Program MBA HR został zaprojektowany w taki sposób, aby przekazać jego uczestnikom nie tylko aktualną wiedzę, ale również wyposażyć w konkretne umiejętności, które umożliwią przełożenie teorii na praktykę. Warto podkreślić, że co roku analizujemy potrzeby naszych uczestników i obserwujemy trendy rynkowe, dzięki czemu modyfikujemy nasz program tak, aby był dostosowany do ich oczekiwań i podążał za aktualnymi wyzwaniami. Dokładamy także wszelkich starań, aby pozyskiwać najlepszych wykładowców (zarówno z kraju, jak i z zagranicy), legitymizujących się dużym doświadczeniem zawodowym oraz – a może przede wszystkim – pasją. Nie bez znaczenia jest również fakt, że korzystamy z najnowszych rozwiązań w zakresie zarządzania, które wzbogacamy efektywnymi metodami i narzędziami pracy. 

Katarzyna Jakubiak-Woźniak
Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Program MBA HR kierujemy do: 

 • dyrektorów HR, liderów zmian, którzy chcą przygotować się do zadań wynikających ze strategii firmy oraz do włączenia się w procesy decyzyjne w zarządzie firmy,
 • doświadczonych, z wieloletnim stażem pracowników działu HR, którzy chcą świadomie uczestniczyć w projektach strategicznych oraz zostać doradcami zarządów w zakresie polityki HR.
 • liderów którzy chcą zgłębić swoją wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w obszarze planowania zasobów ludzkich, kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, oraz efektywnego zarządzania strategicznego organizacją
 • konsultantów i doradców odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych trendów w obszarach HR 
 • menedżerów odpowiedzialnych za proces transformacji obszarów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim

Studia w formule online (synchronicznie) + 3 zjazdy stacjonarne

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. Dodatkowo zaplanowaliśmy 3 zjazdy stacjonarne. 

Kierunek, który Cię interesuje przygotowaliśmy we współpracy z innymi Uczelniami WSB Merito. Dzięki temu na zajęciach będziesz mógł(-a) spotkać się z uczestnikami i wykładowcami z różnych miast, pozwoli to na jeszcze szerszą wymianę doświadczeń na szczeblu menedżerskim. 

Stacjonarne zjazdy wyjazdowe 

Podczas studiów uczestnicy mają zaplanowane 3 zjazdy stacjonarne - wyjazdowe, po jednym w każdym semestrze, w zaplanowanym miejscu w Polsce. Wyjazdy te ujęte są w harmonogramie studiów. Zajęcia odbywają się w hotelach - salach szkoleniowych, pozwala to na jeszcze efektywniejszą wymianę wiedzy, pracę w grupach oraz przeprowadzenie gier symulacyjnych. To również doskonała okazja do networkingu.

Studia MBA trwają 1,5 roku:

 • program obejmuje łącznie 266 godzin dydaktycznych,
 • zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (w soboty i niedziele),
 • zajęcia podczas zjazdów trwają od 8 – 10  godzin dydaktycznych dziennie.

Zaliczenie 

Warunkiem ukończenia studiów jest: 

 • uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów (formy zaliczenia to na przykład prace zaliczeniowe, egzaminy, projekty grupowe) 
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu menedżerskiego i jego obrony 
 • 100% frekwencja uczestnika na zajęciach.

Język wykładowy

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu i zatwierdzonego przez Radę Programową i Franklin University. 

Metody kształcenia

W programie MBA HR najważniejszy jest aktywny udział uczestników w zajęciach. Wykorzystujemy na nich praktyczne metody i interaktywne formy nauczania m.in. analizy przypadków, dyskusje i prace w grupach, symulacje oraz prezentacje. Dzięki nim uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. 

Podczas zjazdów każdy uczestnik programu otrzymuje przygotowane przez wykładowców materiały dydaktyczne, które zawierają m.in. autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, analizy przypadków, materiał teoretyczny, akty prawne oraz niezbędne informacje jak zasady zaliczenia. Są one dostępne 24 godziny na dobę na MS Teams.

Prestiżowy dyplom 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia programu MBA HR –wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu i sygnowany przez amerykańską Uczelnię Franklin University. 

