Gdzie na ten moment jestem w teatrze swojego życia biznesowego? Podczas mojej wieloletniej praktyki trenersko-coachingowej zauważyłam, że poznać siebie to prawdziwa wolność człowieka, zarówno w życiu prywatnym jak i biznesowym. W ramach tegorocznej edycji programu MBA Leadership oferujemy pracę w oparciu o FRIS® - sprawdzone narzędzie diagnostyczno-rowojowe w rozwoju menedżerów, zespołów i organizacji. Jest to klucz, który otwiera drzwi do głębszej świadomości własnego stylu myślenia i działania oraz zrozumienia najsilniejszych stron współpracowników i ich roli w procesie projektowym. Najbardziej wartościowe jest dla mnie to, że nie ocenia i nie wartościuje jakości danego człowieka, natomiast wprowadza dużo spokoju i akceptacji we wspólnym działaniu. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z możliwości indywdualnej pracy ze mną w oparciu o wyniki raportów i ich analizę. Dodatkowo projekt zaliczeniowy został tak zdefiniowany, by na przestrzeni czasu początkowo ustalone „wąskie gardło” każdego uczestnika z osobna miało bezpośrednie przełożenie na codzienne biznesowe nawyki behawioralne i poznawcze.

Daria Lewandowska
certyfikowany trener FRIS, wykładowca MBA

Zjazdy 

Studia MBA Leadership trwają 4 semestry. Program obejmuje 19 modułów – łącznie 450 godzin zajęć o zróżnicowanej tematyce. Zjazdy odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

 

 

Metody nauczania 

Na zajęciach wykorzystujemy praktyczne metody nauczania. Najważniejszy jednak jest aktywny udział uczestników w zajęciach. Umożliwiają to ich interaktywne formy. Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami, studiami przypadków, treningami i symulacjami biznesowymi, dzięki którym uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. 

Indywidualne sesje coachingowe

W trakcie całych studiów każdy uczestnik bierze udział 
w pięciu indywidualnych sesjach coachingowych,
w trakcie których rozwija swoje kompetencje przywódcze pod okiem mentora. Prowadzą je certyfikowani trenerzy FRIS i amerykańscy partnerzy z Peregrine Leadership Institute. 
 

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców wraz z wykazem zalecanej literatury, podanej w sylabusie przedmiotu.
Większość tych pozycji znajduje się w naszej bibliotece. Materiały dydaktyczne, a także plany zajęć i informacje o płatnościach, znajdują się również w serwisie internetowym Extranet, dzięki któremu uczestnicy mają stały kontakt z uczelnią.

Zaliczenie

Uczestnicy przygotowują projekt z wykorzystaniem narzędzia FRIS® Style Myślenia i Działania. Jest to najszybciej rozwijające się na polskim rynku narzędzie diagnostyczno-rozwojowe stosowane do wsparcia organizacji w całej Polsce oraz w edukacji i rozwoju menedżerów. Metodologia FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii poznawczej i jest przystosowana do polskich realiów biznesowych. Jako rezultat autorskiego projektu coachingowego powstanie praca dyplomowa opisująca osobistą historię metamorfozy „przed i po” każdego z uczestników, jaka zaszła podczas 12 miesięcy intensywnej pracy rozwojowej.   

Dyplom

Studia kończą się uzyskaniem pełnowartościowego dyplomu MBA oraz uprawnień z tym związanych. Absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku oraz dodatkowo certyfikat wystawiony przez Peregrine Leadership Institute. 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.  

Akredytacja

Program jest akredytowany prestiżową międzynarodową akredytacją International Accreditation Council for Business Education (IACBE).

 

Program studiów MBA Leadership obejmuje 19 modułów, łącznie 450 godzin zajęć. W zależności od wybranej ścieżki językowej uczestnicy realizują program:

 • w 100% w języku angielskim
 • w 30% w języku angielskim i 70% w języku polskim. 

