Studia Executive MBA – Digital Transformation & AI mają na celu pogłębienie wiedzy i kompetencji w dwóch obszarach: General Management i Digital Transformation. Zadaniem pierwszego obszaru trwającego dwa semestry jest przygotowanie Uczestników studiów do jeszcze efektywniejszego, bardziej świadomego zarządzania w organizacji poprzez spojrzenie na biznes kompleksowo, z uwzględnieniem wiedzy z każdego omawianego modułu. Drugi obszar dotyczy specjalistycznej wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej. Jest poruszany w trakcie trzeciego semestru. Zakres programowy skierowany jest do menedżerów, których zadaniem jest tworzenie strategii, podejmowanie decyzji i rozwój firmy pod kątem automatyzacji, robotyzacji oraz wykorzystania innych rozwiązań technologicznych, wchodzących w zakres transformacji cyfrowej.

MODUŁY Z ZAKRESU GENERAL MANAGEMENT:  

OBIERZ KURS NA MBA – spotkanie wprowadzające do studiów (8h)

KOMUNIKACJA (48h): 

Psychomanipulalucje w biznesie (16 godz.)

W ramach modułu uczestnicy zanurzą się w głębię technik manipulacyjnych ucząc się ich rozpoznawania, zrozumienia, a przede wszystkim - skutecznego przeciwdziałania. Zajęcia łączą solidne podstawy teoretyczne z intensywnym treningiem praktycznym, wykorzystując gry symulacyjne, analizy przypadków oraz interaktywne warsztaty. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do obrony przed manipulacją w różnych kontekstach życiowych i zawodowych. Moduł ma na celu:

 • opracowanie umiejętności rozpoznawania manipulacji, co oznacza, że uczestnicy nauczą się identyfikować subtelne i mniej subtelne techniki manipulacyjne, oparte na elementach mowy ciała
 • zrozumienie własnych reakcji. Praca nad zrozumieniem, jakie mechanizmy w nas samych mogą czynić nas bardziej podatnymi na manipulację. Nauka praktycznych metod obrony przed manipulacją, w tym asertywności i umiejętności komunikacyjnych
 • zastosowanie wiedzy w praktyce. Uczestnicy będą mieli okazję do zastosowania zdobytej wiedzy w kontrolowanych scenariuszach symulacyjnych, co pozwoli na lepsze przygotowanie do rzeczywistych sytuacji.

Wystąpienia publiczne/Hybrydowa komunikacja lidera (moduł online) (16 godz.)

Skuteczny lider to skuteczny mówca. Hybrydowa Komunikacja Lidera to sprawdzone techniki przygotowania i dostarczenia skutecznego przekazu – w wirtualnym i realnym świecie – który trafia do mózgu odbiorcy i wpływa na jego decyzje. Hybrydowe i wirtualne środowisko pracy to niesamowite pole do wyróżnienia i zwiększonej efektywności. Każde spotkanie to szansa, by idea została zauważona, zapamiętana i wzbudziła zaangażowanie. Po zakończeniu modułu uczestnik będzie potrafił:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi
 • wzbudzać i utrzymać zainteresowanie i motywację odbiorców – przez 45 minut i przez 4 godziny
 • wyróżnić swój temat i spotkanie z tłumu innych
 • korzystać z pomocy wizualnych
 • przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność.

Negocjacje w biznesie (16 godz.)

Negocjacje w biznesie to szeroki obszar zagadnień, który można analizować z punktu widzenia teorii interakcji, czy modelu procesu komunikowania. W każdym z tych podejść pojawiają się standardowe zagadnienia, czyli wybór stylów negocjowania, proces i fazy prowadzenia rozmów, manipulacje i chwyty stosowane w trakcie rozmów, ogólne strategie postępowania w negocjacjach, zdolności i umiejętności negocjacyjne. W trakcie zajęć wszystkie te zagadnienia omawiane są nie tylko na poziomie wiedzy teoretycznej, ale nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w licznych grach i ćwiczeniach negocjacyjnych. Aktywny udział w zajęciach będzie dla uczestników okazją do:

 • opracowania silnych i słabych stron procesu negocjacji biznesowych
 • zrozumienia procesu percepcji partnera, siebie i sytuacji negocjacyjnej
 • tworzenia strategii negocjowania
 • planowania zadań negocjacyjnych
 • wdrażania podstawowych praw negocjacji 
 • zaznajomienia się z technikami negocjacji
 • opanowania umiejętności redukowania napięcia w trakcie rozmów i przełamania impasu
 • diagnozowania swoich osobistych umiejętności i predyspozycji do prowadzenia negocjacji
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysów negocjacyjnych
 • poszerzenia wiedzy o aspekty psychologii negocjacji.