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 3 semestralnych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

Studia Master of Business Administration HR poszerzają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwijają kwalifikacje niezbędne w pracy menedżera. Przygotowują również do tworzenia strategii HR oraz opracowywania planów rozwoju zatrudnienia i szkoleniowych dla pracowników. Pozwalają na poznanie aktualnych trendów i nowości w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz na rozwijanie umiejętności adaptacyjnych i innowacyjnych, co jest szczególnie ważne w dynamicznym środowisku biznesowym.
Poznasz nowoczesne narzędzia wspomagane sztuczną inteligencją - AI oraz zalety Big data w branży HR. Zrozumiesz automatyzację procesową - technologie RPA w biznesie. Studia wykorzystują nowoczesne trendy w zarządzaniu oparte na High Effectiveness Culture, zrównoważonym rozwoju ESG, nowych modelach biznesowych. Moduł Trening kompetencji przywódczych i menedżerski pozwoli na zbadanie swojego Stylu Myślenia i Stylu Działania dzięki wykorzystaniu diagnozy narzędzia FRIS®.Studia MBA to także okazja do budowania sieci kontaktów biznesowych. Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk i branż, co pozwala na wymianę doświadczeń i budowanie relacji biznesowych na przyszłość.
Studia MBA HR to także okazja do budowania sieci kontaktów biznesowych. Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk i branż, co pozwala na wymianę doświadczeń i budowanie realacji biznesowych na przyszłość.

Blok wprowadzający 

1. Organizacja w zmieniającym się świecie (2 godz.)  

 • Zmiany w zakresie globalizacji. 
 • Silne umiędzynarodowienie & różnice kulturowe. 
 • Praca wirtualna & konwencjonalna. 

2. Trening kompetencji przywódczych i menedżerskich - na bazie badania stylu myślenia i działania  FRIS® (16 godz.)  

FRIS® to narzędzie rozwojowe o bardzo wysokich wynikach rzetelności. Służy do zrozumienia oraz łatwego i trafnego opisu kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania ludzi. Wynik badania stylu myślenia i działania FRIS® pokazuje obszary największej efektywności osobistej oraz zespołowej. Rozumiejąc styl myślenia i działania w życiu zawodowym i prywatnym, jesteśmy w stanie łatwiej się komunikować, wpływać na relacje i współpracę. Trening kompetencji przywódczych pozwala w praktycznej formie, z wykorzystaniem wyników badań i case studies zwiększać świadomość menedżerską. 

 • Uczestnicy treningu kompetencji przywódczych ptrzymują odpowiedzi na wiele pytań.
 • W jaki sposób definiuję cele i jakich rezultatów oczekuję od siebie i innych? 
 • Jak zdobywam i interpretuję informacje? 
 • Jak dokonuję wyboru i podejmuję decyzje? 
 • Jak włączam innych we własne działania? 
 • Jak określam i wyrażam swoje stanowisko? 
 • Jak korzystam z potencjału pracowników i zespołów, z którymi pracuję i współpracuję? 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafią: 

 • wypracowywać rozwiązania umożliwiające pracę z wykorzystaniem swoich najmocniejszych stron (stylu myślenia i działania), 
 • zwiększać efektywności podejmowanych działań (własnych i współpracowników) w oparciu o wiedzę o stylach poznawczych,
 • efektywniej komunikować się z współpracownikami i partnerami biznesowymi, wykorzystując wiedzę o stylach poznawczych, 
 • korzystać z narzędzi umożliwiających rozwinięcie budowania współpracy zespołowej, bazując na wiedzy o potencjale poszczególnych stylów myślenia i działania.  