Moduły: 

 • Integration and Leadership Project Introduction - ENG/PL
  Moduł ma na celu zintegrowanie uczestników, nauczenie ich pracy ze sobą, pokazanie sposobów pracy i komunikowania się menedżera z otoczeniem. Jego program nastawiony jest na integrację poprzez zabawę. Zawiera elementy pracy głosem, mowy ciała, elementy retoryczne i rozróżnianie typów osobowości. Sposoby realizacji to gry, symulacje, testy. W trakcie zajęć uczestnicy poznają również zasady 18-miesięcznego projektu zaliczeniowego.
 • International Economics and Business - ENG
  W ramach modułu uczestnicy zdobywają wiedzę oraz kompetencje miękkie przydatne do efektywnego funkcjonowania polskiej firmy na rynku międzynarodowym. Przedmiot odpowiada na zapotrzebowanie ze strony pracowników, którzy w coraz szerszym zakresie zajmują się współpracą zagraniczną. Dotyczy to zarówno handlu zagranicznego, inwestycji bezpośrednich za granicą, jak i pracy w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Przedmiot jest podzielony na dwie części obejmujące miękkie aspekty biznesu międzynarodowego (etykieta w kontaktach międzynarodowych) oraz twarde fakty na temat otoczenia biznesowego polskiej gospodarki w całości oraz poszczególnych przedsiębiorstw.
 • Business Law - ENG/PL
  Cykl kształcenia w module ma umożliwić umiejętne poruszanie się menedżera w aspektach społecznych występujących tak wewnątrz przedsiębiorstwa, w relacjach pracownik – pracodawca (prawo pracy), jak i w relacjach środowiskowych z grupą właścicieli, udziałowców oraz wspólników przedsiębiorstwa (prawo handlowe, gospodarcze). Ostatni element modułu związany z prawem finansowym, zwłaszcza prawem podatkowym, da menedżerowi umiejętność poruszania się w sferze praw i obowiązków wynikających ze stosunków publicznoprawnych, takich jak postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa i kontrola podatkowa. Olbrzymi zakres praw i obowiązków w sferze publicznoprawnej pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych sporów z organami publicznoprawnymi. 
 • Ethics and Corporate Social Responsibility - ENG
  Menedżer jest nie tylko graczem rynkowym, ale także aktywnym uczestnikiem kultury. Wybory i działalność gospodarcza determinowane są dobrami niewidzialnymi: wartościami, normami moralnymi, tradycją, obyczajem, zasadami i regułami. Celem zajęć jest ukazanie wartości i zasad etycznych, które mają wpływ na kształtowanie stosunków pracy i metod zarządzania. Poruszana tematyka dotyczy m.in. etycznych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, idei społecznej odpowiedzialności biznesu czy zawodowych kodeksów etycznych. Uczestnicy rozwijają umiejętności diagnozowania konfliktów wartości oraz analizowania symptomów, przyczyn i przebiegu konkretnych napięć pojawiających się w środowisku pracy. Zajęcia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Interpersonal Leadership - ENG 
  Twoja ścieżka do przywództwa rozpoczyna się poprzez stworzenie jego podwalin za pośrednictwem dogłębnego zrozumienia wartości, umiejętności i działań wymaganych przez liderów. W trakcie tych studiów zdefiniujemy pojęcie lidera opierającego się na wartościach, lidera, który przewodzi w sposób etyczny i posiada nienaganny charakter. Następnie zbadamy kilka umiejętności przywódczych obejmujących komunikację, style przywództwa, moc pozytywnych oczekiwań, zarządzanie zmianą poprzez przywództwo oraz budowanie zespołów. Na końcu omówimy sposoby prezentacji Twoich wartości oraz ich zawodowego wykorzystania poprzez Twoje działania jako lidera. Opracujemy Twój osobisty plan działań przywódczych i na przestrzeni całego programu MBA udzielimy wsparcia w Twoim rozwoju.
 • Project and Process Management - ENG/PL
  Od sprawnego osiągania celów strategicznych organizacji oraz celów projektów biznesowych zależy los każdego przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga od ich kierowników konkretnych umiejętności, wsparcia menedżerów najwyższego szczebla oraz odpowiedniej kultury w organizacji. Moduł określa sposoby zarządzania procesami i projektami. Uczestnicy zdobywają m.in. umiejętność: rozpoznawania potrzeb organizacji w orientacji na projekty, programy i portfele, definiowania celów projektów i programów czy ustalania kryteriów ich oceny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Po każdym bloku tematycznym odbywa się dyskusja, podczas której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami.
 • Marketing Management & Business Models - ENG