OTOCZENIE BIZNESOWE (32h):

Otoczenie prawne (16 godz)

Zajęcia umożliwiają uczestnikom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy poznają zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. W wyniku aktywnego udziału w zajęciach, uczestnicy będą potrafili:

 • krytycznie oceniać otoczenie prawno-biznesowe, w którym funkcjonuje firma
 • dokonać analizy praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej
 • dokonać prawidłowego względem potrzeb i kosztów wyboru zabezpieczenia umowy
 • wskazać zagrożenia kolizji działań organizacji z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych gałęziach prawa
 • zidentyfikować prawne ryzyka wewnętrzne
 • przygotować opis i zgromadzić dokumentację zaistniałej sytuacji faktycznej lub prawnej w celu dokonania oceny ryzyka oraz uwarunkowań prawnych
 • podjąć profesjonalny dialog z wewnętrznym działem prawnym oraz zewnętrzną kancelarią.

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)

Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych. Zajęcia kształtują u uczestników orientację w zakresie podstawowych współczesnych ekonomicznych problemów globalnych i ich korelacji z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat.  Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej
 • analizować współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.


HR (32h):

Budowanie zespołu pracowniczego i przywództwo (16 godz).

Budowanie silnego i zgranego zespołu oraz rozwijanie efektywnego przywództwa są kluczowymi elementami w osiąganiu sukcesu organizacji. W ramach tego modułu uczestnicy będą zgłębiać różnorodne aspekty budowania zespołu, rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania umiejętności przywódczych. Poprzez zrozumienie etapów rozwoju zespołu, analizę różnorodności, maksymalizację potencjału kapitału ludzkiego oraz poznanie różnych stylów przywództwa, uczestnicy będą wyposażeni w narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi. Po ukończeniu kursu będą potrafili:

 • rozumieć etapy budowania i rozwoju zespołu oraz zależności zachowań lidera zespołu na poszczególnych jego etapach
 • rozpoznać dysfunkcję i negatywne zjawiska w zespole oraz przeciwdziałać im 
 • rozumieć i wiedzieć, jak wykorzystać oraz rozpoznać różnorodność w budowaniu zespołu 
 • maksymalizować i rozumieć potencjał kapitału ludzkiego w zespole 
 • poznać i zrozumieć rolę współczesnego lidera i znaczenie przewodzenia jako "koła napędowego" całej organizacji i jej biznesu
 • rozpoznać w sobie i dokonać autoanalizy współczesnego lidera 
 • rozpoznawać różne style kierowania ludźmi, oraz będą wiedzieć jak wykorzystać je efektywnie w rozwoju zespołu 
 • poznać wyzwania przywództwa w kontekście świata BANI.

Budowanie kultury komunikacji, zaangażowania oraz wyjątkowych wyników (16 godz).

Najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji są ludzie, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do osiągnięcia wszystkich założonych przez przedsiębiorstwo celów. Od dobrze funkcjonującego zespołu pracowników zależy powodzenie organizacji, dla której pracują. Po zakończeniu modułu będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji 
 • budować kulturę osiągania wyjątkowych wyników w miejscu pracy
 • budować kulturę komunikacji opartej o skuteczne, transparentne narzędzia 
 • udzielać skutecznej informacji zwrotnej, zorientowanej na osiągnięcie wyniku 
 • umiejętnie ustawiać cele w organizacji 
 • rozumieć mechanizmy wpływające na proces zarządzania zmianą w organizacji
 • wskazywać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy
 • analizować zasadnicze funkcje human resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji 
 • opracowywać plany zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.


FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (32h):

Źródła finansowania (16 godz).

Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywa przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem modułu jest podnoszenie kompetencji w zakresie:

 • specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału
 • doboru odpowiednich źródeł do realizacji projektów biznesowych.

Analiza wiarygodności finansowej  (8 godz.)

W czasie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. Po zakończeniu uczestnicy będa potrafili: 

 • pozyskiwać informacje finansowe z otoczenia biznesowego
 • wykorzystywać narzędzia do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
 • czytać informacje finansowe
 • podejmować decyzje przekładające się na wyniki finansowe.

Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)

Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają doświadczenie przydatne w analizie i ocenie planowanych jak i realizowanych projektów inwestycyjnych,. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych
 • określić wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.


STRATEGIA (32h):

Zarządzanie strategiczne (16 godz.)