3. Zarządzanie strategiczne firmą i organizacją - nowe trendy i poszukiwanie szans na rozwój (16 godz.)  

Egzystencja zarówno każdego przedsiębiorstwa, jak i organizacji zdeterminowana jest zdolnością do dostarczania klientom produktów lub usług, które w ich subiektywnej ocenie posiadają określoną wartość. Pod wpływem zmian stale zachodzących w otoczeniu wartość ta podlega erozji. Zagadnienia poruszane w prezentowanym module koncentrują się na wybranych metodach analizy otoczenia w poszukiwaniu nowych szans na rozwój i na projektowaniu propozycji wartości dla klientów oraz definiowaniu portfela inicjatyw strategicznych umożliwiających jej skuteczne dostarczenie.  
Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafią: 

 • identyfikować zagrożenia oraz szanse rozwojowe organizacji, 
 • projektować wiązkę atrybutów wartości dla klientów, 
 • analizować aktualny potencjał organizacji do dostarczania wartości, 
 • formułować cele strategiczne,  
 • definiować portfel inicjatyw strategicznych ukierunkowanych na realizację sformułowanych celów.

4. Zarządzanie procesowe i operacyjne (16 godz.)  

Jednym z głównych wyzwań w dzisiejszym środowisku biznesowym jest właściwe zrozumienie znaczenia doskonałości procesowej, doskonałości operacyjnej oraz doskonałości biznesowej. Wielu menedżerów postrzega te trzy pojęcia jako synonimy i nie zdaje sobie sprawy z tego, że każde odnosi się do innej dziedziny zarządzania. Ponadto wiele firm koncentruje się na osiąganiu zysku netto, ignorując znaczenie doskonałości operacyjnej i doskonałości biznesowej dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu. 
W czasie zajęć uczestnicy: 

 • zdobywają wiedzę na temat filozofii LEAN i jej narzędzi w zarządzaniu procesami, 
 • poznają znaczenie doskonałości operacyjnej dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w sektorze produkcyjnym i usługowym, 
 • rozwijają umiejętności analityczne i krytyczne, a także zdobywają umiejętności zarządzania procesami, co pozwoli im na skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w przyszłości. 

5. Portfele, programy i projekty z perspektywy wyższej kadry menedżerskiej i HR-u (16 godz.)  

Sukces kluczowych programów i projektów w dużym stopniu zależy od właściwego zaangażowania wyższej kadry menedżerskiej. Projekty mają również istotny wpływ na zasoby ludzkie organizacji. Z jednej strony, mogą prowadzić do przeciążenia pracowników i demotywacji. Z drugiej mogą wspierać przemyślany rozwój talentów. Właśnie dlatego, podczas tego modułu skupiamy się na zarządzaniu portfelami, programami i projektami z punktu widzenia osób zarządzających organizacją. Przyjmujemy zarówno perspektywę skutecznej realizacji strategii, jak i powiązanej z nią polityki kadrowej.  
Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafią: 

 • budować mechanizmy zarządzania portfelem na bazie strategii organizacji, 
 • integrować zarządzanie portfelem, programami i projektami z rozwojem talentów, 
 • właściwie definiować kluczowe role, szczególnie sponsorskie i zarządcze, 
 • budować skuteczne struktury i mechanizmy zapewnienia ładu projektowego, 
 • stawiać cele projektów skupione na dostarczaniu wartości biznesowej, 
 • budować mechanizmy zapewniające i podtrzymujące dostarczanie wartości, 
 • dobierać właściwe strategie realizacji programów i projektów, 
 • oceniać jakość zarządzania portfelami, programami i projektami oraz pełnić skuteczny nadzór nad nimi. 

6. Trendy i nowe technologie w ujęciu strategicznym (8 godz.)  

Moduł ma za zadanie wprowadzić zapoznać menedżerów z trendami i nowymi technologiami w biznesie w ich ujęciu strategicznym, z uwzględnieniem kwestii wprowadzenia teoretycznego oraz naciskiem na testowanie narzędzi w formie praktycznej. Na zajęciach omawiane są następujące tematy:

 • Digitalizacja i sztuczna inteligencja – firmy coraz częściej wykorzystują technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i automatyzacja procesów biznesowych, aby zwiększyć wydajność i poprawić jakość obsługi klienta lub sukcesywnego skalowania biznesu. Moduł odpowiada na pytania o technologie i aspekty, które mogą wpłynąć na decyzje biznesowe podejmowane na szczeblu strategii menedżerskich:High Effectiveness Culture – w jaki sposób można budować w naszej organizacji kulturę HEC w ujęciu planowania kolejnych kroków milowych przy połączeniu tematu AI / Big Data oraz RPA. Budowanie strategii zrównoważonego rozwoju i wdrożenia modelowego ESG – w ostatnich latach zrównoważony rozwój staje się ważnym tematem w biznesie. Firma może zyskać przewagę konkurencyjną, zapewniając produkty i usługi, które są bardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne.Nowe modele biznesowe – wraz z rozwojem technologii i globalizacją biznesu pojawiają się nowe modele biznesowe, takie jak platformy cyfrowe, e-commerce i usługi oparte na subskrypcjach. Zaznajomienie z aktualnymi trendami. 
  • Jak działa AI (rozwiązania wspomagane sztuczną inteligencją)?, 
  • Praktyczne wykorzystanie Modeli AI jako ChatGPT od firmy OpenAI.
  • Model subskrypcyjny usług kognitywnych – Microsoft Azure AI Services w połączeniu z OpenAI.
  • Big Data – w jakim celu procesujemy i organizujemy ogromne wolumeny danych? 
  • Automatyzacja procesowa - technologia RPA w biznesie. Wskazanie elementów, które można poddać automatyzacji, wyłączając czynnik ludzki, wraz z przeglądem dostępnych narzędzi.

7. Zarządzanie zmianą oraz zarządzanie kryzysowe (8 godz.)  

Moduł ten dostarcza uczestnikom specjalistycznej wiedzy dotyczącej projektowania, wdrażania oraz zarządzania procesami zmiany, w dynamicznie zmieniającym się środowisku, przy uwzględnieniu zróżnicowanych aspektów tego zagadnienia, takich jak: złożoność procesów zmiany, ich głębokość, inwestycji, uczenia oraz ryzyka. 
Druga część modułu poświęcona jest opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania kryzysowego w organizacji oraz efektywnemu zarządzaniu i komunikowaniu się w takich sytuacjach. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafią: 

 • przeprowadzać diagnozę potrzeb w zakresie zmiany, 
 • opracowywać elementy zakresu merytorycznego i plan wdrożenia zmiany, 
 • opracowywać plan budowania zaangażowania, motywowania oraz komunikowania się w procesach zmiany, 
 • projektować elementy systemu zarządzania kryzysowego w organizacji, 
 • opracowywać elementy planu zarządzania sytuacją kryzysową, 
 • opracowywać elementy zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej. 

8. Rachunkowość menedżerska (16 godz.) 

Zarówno działania bieżące, jak i rozwojowe podmiotów wymagają określonego zasobu danych wspierających proces podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, z uwzględnieniem planowania i kontrolowania. Celem modułu jest przedstawienie słuchaczom konieczności pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy informacji finansowych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji menedżerskich oraz ich weryfikacji w kontekście realizacji celów operacyjnych jak i strategicznych.
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią: 

 • planować działalność bieżącą i rozwojową, bazując na budżetowaniu, 
 • oceniać, interpretować dane finansowe oraz osiągnięte wskaźniki finansowe, 
 • raportować informacje służące zarówno ocenie sytuacji finansowej danego podmiotu, jak i podejmowaniu decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych. 

9. Zarządzanie sytuacjami trudnymi w organizacji - gry i konflikty (16 godz.) 

Wiedza z obszaru analizy transakcyjnej wspiera w rozumieniu siebie i innych, ułatwia porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi czy stresującymi sytuacjami. W bardzo przystępny, według niektórych, algorytmiczny sposób, pokazuje strategie budowania relacji międzyludzkich. Pomaga menedżerom w zdrowy i efektywny sposób, zarządzać zespołami, a tym samym minimalizować koszty i skupiać się na zyskach w różnych obszarach organizacyjnych. Jednym z konstruktów, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem w tematach szkoleniowych, są gry psychologiczne. Budzą dużo emocji i są kojarzone ze świadomą manipulacją. Mają bardzo istotny wpływ na atmosferę w zespole, zaufanie lub jego brak. Ich konsekwencje mogą być kosztochłonne dla organizacji na różnych poziomach. 
Uczestnicy modułu otrzymają odpowiedź na następujące pytania:  

 • jakie są typy konfliktów w organizacji? 
 • czym charakteryzują się role w trójkącie dramatycznym i jakie są ich konsekwencje indywidualne, zespołowe i organizacyjne? 
 • czym są gry psychologiczne i jakie są ich symptomy na poszczególnych poziomach? 
 • w jaki sposób pozycje życiowe pracowników, liderów mogą generować trudne sytuacje w organizacji? 
 • jak zarządzać stylami osobistymi w myśleniu, zachowaniu i komunikowaniu się? 
 • jaki wpływ na moją rolę w organizacji mają style pracy i drivery? 

Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią: 

 • diagnozować typy konfliktu i dobierać do nich adekwatne narzędzia, 
 • rozpoznawać charakterystykę ról ratownika, prześladowcy i ofiary w trójkącie dramatycznym, oraz analizować swoje preferencje wobec nich w kontekście zawodowym, 
 • poszerzać swoją wiedzę na temat mechanizmu gier psychologicznych oraz umieć rozpoznawać zaproszenia do gier w zespole lub organizacji, 
 • wypracowywać rozwiązania ułatwiające przeformułowywanie lub stosowanie kodu komunikacyjnego prowadzącego do szukania rozwiązań w trudnych sytuacjach interpersonalnych, 
 • dokonywać autodiagnozy swoich stylów osobistych w roli lidera i poznawać możliwości zarządzania nimi, 
 • zrozumieć swoje reakcje w sytuacjach presji i stresu poprzez koncepcję stylów pracy i driverów oraz wypracowywać rozwiązania dla siebie.

Blok specjalistyczny – HR 

1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (16 godz. ) 

Moduł dostarcza uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu strategicznego HR-u i nowych trendów w tym obszarze. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi nawiązuje do generalnego kierunku, którym organizacja chce podążać, by osiągać swoje cele biznesowe m.in poprzez efektywną strategię personalną. Moduł będzie opiera się na wiedzy praktycznej prowadzącego. W trakcie zajęć omawiane są „case studies” dotyczące 3 organizacji wdrażających strategię personalną. W trakcie modułu objaśniane są następujące zagadnienia: 

1. Oczekiwania top managementu od strategicznego HR-u:  

 • analiza otaczającego rynku i aktualnej pozycji firmy, 
 • cele organizacyjne, a cele rozwojowe pracowników, w oparciu o zarządzanie przez cele metodą MBO i OKR. 

2. Strategia przedsiębiorstwa a strategia HR: Nowe trendy w zarządzaniu HR-em i nowoczesne sposoby budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa przez lidera HR poprzez: 

 • projektowanie strategii personalnych, 
 • rodzaje strategii personalnych, 
 • metody projektowania strategii hoshin kanri. 
 • automatyzację w procesie rekrutacji, 
 • alternatywne formy zatrudnienia, 
 • personalizację benefitów, 
 • „constant feedback”, 
 • zarządzanie pokoleniami w organizacji. 

2. Controlling personalny (8 godz.)  

Controlling personalny jest istotnym elementem w zarządzaniu kapitałem ludzkim. To złożony proces, który polega na monitorowaniu postępów pracy oraz realizacji powierzonych zadań. Nie jest to jednak typowy proces kontroli. Controlling personalny opiera się na monitorowaniu i wspieraniu działań, skupiając się na wdrożeniu, monitorowaniu oraz ocenie efektywności obszarów, procesów i projektów HR. Przed przystąpieniem do procesu, niezbędna jest dogłębna diagnoza, analiza i ocena efektywności kapitału intelektualnego oraz sposób jego kształtowania w stosunku do wyników biznesowych. Controlling personalny jest pewnego rodzaju łącznikiem, który scala politykę kadrową i ekonomiczną w przedsiębiorstwie. 
Moduł skupia się na wdrożeniu metod controllinguz wykorzystaniem uzyskanych wskaźników i metod jakościowych. Pozwala to na zobrazowanie kondycji zasobów ludzkich oraz dostosowanie najskuteczniejszych rozwiązań z użyciem metod systemowych. 
Głównym celem modułu jest dostarczenie uczestnikom kluczowej wiedzy z zakresu controllingu personalnego w obszarach takich jak: 

 • efektywność biznesowa w obszarze HR,  
 • analiza rozwiązań personalnych poprzez wskaźniki,  
 • analiza efektywności funkcji i procesów HR,  
 • ocena zasobów ludzkich organizacji i ich efektywność biznesowa. 