  Celem modułu jest przedstawienie idei marketingu ze strategicznego punktu widzenia. Uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu budowania strategii marketingowej opartej na wyróżnikach i przewagach konkurencyjnych. Zapoznają się z pojęciem zarządzania strategicznego według M. Portera, założeniami „marketingu wojującego” według J. Trouta, a także koncepcją marketingu 5 zmysłów. Moduł dostarcza wiedzę na temat zasad funkcjonowania globalnej konkurencji, istoty zarządzania marką, planowania komunikacji marketingowej oraz oceny tego planu i poszczególnych jego elementów. Rozwija kompetencje uczestników m.in. w zakresie wyznaczania celów strategicznych i operacyjnych, projektowania struktury produktów, wyznaczania cen i efektywnego stosowania promocji cenowych czy planowania komunikacji marketingowej. Dyskusje, warsztaty, ćwiczenia i analiza przypadków pozwalają na praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej podczas zajęć.
 • HR Management and Team Building - ENG/PL
  Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na stosowaniu technik i procedur oraz rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym potencjał, jakim dysponują pracownicy, może zostać skutecznie wykorzystany. Nie jest ono wyłącznie domeną specjalistów od spraw personalnych. Każdy menedżer ma bezpośredni kontakt z tą problematyką w codziennej praktyce zarządzania. Stawiane są przed nim najrozmaitsze zadania związane z zarządzaniem ludźmi, musi więc mieć w jakimś stopniu kompetencje specjalisty w tej dziedzinie. Celem zajęć jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania firmą.
 • Financal Accounting and Reporting- ENG/PL
  Rachunkowość jest językiem biznesu, a informacje finansowe stanowią podstawę oceny wyników działalności, są głównym źródłem podejmowania przez kadrę kierowniczą decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w przedsiębiorstwie.  Ponadto sprawozdawczość finansowa stanowi cenne źródło informacji dla właścicieli, obecnych i potencjalnych inwestorów, instytucji finansowych, kontrahentów i wpływa na to, jak firma postrzegana jest przez otoczenie. Skuteczny lider musi opanować umiejętność precyzyjnej oceny rzeczywistości, a na bazie przeprowadzonej oceny stanu faktycznego skorygować kierunek rozwoju firmy, strategię firmy oraz podjąć właściwe decyzje kierunkowe. Niniejszy moduł pozwala na rozwój tej kluczowej umiejętności lidera. Uczestnicy modułu zdobywają niezbędną wiedzę na temat poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, zasad jego sporządzania oraz zyskują umiejętności interpretowania danych finansowych ujętych w sprawozdaniach, przeprowadzenia oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych. Ta wiedza pozwala również na właściwe zarządzanie informacją finansową m.in. w celu prowadzenia skutecznej komunikacji z otoczeniem firmy oraz kształtowaniu jej wizerunku. Zajęcie są prowadzone w formie warsztatów oraz analizy studiów przypadków.
 • Managerial Coaching - ENG/PL
  Celem tego bardzo intensywnego i interaktywnego modułu jest profesjonalne przeprowadzenie diagnozy naturalnego stylu myślenia i działania menedżera. Diagnoza ta daje wgląd w naturalne predyspozycje, wskazuje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz pokazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał. Dodatkowo przygotowujemy uczestników do świadomego tworzenia synergii w zespołach, z wykorzystaniem przystosowanego do polskich realiów biznesowych badania Style Myślenia i Działania FRIS®, oraz analizy raportu zespołowego. Dla wielu menedżerów wyzwaniem jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, bazując na oryginalnej koncepcji, która uwzględnia zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonanej pracy. Znajomość stylów myślenia członków zespołu pomaga lepiej się komunikować, budować zdrowe relacje i zapobiegać potencjalnym konfliktom. 
 • Corporate Finance Management PL/ENG
  Moduł umożliwia poznanie podstawowych narzędzi i metod wykorzystywanych w obszarze zarządzania finansami oraz zrozumienie współzależności wszystkich procesów finansowych realizowanych przez przedsiębiorstwo. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat wpływu otoczenia finansowego na organizację i proces podejmowania decyzji. Poznają związki między zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a rachunkowością finansową i zarządczą, a także wzajemne wpływy różnych elementów operacji finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Efektem jest nabycie umiejętności identyfikowania problemów zarządzania finansami przedsiębiorstw i stosowania odpowiednich metod wymaganych w celu podjęcia decyzji lub zminimalizowania ryzyka w analizowanym obszarze. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów.
 • Strategic Management - ENG/PL
  Proces definiowania i redefiniowania strategii przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wzrostu konkurencyjności staje się coraz większym wyzwaniem menedżerskim. W trakcie zajęć z tego modułu uczestnicy analizują i porównują modele biznesowe. Rozwijają również umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ukierunkowanych na jego długotrwały i stabilny sukces rynkowy. Zajęcia mają formę dyskusji w trakcie sesji wykładowej, podczas której kładziony jest nacisk na wykorzystywanie przez uczestników wiedzy teoretycznej, własnego doświadczenia oraz informacji dodatkowych do rozwiązania problemów strategicznych przedstawionych w omawianym przypadku.
