Już po pierwszym zjeździe na studiach MBA wiedziałem, że jest to dobra inwestycja. Gdy poznałem grupę, zdałem sobie sprawę, że jeżeli prowadzący będą chcieli skorzystać z naszych doświadczeń zawodowych, a my z ich bogatego doświadczenia, to razem stworzymy wartościowe zajęcia. Jestem obecnie na drugim roku i uważam, że to jak najbardziej się udało

Paweł Obrzud
uczestnik studiów MBA w Opolu

Zarządzanie jakością pozwala na identyfikowanie i eliminowanie błędów oraz niedoskonałości w procesie produkcji i świadczenia usług. Dzięki temu jakość produktów i usług wzrasta, co z kolei przekłada się na zadowolenie klientów i lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zapraszamy na studia, dzięki którym zdobędziesz wiedzę na temat standardów  w zarządzaniu firmą oraz ich wdrażania w praktyce. Poprawienie tych procesów i procedur prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności pracy, a przedsiębiorstwa, które stosują zarządzanie jakością, cieszą się pozytywnym wizerunkiem. Dzięki temu klienci, pracownicy i partnerzy biznesowi postrzegają takie firmy jako wiarygodne i rzetelne.

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 288 godz. zajęć dydaktycznych

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów Executive MBA – Zarządzanie Jakością jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich modułów, z egzaminu końcowego i pracy biznesowej, z gry menedżerskiej Marketplace oraz frekwencja na poziomie minimum 80%.

Absolwenci studiów Executive MBA – Zarządzanie Jakością otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA – Zarządzanie Jakością oraz dyplom Executive MBA – Zarządzanie Jakością wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito Opole oraz certyfikaty „Wymagania ISO 9001:2015” oraz „Manager ds. jakości TÜV SÜD” wystawione przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Warunkiem uzyskania certyfikatów jest frekwencja na zajęciach podczas trzeciego semestru w wymiarze 100%.

Ostateczny wynik ukończenia studiów Executive MBA – Zarządzanie Jakością jest składową wyniku z pierwszego roku (50%) oraz wyniku trzeciego semestru (50%). 

Wynik z pierwszego roku jest składową średniej ocen ze wszystkich modułów (60%), oceny z gry strategicznej Marketplace (20%) oraz egzaminu końcowego (20%).

Wynik trzeciego semestru jest składową średniej ocen ze wszystkich modułów (60%) oraz oceny z pracy biznesowej (40%).

 

OBIERZ KURS NA MBA – spotkanie wprowadzające do studiów (8h)

KOMUNIKACJA (48 godz.)

Psychomanipulacje w biznesie (16 godz.) 

W ramach modułu uczestnicy zanurzą się w głębię technik manipulacyjnych ucząc się ich rozpoznawania, zrozumienia, a przede wszystkim - skutecznego przeciwdziałania. Zajęcia łączą solidne podstawy teoretyczne z intensywnym treningem praktycznym, wykorzystując gry symulacyjne, analizy przypadków oraz inetraktywne warsztaty. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do obrony przed manipulacją w różnych kontekstach życiowych i zawodowych. Moduł ma na celu:

 • opracowanie umiejętności rozpoznawania manipulacji, co oznacza, że uczestnicy nauczą się identyfikować subtelne i mniej subtelne techniki manipulacyjne, oparte na elementach mowy ciała
 • zrozumienie własnych reakcji. Praca nad zrozumieniem, jakie mechanizmy w nas samych mogą czynić nas bardziej podatnymi na manipulację. Nauka praktycznych metod obrony przed manipulacją, w tym asertywności i umiejętności komunikacyjnych
 • zastosowanie wiedzy w praktyce. Uczestnicy będą mieli okazję do zastosowania zdobytej wiedzy w kontrolowanych scenariuszach symulacyjnych, co pozwoli na lepsze przygotowanie do rzeczywistych sytuacji. 

 Wystąpienia publiczne / Hybrydowa komunikacja lidera – moduł online (16 godz.) 

