Open day for Executive Master in International Hotel Management at Les Roches

Thursday, September 22nd @ 5:00 PM - 6:15 PM (Wrocław, Poland Local Time)

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk0NTkxMGQtNmY3MS00YTJmLTk3MWYtZDY1MTFhZWM5YjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253bc24c5-73ad-421a-9408-3ea555be4a07%22%2c%22Oid%22%3a%22438ce386-445c-44af-908b-a340eb08f655%22%7d

 

Open Day is an excellent way for prospective applicants to experience Les Roches University and see if we are the right fit for you.

Take part in the meeting with a Les Roches University representative, meet students and get to know the admissions requirements. 

WHAT'S NEEDED?

To ensure a successful experience, participants must have a good internet connection and a quiet environment.

Agenda

5:00 pm     Welcome

5:05 pm     Executive MBA presentation

5:45 pm     Student panel

Meet the speaker:

Goran Yordanov is currently Regional Director of Admissions for Sommet Education, representing Glion and Les Roches, two of the best globally acclaimed, top ranked universities in the field of hospitality and business management. Mr. Yordanov is a hospitality professional himself with over 6 years of experience with different five start brands across several countries. Following his experience in hospitality, he has more than 12 years of counselling experience, helping young leaders choose their education pathway and build a career in the global experience economy. During the meeting, Mr. Yordanov will be presenting the executive education programs at Les Roches offered in a unique partnership with WSB university. The courses are online with up to 6 weeks on campus experience at the beautiful Les Roches campus in Marbella, Spain. The courses are designed for hands-on learning, helping professionals boost their careers and grow further professionally.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023