 • Business Negotiations and Conflict Resolution - ENG/PL 
  Umiejętności komunikacyjne są podstawowym obszarem kompetencji lidera. Współczesny menedżer wykorzystuje je nie tylko w negocjacjach, ale także w całym procesie kierowniczym, czyli planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu przebiegu zadań oraz kontroli pracy zespołu. Osobną dziedziną komunikacji menedżerskiej są przekonywanie i perswazja – nieodłącznie związane z motywowaniem podwładnych. Uczestnicy rozwijają m.in. takie umiejętności, jak: praca z trudnymi komunikacyjnie partnerami, obrona przed manipulacją, agresją i negatywnym wpływem podczas komunikacji interpersonalnej, a także planowanie rozwoju własnych kompetencji komunikacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego. W ich trakcie wykorzystywane są gry negocjacyjne, dyskusje moderowane, a także symulacje sytuacji komunikacyjnych. 
 • Organisational Leadership - ENG
  Podczas tych zajęć będziesz kontynuował swoją podróż jako lider skupiony na przywództwie organizacyjnym. Omówimy umiejętności i działania wymagane do skutecznego kierowania zespołami, departamentami i całymi organizacjami. Kluczowe tematy tego bloku obejmują przewidywanie, kierowanie liderami, strategiczną komunikację, wpływanie na oraz inspirowanie innych, a także zarządzanie wiedzą organizacyjną. Omówimy wyzwania i możliwości, które są nieodłącznym elementem przywództwa na kierowniczym poziomie. Udzielimy Tobie również wsparcia w przygotowaniu zrównoważonego planu przywództwa do osiągania ustawicznego sukcesu w roli lidera w Twojej organizacji.
 • Communicating with Impact / Presentation Skills - ENG/PL
  W trakcie modułu uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować profesjonalną prezentację biznesową, jak pracować nad charyzmą oraz jak zdobyć i utrzymać uwagę odbiorców. Zajęcia mają formę warsztatu.
 • Designing Organizations for Creativity and Innovation - ENG/PL
  W trakcie modułu uczestnicy zapoznają się z rolą innowacji w globalnym biznesie oraz warunkami niezbędnymi do kształtowania usystematyzowanego podejścia do procesu innowacji wewnątrz organizacji. Poznają różne metodologie tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych oraz rozwiązania służące pobudzaniu kultury kreatywności w organizacji. Zdobywają umiejętności wykorzystywania metodyki Design Thinking oraz wybranych aspektów Business Model Canvas – Value Proposition Map w korelacji do zbadanych potrzeb klienta/użytkownika w tworzeniu nowych produktów i usług.
 • Start-ups - Development Strategies - ENG
  W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, od czego należy zacząć budować start-up, jak pozyskać pierwsze finansowanie od funduszy seed i przygotować start-up do wprowadzenia na rynek międzynarodowy. Zdobędą orientację w rynku tego typu przedsięwzięć, trendach i kierunkach rozwoju.
 • Change Management - ENG/PL
  Warunkiem osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu zmian w organizacji jest zmiana postępowania ludzi. Przeprowadzenie pracowników przez ten proces staje się więc jedną z podstawowych kompetencji współczesnego menedżera. W trakcie modułu uczestnicy poznają najlepsze praktyki w zarządzaniu różnymi kategoriami zmian. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem pracy indywidualnej i zespołowej oraz analizy studiów przypadków.
 • Digital Technologies in Business
 • Managerial Decision Game - PL/ENG
  W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i wskaźników w opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli strategii przedsiębiorstw. Szczególny nacisk położony zostanie na zilustrowanie relacji pomiędzy decyzjami marketingowymi a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 
 • Applied Leadership / 12-Month Project - ENG/PL
  Rozwój kompetencji miękkich nie jest już „miękką opcją” w biznesie. Budzimy swoją świadomość i zaczynamy rozumieć, że obszary do tej pory traktowane jako miękkie, a w szczególności kompetencje intra- i interpersonalne, są niezbędne do zdrowego i zharmonizowanego działania biznesu. Ten moduł to 20-godzinny projekt, którego fundamentem jest stworzenie menadżerom takich warunków, by lepiej poznali siebie i zwiększyli swoją samoświadomość. W tym celu korzystamy z najszybciej rosnącego na polskim rynku narzędzia diagnostyczno-rozwojowego, jakim jest FRIS® Style Myślenia i Działania. Indywidualne sesje coachingowe, ocena metodą 360 stopni, zadania indywidualne i grupowe czy karty obserwacji to tylko niektóre metody projektu, dzięki którym następuje poprawa jakości indywidualnego stylu kierowania sobą i innymi ludźmi. Kilkumiesięczna praca wpływa na zmianę nawyków w obszarze budowania relacji biznesowych, a rezultatem końcowym autorskiego projektu jest pisemna praca zaliczeniowa składająca się z eseju i prezentacji, opisujących osobistą historię metamorfozy na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.