Skuteczny lider to skuteczny mówca. Hybrydowa komunikacja lidera to sprawdzone techniki przygotowania i dostarczenia skutecznego przekazu w wirtualnym i realnym świecie, który trafia do mózgu odbiorcy i wpływa na jego decyzje. Hybrydowe i wirtualne środowisko pracy to niesamowite pole do wyróżnienia i zwiększonej efektywności. Każde spotkanie to szansa, by idea została zauważona, zapamiętana i wzbudziła zaangażowanie. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi,
 • wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie i motywację odbiorców – przez 45 minut i przez 4 godziny,
 • wyróżniać swój temat i spotkanie z tłumu innych,
 • korzystać z pomocy wizualnych,
 • przekonywać do swoich racji i inspirować publiczność.

Negocjacje w biznesie (16 godz.)

Negocjacje w biznesie to szeroki obszar zagadnień, który można analizować z punktu widzenia teorii interakcji, czy procesu modelu komunikowania. W każdym z tych podejść pojawiają się standardowe zagadnienia, czyli wybór stylów negocjowania, proces i fazy prowadzenia rozmów, manipulacje i chwyty stosowane w trakcie rozmów, ogólne strategie postępowania w negocjacjach, zdolności i umiejętności negocjacyjne. W trakcie zajęć wszystkie te zagadnienia omawiane są nie tylko na poziomie wiedzy teoretycznej, ale nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w licznych grach i ćwiczeniach negocjacyjnych. Aktywny udział w zajęciach będzie dla uczestników okazją do:

 • opracowania silnych i słabych stron procesu negocjacji biznesowych 
 • zrozumienia procesu percepcji partnera,siebie i sytuacji negocjacyjnej
 • tworzenia strategii negocjowania
 • planowania zadań negocjacyjnych
 • wdrażania podstawowych praw negocjacjizaznajomienia się z technikami negocjacji
 • opanowania umiejętnośći redukowania napięcia w trakcie rozmów i przełamania impasu
 • diagnozowania swoich osobistych umiejętności i predyspozycji do prowadzenia negocjacji
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysów negocjacyjnych 
 • poszerzenia wiedzy o aspekty psychologii negocjacji.


OTOCZENIE BIZNESOWE (32 godz.)

Otoczenie prawne (16 godz.)

Zajęcia umożliwiają uczestnikom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy poznają zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. W wyniku aktywnego udziału w zajęciach, uczestnicy będą potrafili:

 • krytycznie oceniać otoczenie prawno-biznesowe, w którym funkcjonuje firma
 • dokonać analizy praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej
 • dokonać prawidłowego względem potrzeb i kosztów wyboru zabezpieczenia umowy
 • wskazać zagrożenia kolizji działań organizacji z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych gałęziach prawa
 • zidentyfikować prawne ryzyka wewnętrzne
 • przygotować opis i zgromadzić dokumentację zaistniałej sytuacji faktycznej lub prawnej w celu dokonania oceny ryzyka oraz uwarunkowań prawnych
 • podjąć profesjonalny dialog z wewnętrznym działem prawnym oraz zewnętrzną kancelarią

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)

Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych. Zajęcia kształtują u uczestników orientację w zakresie globalnych problemów ekonomicznych i ich korelacji z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej,
 • analizować współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.


HR (32 godz.)

Budowanie zespołu pracowniczego i przywództwo (16 godz.)

Budowanie silnego i zgranego zespołu oraz rozwijanie efektywnego przywództwa są kluczowymi elementami w osiągniau sukcesu organizacji. W ramach tego modułu uczestnicy będą zgłębiać różnorodne aspekty budowania zespołu, rozpoznawania i rozwiązywania konflików oraz rozwijania umiejętności przywódczych. Poprzez zrozumienie etapów rozwoju zespołu, analizę różnorodności, maksymalizację potencjału kapitału ludzkiego oraz poznanie różnych stylów przywództwa, uczestnicy będą wyposażeni w narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi. Po ukończeniu kursu będą potrafili:

 • rozumieć etapy budowania i rozwoju zespołu oraz zależności zachowań lidera zespołu na poszczególnych jego etapach
 • rozpoznać dysfunkcję i negatywne zjawiska w zespole oraz przeciwdziałać im
 • rozumieć i wiedzieć, jak wykorzystać oraz rozpoznać różnorodność w budowaniu zespołu
 • maksymalizować i rozumieć potencjał kapitału ludzkiego w zespole
 • poznać i zrozumieć rolę współczesnego lidera i znaczenie przewodzenia jako "koła napędowego" całej organizacji i jej biznesu
 • rozpoznać w sobie i dokonać autoanalizy współczesnego lidera 
 • rozpoznawać różne style kierowania ludźmi, oraz będą wiedzieć jak wykorzystać je efektywnie w rozwoju zespołu
 • poznać wyzwania przywództwa w kontekście świata BANI.

Budowanie kultury komunikacji, zaangażowania oraz wyjątkowych wyników (16 godz.)

Najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji są ludzie, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do osiągnięcia wszystkich założonych przez przedsiębiorstwo celów. Od dobrze funkcjonującego zespołu pracowników zależy powodzenie organizacji, dla której pracują. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

 • kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
 • budować kulturę osiągania wyjątkowych wyników w miejscu pracy
 • budować kulturę komunikacji opartej o skuteczne, transparentne narzędzia
 • udzielać skutecznej informacji zwrotnej, zorientowanej na osiągnięcie wyniku
 • umiejętnie ustawiać cele w organizacji 
 • rozumieć mechanizmy wpływające na proces zarządzania zmianą w organizacji
 • wskazywać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu firmy 
 • analizować zasadnicze funkcje human resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji 
 • opracowywać plany zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.


FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (32 godz.)

Źródła finansowania (16 godz.)

Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywa przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem uczestnictwa w module jest wzrost kompetencji w zakresie:

 • specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału,
 • doboru odpowiednich źródeł do realizacji projektów biznesowych.

Analiza wiarygodności finansowej (8 godz.)

W czasie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. Po zakończeniu uczestnicy potrafią: 

 • pozyskiwać informacje finansowe z otoczenia biznesowego,
 • wykorzystywać narzędzia do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa,
 • czytać informacje finansowe,
 • podejmować decyzje przekładające się na wyniki finansowe.

Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)

Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć studenci zdobywają doświadczenie przydatne w analizie i ocenie planowanych oraz realizowanych projektów inwestycyjnych. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych,
 • określać wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.


STRATEGIA (32 godz.)

Zarządzanie strategiczne (16 godz.)

Podczas dwudniowego spotkania, uczestnicy dokonują przeglądu wiodących rozwiązań oraz trendów rynkowych w zakresie strategii przedsiębiorstw. Dodatkowo zostają omówione, wymogi stawiane przed nowoczesnym menadżerem. Zarówno w zakresie tworzenia odważnych i adekwatnych do możliwości strategii rozwoju jak i ich wdrożenia. Jednak najważniejsza jest wspólna wymiana doświadczeń i inspiracji.  Dzięki temu można wypracować zastosowanie poznanych sposobów i metod we własnych organizacjach, wpasowując je do przyszłych stretegii.

 • zajęcia mają charakter interaktywny, z elementami wykładu. 

Symulacja biznesowa Marketplace (16 godz.)

W ramach modułu Zarządzanie strategiczne uczestnicy biorą udział w symulacji biznesowej Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w symulacji – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnicy stają przed problemem współzależności różnych opcji decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. 

Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Studenci przekonują się jednak, że można zredukować tę niepewność, poprzez opieranie swoich decyzji na wynikach z przeszłości. Ponieważ mogą robić korekty, tak więc radzą sobie nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania dotyczące przyszłości).

Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć zawierają poglądowe omówienie decyzji, które uczestnicy muszą podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 


MODUŁ DO WYBORU (32 GODZ.) 

Uczestnicy wybierają jeden moduł z poniższych. W programie studiów znajduje się ten moduł, który został wybrany większością głosów.

 • Jak zbudować mentalny mistrzowski zespół i być nieformalnym liderem.
 • Tech-Trends - transformacja cyfrowa
 • Zarządzanie zmianą 
 • Rozumienie i kontrola myślenia twórczego w marketingu 


LISTA MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (2 rok – Zarządzanie jakością):

System zarządzania jakością (ISO 9001:2015) (8 godz.)