Podczas dwudniowego spotkania, uczestnicy dokonują przeglądu wiodących rozwiązań i trendów rynkowych w zakresie stretegii przedsiębiorstw. Dodatkowo zostają omówione, wymogi stawiane przed nowoczesnym menadżerem. Zarówno w zakresie torzenia odważnych i adekwatnych do możliwości strategii rozwoju jak i ich wdrożenia. Jednak najważniejsza jest wspólna wymiana doświadczeń i inspiracji. Dzięki temu można wypracować zastosowanie poznanych sposobów i metod we własnych organizacjach, wpasowując je do przyszłych strategii.

 • zajęcia mają charakter interaktywny, z elementami wykładu. 

Symulacja biznesowa Marketplace (16 godz.)

W ramach modułu Zarządzanie strategiczne uczestnicy biorą udział w symulacji biznesowej Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w symulacji - tak jak i w świecie rzeczywistym - jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje przed problemem współzależności różnych opcji decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. 

Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można zredukować tę niepewność, opierając swoje decyzje o wyniki decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania dotyczące przyszłości). 

Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć zawierają poglądowe omówienie decyzji, które uczestnik musi podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 


MODUŁY DO WYBORU (32h): 

Uczestnicy mogą wybrać dwa tematy z poniższych. W programie studiów znajdą się te moduły, które zostaną wybrane większością głosów w grupie:

 • Jak zbudować mentalny mistrzowski zespół i być nieformalnym liderem 
 • Zarzadzanie zmianą 
 • Rozumienie i kontrola myślenia twórczego w marketingu 
 • E-commerce

MODUŁY Z ZAKRESU DIGITAL TRANSFORMATION & AI: 

Transformacja cyfrowa w organizacji (16 godz.)

Przemysł 4.0 (16 godz.)

Data Science (16 godz.)

Zagadnienia:

Wprowadzenie:

 • wprowadzenie do Data science – definicja, znaczenie w biznesie, procesy
 • przegląd popularnych narzędzi i technologii Data Science
 • przykłady zastosowania Data science w praktyce.

Analiza danych:

 • Zbieranie danych - źródła danych, metody zbierania danych, jakość danych
 • Eksploracyjna analiza danych, podstawowe statystyki opisowe, pogłębiona analiza danych i elementy statystyki, wizualizacja danych
 • Przetwarzanie danych, czyszczenie danych, transformacja danych
 • Przykładowe zbiory danych i zagadnienia których dotyczą (przykłady praktyczne)

Budowa modeli:

 • Wybór odpowiedniego modelu (regresja, klasyfikacja, grupowanie, wykrywanie anomalii, inne), selekcja i konstrukcja cech, modelowanie predykcyjne
 • Ocena modeli, w tym metryki oceny modeli, błędy uczenia, testowe, generalizacji, walidacja krzyżowa
 • Optymalizacja modeli: selekcja cech, dobór hiperparametrów, redukcja wymiarowości, unikanie przeuczenia, korekty modeli

Techniki uczenia maszynowego:

 • Uczenie nadzorowane vs. nienadzorowane, uczenie przez wzmacnianie, uczenie wsadowe i przyrostowe
 • Główne techniki uczenia maszynowego (drzewa decyzyjne, las losowy (Random Forest), metoda wektorów nośnych (SVM), metoda k-średnich (KMeans), itp.)

Wdrożenie modeli:

 • Wybór właściwej metody wdrażania
 • Przygotowanie danych do wdrożenia
 • Implementacja modeli w praktyce: narzędzia do wdrożenia modeli, integracja z systemami biznesowymi, monitorowanie wydajności, środki zabezpieczeń
 • Wdrożenie planu aktualizacji modelu (w tym ponowne testowanie i weryfikacja modelu)

Interpretacja wyników:

 • Interpretacja modeli (istotność zmiennych, ocena wpływu zmiennych, wytłumaczalność modeli)
 • Komunikacja i prezentacja wyników dla interesariuszy biznesowych
 • Wady modeli uczenia maszynowego

Etyka danych:

 • Podstawowe zasady etyki danych
 • Ryzyka związane z wykorzystaniem danych w Data Science

Bezpieczeństwo danych:

 • Ochrona danych osobowych (GDPR) i inne regulacje
 • Bezpieczeństwo danych - zapobieganie naruszeniom, szyfrowanie danych