3. Polityka wynagrodzeń (8 godz.)  

Moduł umożliwia uczestnikom poznanie najważniejszych prawnych, zarządczych i merytorycznych aspektów systemu wynagrodzeń w firmie. Podczas zajęć omawiane są najnowsze rozwiązania dotyczące polityki płac, praktyczne zasady zarządzania wynagrodzeniami, w tym m.in. kluczowe zagadnienia prawne, strategiczne podejście do wynagradzania i procedury projektowania efektywnych systemów płac. 
Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzą i narzędzia do budowy lub zmiany systemu wynagradzania, tak aby sprzyjał on pozyskiwaniu odpowiednich pracowników z rynku, motywowaniu ich do wysokiej efektywności i rozwoju, utrzymywaniu ich w firmie, a przy tym ułatwiał wprowadzanie zmian organizacyjnych. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią: 

 • tworzyć politykę wynagrodzeń, opierając się na  polityce personalnej firmy, 
 • projektować system wynagrodzeń, 
 • budować motywacyjne systemy wynagradzania, 
 • opracowywać systemy premiowania,  
 • posługiwać się formami prawnymi w aspekcie budowania płac, 
 • zarządzać wynagrodzeniami. 

4. Zarządzanie sytuacjami trudnymi w obszarze zatrudnienia (16 godz.)  

Zarządzanie sytuacjami trudnymi w obszarze zatrudnienia to jedno z najważniejszych zadań dla pracodawców, menedżerów HR oraz osób zajmujących się kwestiami związanymi z pracownikami. 
Moduł ten obejmuje szereg zagadnień związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, jak zwolnienia grupowe, przeprowadzenie restrukturyzacji lub przejęcia firmy, rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji, zarządzanie wydajnością pracowników oraz dochodzenie w sprawach łamania przepisów oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dla pracowników w trudnej sytuacji. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią:  

 • zarządzać konfliktem między pracownikami lub z przełożonym poprzez przeprowadzenie rozmów, organizację spotkań, mediacji oraz wsparcia psychologicznego dla pracowników w trudnej sytuacji, 
 • przyjmować i tworzyć politykę zerowej tolerancji dla mobbingu i dyskryminacji, wdrażać programy szkoleniowe dla pracowników oraz uruchamiać mechanizmy umożliwiające zgłaszanie i reagowanie na przypadki mobbingu i dyskryminacji,
 • zarządzać problemami dotyczącymi wydajności pracownika poprzez identyfikację przyczyn problemów, zaproponowanie odpowiedniego szkolenia i wsparcia oraz określenie celów i sposobów na śledzenie jego postępów,   
 • przygotować firmę na przejęcie lub restrukturyzację poprzez organizację spotkań z pracownikami, zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz określenie planów szkoleniowych, aby pomóc pracownikom przystosować się do nowych wymagań,
 • radzić sobie z przypadkami łamania przepisów lub procedur firmy poprzez przeprowadzanie wewnętrznego dochodzenia, podejmowanie odpowiednich działań wobec pracownika oraz wprowadzanie zmian w procedurach lub politykach, aby zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości. 

5. Technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja w HR (8 godz. ) 

Nowoczesne technologie i narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja, chatboty, ATS-y, HR Analitics, People Analitics, mają znaczący wpływ na działy HR na całym świecie. Mogą one pomóc organizacjom w lepszym zrozumieniu swoich pracowników, służą poprawie wyników finansowych poprzez identyfikację i zmniejszenie kosztów HR-u oraz zwiększenie zaangażowania i retencji pracowników. Mogą one również pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji biznesowych, co z kolei może się przyczynić do lepszej wydajności organizacji.
Uczestnicy zajęć: 

 • poznają narzędzia służące zbieraniu, analizie i interpretacji danych dotyczących pracy i zatrudnienia pracowników w celu podejmowania lepszych decyzji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
 • zdobywają wiedzę na temat analizowania danych dotyczących pracowników , w celu identyfikacji kluczowych talentów, dopasowania do stanowiska oraz zwiększaenia zaangażowania i retencji pracowników, 
 • poznają narzędzia analityczne, które umożliwiają tworzenie interaktywnych wizualizacji danych w HR, takich jak raporty dotyczące zatrudnienia, analizy wynagrodzeń, czy śledzenie wskaźników wydajności,
 • zdobywają wiedzę dotyczącą wykorzystywania nowoczesnych technologii w HR, takich jak sztuczna inteligencja, chatboty, ATS-y, w celu zwiększenia efektywności rekrutacji i pracy w dziale HR,
 • zdobywają wiedzę na temat procesu wdrożenia nowoczesnych technologii w HR, w tym przygotowania organizacji do zmian i zdobycia wiedzy eksperckiej. 

 6. Planowanie, pozyskanie, rozwój i zaangażowanie pracowników (16 godz.)  

Moduł odpowiada za kluczowe procesy HR-u w organizacji i kluczową odpowiedzialność osób zarządzających zasobami ludzkimi. Definiuje najbardziej aktualne podejście do procesu budowania wizerunku pracodawcy, zatrudniania właściwych pracowników, a na kolejnym etapie kształtowania ich motywacji i zaangażowania. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią:  

 • uwzględniać specyfikę działalności firmy w employer brandingu,  
 • rozumieć i definiować potrzeby organizacji na podstawie określenia kompetencji, pracowników powiązanych z celami biznesowymi,  
 • skutecznie komunikować się z rynkiem kandydatów, 
 • profesjonalnie zarządzać procesem selekcji kandydatów, 
 • umiejętnie budować programy wpływające na satysfakcję pracowników i ich zaangażowanie, 
 • tworzyć programy talentów. 

 7. Diversity & Inclusion Management (8 godz.)

Podczas tego modułu warsztatowego zajmujemy się kwestią różnorodności, czyli wszystkim, co dzieli i łączy ludzi, oraz integracji pracowników w strukturze firmy. 
Po ukończeniu tego modułu uczestnicy wiedzą:  

 • jak definiować pojęcie diversity i inclusion w organizacji i jak dostosowywać trendy w tym obszarze do gotowości zmian w firmie,
 • jak wspierać procesy D&I w organizacjach – działania, przykłady, inicjatywy,
 • jak rozpoznawać zjawiska wykluczenia i działań niepożądanych oraz jak im przeciwdziałać.  

8. Coaching i mentoring - rola HR-u w rozwoju pracowników w organizacji (16 godz.) 

Moduł ten dostarcza uczestnikom wiedzę z zakresu sposobów rozwijania kompetencji pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi, takich jak coaching i mentoring. Wyjaśnia, czym są oba procesy, rozwiewa mity z nimi związane i skupia się na korzyściach, wynikających z ich wdrażania. Uczestnicy mają możliwość zdobycia nie tylko konkretnej wiedzy z tego zakresu, lecz także nabycia podstawowych umiejętności posługiwania się narzędziami pracy coacha lub/i mentora. Wszystko to w kontekście zarządzania i pracy lidera HR. 
W programie tego modułu znajdują się takie zagadnienia, jak: 

 • rozwój kompetencji pracowników w organizacji – formy wsparcia, 
 • budowanie organizacyjnej kultury rozwoju, zaangażowania i budowania odpowiedzialności, 
 • zakres wykorzystywania coachingu i mentoringu w organizacjach, 
 • kompetencje coacha i mentora vs kompetencje lidera HR w kontekście obu procesów, 
 • analiza case studies – potrzeby rozwojowe pracowników oraz wdrażanie i funkcjonowanie obu procesów w organizacjach. 

9. Negocjacje (16 godz.)  

Umiejętności negocjacyjne to podstawowy obszar kompetencji lidera. Moduł umożliwia uczestnikom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoności i wielowymiarowości, włączając w to aspekty międzykulturowe. W ramach modułu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego i elastycznego negocjowania. Trenowane są m.in. fazy, procedury i strategie prowadzenia negocjacji oraz techniki wywierania wpływu i manipulacji. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy potrafią: 

 • prawidłowo dobierać techniki negocjacyjne, odpowiednie do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego, 
 • budować zespoły negocjacyjne, wyznaczać role i określać odpowiedzialność poszczególnych jego członków, 
 • w sposób efektywny wdrażać proces negocjacyjny. 

10. Employer Branding (16 godz.)  

Employer branding to połączenie działań marketingowych, rekrutacyjnych i komunikacyjnych, które mają na celu przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. W ramach zajęć z employer brandingu uczestnicy uczą się, jak stworzyć strategię wizerunku pracodawcy, która będzie odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom kandydatów na pracowników. 
Podczas zajęć omawiane są różne techniki i narzędzia, które pozwalają na zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, takie jak: budowanie marki pracodawcy, strategie rekrutacyjne, programy benefitów pracowniczych, rozwój umiejętności pracowników oraz tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej. 
Uczestnicy uczą się również, jak monitorować skuteczność działań związanych z employer brandingiem oraz jak mierzyć poziom zadowolenia pracowników. W ramach zajęć omawiane są także przypadki firm, które skutecznie zastosowały strategie employer brandingowe oraz te, które popełniły błędy, i skutki jakie z tego wynikły. 
Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą konkurencją wśród pracodawców, dlatego budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy jest kluczowe dla przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych pracowników. Zajęcia z employer brandingu pozwalają na poznanie strategii i technik, którepomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy oraz nauczają, jak skutecznie zarządzać wizerunkiem organizacji w oczach pracowników. 

11. Wellbeing - budowanie kultury dobrostanu pracowników (16 godz.)  

Żyjemy w świecie, w którym szybkość i niepewność wpływają na biznes. Kluczowe stają się pytania:  

 • Jak zarządzać zespołami i organizacją, kiedy na co dzień mierzymy się z tyloma wyzwaniami?  
 • Czego musimy się oduczyć, aby iść do przodu ?  
 • Co poprawi jakość i efektywność pracy zespołów?  

 Po ukończeniu modułu uczestnicy:  

 • rozumieją, czym jest wellbeing i jakie ma znaczenie w zarządzaniu, 
 • skutecznie dobierają narzędzia budujące zaangażowanie i dobrostan w zespołach,  
 • posiadają kompetencje w zakresie przygotowywania i wdrażania wellbeingu w swoich zespołach/firmach, 
 • są wyposażeni w wiedzę o swojej odporności psychicznej, m.in. w umiejętność:
  • zachowania kontroli oraz wzmacniania poczucia wpływu na siebie, swoje środowisko i otoczenie (strategia zarządzania emocjami – Control), 
  • motywowania i mobilizowania się do wysiłku ( jak budować zaangażowanie – Commitment), 
  • radzenia sobie ze zmianami (na ile są otwarci na wyzwania – Challenge), 
  • wiary we własne możliwości i znajomość swoich zasobów: silnych i słabych stron, asertywności, budowania zdrowych relacji międzyludzkich (poczucie pewności siebie - Confidence). 

12. Projekt menedżerski -  (16 godz.)  

Wyjazd do USA – MBA Study Tour (dla chętnych) 

Raz w roku dla uczestników programów MBA Uniwersytetów WSB Merito  organizowany jest wyjazd do USA z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz spotkania i warsztaty, które są prowadzone przez przedstawicieli wybranych amerykańskich firm. Jak dotąd uczestnicy MBA Study Tour oprócz Ohio odwiedzili również Miami, Atlantę i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Wykłady VIP

Uczestnicy programu MBA mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych prowadzonych przez amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni oraz gości VIP.

MBA  Days

Dwa razy w roku organizowane są wykłady otwarte w ramach MBA Days. Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, porozmawiać z wykładowcami (m.in. jest to kadra dydaktyczna z Franklin University), opiekunami. W wydarzeniu uczestniczą również aktualni uczestnicy programu MBA, dzięki czemu jest możliwość poznania opinii na temat studiów z pierwszej ręki.

Networking

Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów  wśród uczestników i absolwentów, przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm.

Prestiżowy dyplom 

Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Uniwersytetu Merito WSB w Poznaniu, wraz z wykazem zaliczonych modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez nasz uniwersytet i amerykańskiego partnera programu – Franklin University.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2024