Podczas zajęć poruszane są między innymi tematy związane z kontekstem organizacji, analizą danych, podejściem procesowym czy wsparciem procesów głównych. Uczestnicy poznają wyzwania i odpowiedzialności stawiane menedżerom, a także narzędzia ułatwiające realizację zadań stawianych przez normę ISO 9001:2015.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią poprawnie zinterpretować wymagania stawiane przedsiębiorstwu przez normę ISO 9001:2015.

Role i zadania najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania jakością (8 godz.)

Zajęcia przybliżają obowiązki i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa zgodnie z systemem zarządzania jakością. Uczestnicy dowiadują się, jak rozumiane jest pojęcie przywództwa i w jaki sposób wpływa ono na wyniki osiągane przez organizację. Przedstawiane są metody i narzędzia wspomagające wykonywanie zadań najwyższego kierownictwa, w tym wyznaczanie celów i określanie efektywności poszczególnych procesów. Podejmowany jest również temat motywowania pracowników oraz komunikacji w przedsiębiorstwie.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią odpowiednio realizować zadania najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania jakością.

Budowanie podejścia procesowego w organizacji (16 godz.)

VSM, czyli mapowanie strumieni wartości, jest narzędziem opartym na analizie przebiegu procesów w przedsiębiorstwie w postaci mapy strumienia wartości odzwierciedlającej aktualny stan. Na jej podstawie można stworzyć wizję stanu docelowego oraz plan dojścia do tego stanu. Uczestnicy zajęć poznają etapy i cele zastosowania VSM, a dzięki ćwiczeniom na zadanych przykładach sprawdzają, jak zastosować je w praktyce.

Narzędzia jakości (16 godz.)

Na zajęciach omawiane są instrumenty, którymi można posłużyć się, aby efektywnie zbierać i analizować dane dotyczące szeroko pojętego zarządzania jakością. Zastosowanie metod i narzędzi doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie ułatwia podejmowanie decyzji opartych na uzyskanych przy ich użyciu wynikach. Pozwala również na szybkie reagowanie i podjęcie odpowiednich działań w przypadku rozbieżności stanu faktycznego z założonymi celami.

W trakcie zajęć omówione są:

 • FMEA procesu (PFMEA),
 • analiza przyczyn źródłowych (RCA),
 • plany kontroli.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią zastosować w praktyce wybrane narzędzia jakości oraz interpretować wyniki uzyskane dzięki tym narzędziom.

Lean management (16 godz.)

Na zajęciach omawiane są narzędzia i techniki zarządzania przedsiębiorstwem opartego na elastyczności oraz dążeniu do wysokiej jakości na drodze ciągłego doskonalenia. Zastosowanie Lean management niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji, w tym: zmniejszenie kosztów, wzrost elastyczności, uzyskanie produktów o wysokiej jakości, skrócenie czasu realizacji zamówień. Udział w zajęciach pomaga dobrać odpowiednie narzędzia zarządzania dla organizacji, a także pokazuje, jak stosować je w praktyce.

Auditowanie systemu zarządzania jakością (16 godz.)

Na zajęciach uczestnicy poznają cechy idealnego auditora i mogą skonfrontować z nimi własne umiejętności i wiedzę. Zakres zajęć obejmuje zarówno przygotowanie do audytu, jego przeprowadzenie, jak i działania poaudytowe. Podane są praktyczne wskazówki dotyczące opracowania dokumentacji audytowej oraz rozwiązywania trudnych sytuacji podczas audytu. Uczestnicy sprawdzają swoje umiejętności podczas symulacji i studiów przypadków. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na samodzielne prowadzenia audytów wewnętrznych w organizacji. 

UWAGA:

Dodatkowo po uiszczeniu opłaty słuchacze mogą otrzymać certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Sugerowana cena: 150 zł netto (184,50 zł brutto).

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. wydaje w cenie zajęć certyfikat „Wymagania ISO 9001:2015” oraz „Manager ds. jakości TÜV SÜD”.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Opole 2024