Projekt końcowy

Zaprojektowaliśmy 20-godzinny projekt, którego fundamentem jest stworzenie menedżerom takich warunków, by lepiej poznali siebie i zwiększyli swoją samośwoadomość. Do tego celu zastosujemy najszybciej rosnące na polskim rynku narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, jakim jest FRIS® Style Myślenia i Działania, stosowane do wsparcia organizacji w całej Polsce oraz w edukacji i rozwoju menedżerów. Metodologia  FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii poznawczej i jest przystosowana do polskich realiów biznesowych.

Style Myślenia i Działania FRIS®

Celem naszego projektu coachingowego jest profesjonalne przeprowadzenie diagnozy naturalnego stylu myślenia i działania menedżera, która daje wgląd w naturalne predyspozycje, wskazuje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Wierzymy w to, że najbardziej skuteczne zespoły to te najbardziej zróżnicowane pod względem stylów poznawczych, dlatego dodatkowo przygotowujemy menedżerów do świadomego tworzenia synergii w zespołach z wykorzystaniem badania Style Myślenia i Działania FRIS®. Dla wielu menedżerów wyzwaniem jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, bazując na oryginalnej koncepcji, która uwzględnia zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonanej pracy. Znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga lepiej się komunikować, budować zdrowe relacje i łatwiej zapobiega potencjalnym konfliktom. Wchodzimy w kontakt ze stylem poznawczym drugiej osoby najbardziej wtedy, gdy zaczynamy z nią współpracę, gdy zaczynamy od siebie zależeć w rozwiązaniu problemu czy osiągnięciu celu.

Zalety i potencjalne wartości

Zastosowanie FRIS® w naszym elitarnym projekcie będzie odbywało się na wielu płaszczyznach, a największymi korzyściami jego zastosowania w pracy z właścicielami firm i wyższej kadry menedżerskiej są:

 • poprawa jakości swojego stylu zarządzania
 • szybsza komunikacja i lepsze dostosowanie swojej komunikacji w relacjach z innymi
 • zrozumienie swoich jasnych i ciemnych stron oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji
 • zmiana perspektywy oraz postrzegania innych osób przez pryzmat ich indywidualnych stylów myślenia i działania
 • akceptacja różnorodności poznawczej pracowników i docenianie jej wpływu na potencjał całego zespołu.

Konstrukcja projektu

Nasz projekt mocno skupia się na doświadczaniu. W ramach projektu każdy z menedżerów będzie zaproszony:

 • na kilka indywidualnych sesji coachingowych z certyfikowanym trenerem FRIS® (sesje coachingowe będą oparte na wynikach i analizie indywidualnych raportów FRIS® Style Myślenia i Działania)
 • na kilka indywidualnych sesji coachingowych w oparciu o obserwacje 360* z amerykańskim doradcą biznesowym
 • do odgrywania ról
 • do interaktywnych dyskusji grupowych
 • do wykonywania indywidualnych zadań domowych polegających na samoobserwacji i obserwacji swojego najbliższego środowiska biznesowego oraz prywatnego (karty obserwacji, dzienniki).

Efekt końcowy

W ramach kilkumiesięcznej pracy indywidualnej oraz współpracy z coachami uczestnicy zauważą namacalne efekty świadomej pracy z FRIS®przede wszystkim w zmianie swoich nawyków w obszarze budowania zespołów i relacji z partnerami biznesowymi.

Jako rezultat autorskiego projektu coachingowego powstanie praca dyplomowa opisująca osobistą historię metamorfozy „przed i po” każdego z uczestników, jaka zaszła podczas 12 miesięcy intensywnej pracy rozwojowej. Inspiracją do przedstawienia pracy dyplomowej będzie nieograniczona i twórcza wyobraźnia każdego z uczestników (przedstawienie teatralne, stand-up, pokaz zdjęć, obraz lub inne formy artystycznego wyrazu).

Sesja wyjazdowa 

Pierwszy zjazd w I semestrze studiów organizujemy w formie dwudniowej sesji wyjazdowej w okolicy Trójmiasta. Jest to świetna okazja do bliższego poznania i integracji uczestników. 

Dodatkowe szkolenia 

Uczestnicy mogą wziąć udział w wybranych pełnowymiarowych szkoleniach, które są wliczone w cenę studiów. Mogą również skorzystać z dodatkowo płatnych szkoleń oferowanych przez Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń, w tym PRINCE2® Foundation. 

Wykłady VIP 

Wykłady gości specjalnych odbywają się kilka razy w roku. Uczestnicy studiów MBA mieli okazję spotkać się z prof. Simonem Burtonshaw-Gunnem, Magdaleną Gacyk, dr Izabelą Robinson, Liamem Fassamem, dr. Eghosą Igudia, dr. Olinem O. Oedekovenem, Tomaszem Dekerem i Maciejem Grabskim, Pawłem Gąsiorowskim, dr. Chahidem Fouralim, dr Mateuszem Boncą i Krzysztofem Wielickim. 

MBA Study Tour

Od 2015 roku uczestnicy studiów MBA mogą również wziąć udział w kilkudniowym wyjeździe na amerykańską uczelnię Franklin University wspólnie ze studentami innych programów MBA w Grupie WSB. Wyjazdy są dodatkowo płatne. Szczegółowych informacji udziela Biuro Programu MBA. 

UK Study Tour 

Raz w roku dla uczestników programu MBA organizowany jest trzydniowy wyjazd do Wielkiej Brytanii do uczelni partnerskiej, z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan pobytu w Northampton obejmuje spotkania i warsztaty prowadzone w wybranych brytyjskich firmach. Uczestnicy tego typu wyjazdów mieli okazję zobaczyć, jak działa międzynarodowe centrum dystrybucyjne DHL oraz odwiedzić Alconbury Weald Enterprise Zone, a także zwiedzili fabrykę BMW MINI.   

Zjazd absolwentów 

Mamy spore grono absolwentów, dlatego od 2016 roku do kalendarza studiów MBA Biuro Programu MBA wpisało na stałe zjazd absolwentów. Tak jak studiom MBA, imprezie tej przyświeca idea networkingu, dlatego w trakcie spotkań uczestnicy wymieniają się doświadczeniami ze specjalnymi gośćmi. Jak dotąd odbyły się spotkania z Sebastianem Mikoszem, byłym prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT, Lidią Jabłonowską-Lubą, wiceprezes zarządu mBank ds. zarządzania ryzykiem oraz Ryszardem Kajkowskim – założycielem, a następnie właścicielem i współwłaścicielem pierwszych prywatnych firm IT w Polsce. 

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Gdańsk 2023