie podejmowania decyzji.
 • Planowanie krótkoterminowe.
 • Zarządzanie oparte na wartości.
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza.

 

Economics for Executives – zarządzanie w ekonomii

Głównym celem tego modułu jest prezentacja podstawowych mechanizmów rządzących funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. Zrozumienie podstaw teorii ekonomii pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w makrootoczeniu ekonomicznym firmy. Zajęcia nawiązują do realiów polskiej gospodarki, w tym polityki gospodarczej. Opanowanie materiału prezentowanego na zajęciach i zawartego w rekomendowanych podręcznikach pomoże zniwelować różnice w podstawowej wiedzy ekonomicznej wynikające z różnego wykształcenia akademickiego i wykonywanej pracy.

Cele modułu:

 • Przegląd podstawowych zasad i narzędzi wymaganych do analizy ekonomicznej oraz zrozumienia procesu podejmowania decyzji przez głównych graczy mikroekonomicznych, tj. firmy i gospodarstwa domowe.
 • Przedstawienie rynków i gospodarek rynkowych, omówienie ich zasad, alternatyw oraz zaangażowania rządu w gospodarkę.
 • Opis i analiza ważnych zmiennych makroekonomicznych.
 • Rewizja polityki gospodarczej państwa i jej zasad.

 

Finances for Managers – gra finansowa

Symulacja biznesowa PROGRESS pozwala uczestnikom doświadczyć, w jaki sposób decyzje menedżerskie wpływają na sprawozdania finansowe firmy oraz jej pozycję rynkową. Zajęcia w formie gry symulacyjnej (planszowo-excelowej) „Strategia” odbywają się w zespołach (4-5 osób w każdej grupie), gdzie gracze wcielają się w role zarządów spółek produkcyjnych. Rozpoczynając grę mają identyczne firmy pod względem aktywów, kapitału własnego, zobowiązań, wyników finansowych, udziału w rynku, struktury kosztów i pozycji gotówkowej. Gdy warunki (zasoby i pojemność rynku) są podobne, strategie i sposób ich realizacji sprawiają, że przewaga konkurencyjna firmy znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych i kluczowych wskaźnikach finansowych.

Cele modułu:

 • Poznanie podstawowych sprawozdań finansowych.
 • Zrozumienie głównych wskaźników efektywności finansowej (KPI).
 • Poznanie mechanizmów finansowania inwestycji (CAPEX).
 • Budowanie strategii inwestycyjnej.
 • Formułowanie planów i budżetów.
 • Poznanie cyklu operacyjnego i cyklu konwersji w przedsiębiorstwie.

 

Financial accounting – rachunkowość finansowa

Ten moduł wprowadza uczestników w zasady rachunkowości finansowej i umożliwia im wykazanie się biegłością techniczną w stosowaniu technik podwójnego zapisu. Obejmuje przygotowanie i interpretację podstawowych sprawozdań finansowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek. Głównym celem modułu jest zrozumienie istoty i zasad tworzenia bazy informacyjnej wynikającej z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych jednostek, a także rozwinięcie umiejętności wykorzystywania rachunkowości do podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji finansowych.

Cele modułu:

 • Przygotowanie do przystąpienia do egzaminu ACCA Rachunkowość finansowa (FA/FFA).
 • Nauka rejestrowania, przetwarzania i raportowania transakcji biznesowych.
 • Pomoc w korzystaniu z bilansu próbnego oraz identyfikowanie i korygowanie błędów.
 • Przygotowanie do sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Uczenie się stosowania jakościowych cech przydatnych informacji.

 

Management Communication – komunikacja menedżerska

Ten moduł koncentruje się na kluczowych strategiach komunikacyjnych i umiejętnościach, które można wykorzystać w komunikacji menedżerskiej w globalnym miejscu pracy. Zapewnia wprowadzenie do podstawowych teorii strategii komunikacji, oferuje ramy decyzyjne i narzędzia analityczne, które można zastosować do skutecznego planowania, projektowania i przekazywania komunikatów zarządczych. Moduł jest wysoce interaktywny, praktyczny i zorientowany na zadania.

Cele modułu:

 • Przećwiczenie teorii i kluczowych koncepcji komunikacji menedżerskiej poprzez przedmodułowe lektury, zadania, analizy przypadków oraz prezentacje indywidualne lub zespołowe.
 • Uzyskanie jasnego obrazu osobistych tendencji komunikacyjnych uczestników poprzez informacje zwrotne od rówieśników, trenerów oraz autorefleksję.
 • Wskazówki dotyczące poprawy indywidualnych umiejętności komunikacji menedżerskiej.

 

Service Business and Design

Ten moduł zapewnia zestaw narzędzi do optymalizacji działalności usługowej firm. Rozpoczyna się od podejścia do podstaw działalności usługowej w oparciu o trzystopniowy model konsumpcji usług oraz omawia najważniejsze koncepcje jakości usług. Następnie moduł wprowadza technologie samoobsługowe i sztuczną inteligencję jako główne czynniki napędzające innowacje w usługach. Podkreśla również znaczenie tworzenia wartości dla klienta jako głównego celu strategicznego działalności biznesowej.

Cele modułu:

 • Zdobycie koncepcyjnego zestawu narzędzi umożliwiających lepsze zrozumienie i analizę najnowszych zmian w biznesie usługowym.
 • Zrozumienie sposobu integracji klientów i technologii w świadczeniu usług.
 • Ocena i optymalizacja jakości usług.
 • Projektowanie skutecznych środków odzyskiwania usług.
 • Zarządzanie współtworzeniem usług przez klientów.

 

Strategy in Sustainability

Zrównoważona strategia biznesowa to zestaw działań, które firma podejmuje w celu poprawy swojego wpływu na społeczność i środowisko. Wdrożenie zrównoważonych strategii może wymagać pewnego czasu, ale jeśli zostaną one przeprowadzone właściwie, przyniosą korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom. Zrównoważone strategie biznesowe stały się bardziej popularne w ostatnich latach z uwagi na troskę o środowisko i oczekiwania konsumentów. Posiadanie zrównoważonej strategii nie tylko poprawia wizerunek firmy, ale może również usprawnić jej wewnętrzne operacje i zwiększyć poziom sukcesu.

Cele modułu:

 • Zrozumienie korzyści wynikających z wdrożenia ESG (Environmental, Social, Governance) w przedsiębiorstwie.
 • Poznanie sposobów obniżania kosztów i wydatków biznesowych oraz wpływu ESG na ogólne wyniki finansowe, reputację i wzrost sprzedaży.
 • Zwiększenie retencji obecnych pracowników.

 

Entrepreneurship and Corporate Venturing

Przedsięwzięcia i przedsiębiorczość korporacyjna są dwiema ściśle powiązanymi koncepcjami w świecie biznesu, obejmującymi tworzenie i rozwój nowych inwestycji. Przedsiębiorczość odnosi się do procesu tworzenia, uruchamiania i prowadzenia nowej firmy, zwykle opartego na innowacyjnym pomysle lub innowacji. Przedsiębiorcy to osoby, które podejmują inicjatywę założenia własnej firmy, narażając się na ryzyko finansowe i oczekując nagród związanych z przedsięwzięciem. Z kolei przedsiębiorczość korporacyjna, znana również jako venture building, obejmuje tworzenie nowych firm lub inicjatyw w ramach istniejącej korporacji. Pozwala to dużym firmom na wprowadzanie innowacji i eksplorowanie nowych możliwości biznesowych bez zakłócania ich podstawowej działalności.

Cele modułu:

 • Opracowywanie nowych produktów, usług lub procesów.
 • Podejmowanie ryzyka finansowego i osobistego związanego z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia.
 • Identyfikowanie i wykorzystywanie możliwości rynkowych.
 • Pozyskiwanie niezbędnych zasobów, w tym kapitału, talentu i materiałów, do rozpoczęcia i rozwijania działalności.
 • Tworzenie modelu biznesowego, który może rosnąć i rozwijać się w czasie.

Unlocking Sales Success in the AI Era – sprzedaż z wykorzytaniem sztucznej inteligencji.

Ten moduł ma na celu pomóc słuchaczom ExMBA w nauce sztuki sprzedaży, stając się zaufanym doradcą dla ich klientów. Zapewnia im wiedzę, umiejętności i narzędzia do budowania trwałych relacji z klientami, zrozumienia ich potrzeb oraz tworzenia wartości poprzez skuteczne techniki sprzedaży.

Cele modułu:

 • Zrozumienie istoty bycia zaufanym doradcą w sprzedaży.
 • Poznanie umiejętności i technik budowania zaufania z klientami na bazie AI.
 • Zrozumienie procesu zakupowego klienta i sposobów wpływania na niego.
 • Umiejętność identyfikowania potrzeb klientów i odpowiedniego na nie reagowania.
 • Opracowanie strategii tworzenia wartości dla klientów poprzez skuteczne techniki sprzedaży.
 • Zrozumienie roli technologii w nowoczesnej sprzedaży i sposobów jej wykorzystania w celu poprawy relacji z klientami i efektywności sprzedaży.

 

Managing for Creativity – Zarządzanie Kreatywne

"Zarządzanie kreatywnością" odnosi się do strategii i praktyk stosowanych przez liderów i menedżerów w celu wspierania i utrzymywania kreatywnego i innowacyjnego środowiska w ich organizacjach. Kreatywność jest niezbędna dla innowacji, rozwiązywania problemów i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Cele modułu:

 • Zrozumienie innowacji jako systematycznego procesu opartego na narzędziach i umiejętnościach.
 • Nauczenie się wspólnego języka rozwiązywania problemów w celu prowadzenia innowacyjności w całej organizacji.
 • Budowanie strategii nowych produktów dla obecnych i przyszłych klientów.
 • Identfikacja i synchronizacja różnych sposobów rozwiązywania problemów.
 • Poznanie narzędzi do identyfikowania nowych możliwości i definiowania celów projektowych.
 • Zarządzanie portfelem projektów nowych produktów.

 

Negotiation Skills – Umiejętności Negocjacyjne w Biznesie

Moduł przedstawia najważniejsze elementy negocjacji, uwzględniając komunikację interpersonalną, manipulację, wywieranie wpływu oraz różnice kulturowe. Uwzględnia specyfikę zachowań i umiejętności niezbędnych do skutecznego negocjowania przez kadrę zarządzającą zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. 

Cele modułu:

 • Definiowanie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji.
 • Znajomość narzędzi, strategii oraz styli negocjacyjnych.
 • Opracowanie elastycznych strategii negocjacyjnych.
 • Dobór odpowiednich narzędzi w zależności od sytuacji, celów i otoczenia.

 

Globalny Marketing – Marketing Międzynarodowy

Witajcie w świecie marketingu! Ten moduł zapewnia narzędzia marketingowe i wgląd, które są niezbędne, aby stać się skutecznym budowniczym biznesu. Oznacza to zaangażowanie się zarówno w kreatywne aspekty marketingu, jak i w analityczny rygor, który menedżerowie i przedsiębiorcy potrzebują do oceny wyników i wspierania inwestycji.

Cele modułu:

 • Profesjonalne przygotowanie do procesu negocjacji.
 • Stosowanie strategii negocjacyjnych i umiejętne pokonywanie oporu w negocjacjach.
 • Formułowanie przekonujących komunikatów.
 • Rozpoznawanie zachowań manipulacyjnych drugiej strony i skuteczna obrona przed nimi.

 

Organizational Behavior – zachowania w organizacji

Zachowanie organizacyjne uczy, jak ludzie współdziałają w miejscu pracy. Obejmuje zrozumienie, przewidywanie i zarządzanie ludzkimi zachowaniami w organizacjach. Celem jest poprawa efektywności organizacyjnej, zwiększenie dobrostanu pracowników i wspieranie pozytywnego środowiska pracy. Kluczowe obszary, na których koncentruje się zachowanie organizacyjne, to zachowania indywidualne, dynamika grupowa oraz struktury i procesy organizacyjne.

Cele modułu obejmują:

 • Poznanie zasad OB, które następnie służą do rekrutacji, selekcji, szkolenia i retencji pracowników.
 • Umiejętne stosowanie OB, co pomaga w projektowaniu skutecznych struktur i procesów organizacyjnych.
 • Poznanie technik z zakresu OB, które służą do oceny i poprawy wydajności pracowników.
 • Zarządzanie i ulepszanie relacji między pracownikami a kierownictwem za pomocą strategii OB."

Dodatkowe wykłady i szkolenia on-line 

Uczestnicy naszych programów mogą brać udział w ciekawych szkoleniach, które prowadzą doświadczeni trenerzy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Dzięki szkoleniem można uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikatem.   

Wyjazd do USA – MBA Study Tour dla chętnych  

Raz w roku dla wszystkich uczestników programów MBA Uniwersytetów WSB Merito organizowany jest wyjazd do USA z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in.  warsztaty w wybranych amerykańskich przedsiębiorstwach oraz zwiedzanie Franklin University. Jak dotąd uczestnicy MBA Study Tour odwiedzili również Miami, Atlantę i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2024