Przyszłość uczenia masztynowego - trendy i prognozy

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zrozumieć potencjał danych, ich roli w biznesie oraz możliwości, jakie niesie za sobą Data Science dla osiągania celów strategicznych organizacji
 • Identyfikować obszary, w których analiza danych może przynieść największą wartość dla organizacji i wspierać podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych
 • Identyfikować główne narzędzia Data Science oraz podstawowe techniki uczenia maszynowego
 • Zrozumieć ogólny proces wdrażania modeli Data Science w kontekście organizacyjnym oraz rozpoznawać kluczowe etapy tego procesu
 • Nawiązywać efektywną współpracę z zespołem IT/Data Science, aby lepiej zrozumieć ich działania, wyzwania, możliwości i potencjalne ograniczenia
 • Interpretować wyniki analiz danych i modeli w kontekście biznesowym, aby podejmować lepsze decyzje oraz optymalizować procesy w organizacji
 • Opracowywać i wdrażać strategię Data Science, która będzie wspierać cele organizacyjne oraz zapewniać przewagę konkurencyjną
 • Promować kulturę opartą na danych oraz innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów biznesowych, wykorzystując potencjał Data Science i Machine learning
 • Wdrażać podstawowe zasady etyki danych, identyfikować ryzyka związane z wykorzystaniem danych oraz dbać o bezpieczeństwo danych osobowych.

Machine Learning (16 godz.)

Machine Learning (ML) stanowi fundament obecnej transformacji, umożliwiając m.in. przewidywanie trendów, optymalizację procesów i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Uczestnicy modułu zdobędą umiejętności niezbędne do identyfikacji obszarów, w których ML może przynieść największą wartość, rozpoznają potencjał "low hanging fruits" oraz nauczą się unikać potencjalnych ślepych zaułków w procesie wdrażania technologii. Moduł da uczestnikom szansę na wyjaśnienie wątpliwości i wymianę doświadczeń. Po jego ukończeniu uczestnicy będą wyposażeni w umiejętności krytyczne dla efektywnego zarządzania i wykorzystania technologii ML w swoich organizacjach. Będą potrafili:

 • określać obszary zastosowania ML dla swojej branży
 • identyfikować technologie z bezpośrednim potencjałem wykorzystania oraz te wymagające dalszej analizy i większych zasobów
 • rozumieć kluczowe kierunki rozwoju technologii związanych z ML
 • określać obszary z największym potencjałem zdobycia przewagi strategicznej
 • rozumieć strukturę zarządzania danymi w organizacji oraz pojęcia, które się z tym zagadnieniem wiążą (m.in. data management, data architecture, data engineering)
 • rozpoznawać łatwe do wdrożenia rozwiązania, przynoszące szybkie korzyści
 • rozumieć ekosystem ML - poznać modele, frameworki, biblioteki.

Bezpieczeństwo informacji i Compliance (16 godz.)

Informacja stanowi znaczący kapitał każdej firmy, a zapewnienie jej bezpieczeństwa jest niezbędne dla zachowania nie tylko ciągłości biznesowej, ale również reputacji, konkurencyjności, oraz jest wprost wymogiem wielu przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego.

W pierwszej części kursu uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat cyberbezpieczeństwa, poznając kluczowe zagrożenia dla danych oraz metody ich ochrony. Celem zajęć jest budowa umiejętności stworzenia strategii bezpieczeństwa informacji, w tym polityk, pocedur, procesów zarządzania ryzykiem, procesów odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa, jak również procesów zachowania ciągłości działania.

W drugiej części skupimy się na aspekcie compliancu danych, czyli zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi organów nadzorczych, jak i międzynarodowymi normami. Uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do analizy i oceny zgodności systemów przetwarzania informacji z wymogami prawnymi, a także do identyfikacji potencjalnych ryzyk. Analizowane będą również implikacje wysokich kar za nieprzestrzeganie przepisów, co podkreśla wagę compliance w działalności każdej organizacji. Kurs przeanalizuje również nowe wymagania ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego), oczekiwania klientów oraz standardy organizacji nadzorczych, przygotowując uczestników do skutecznego zarządzania ryzykiem i budowania zaufania do procesów przetwarznia informacji.

Trendy w technologii (16 godz.)


Moduł zaliczeniowy

Moduł zaliczeniowy stanowi weryfikację rozumienia zagadnień poruszanych na zajęciach wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania poznanych rozwiązań technologicznych w określonych uwarunkowaniach biznesowych. Zadaniem uczestników studiów MBA będzie zespołowe wypracowynie strategii transformacji cyfrowej dla zasymulowanego przez sztuczną inteligencję przedsiębiorstwa. Prezentacja wyników opracowanej strategii będzie podstawą ewaluacji.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok