Już po pierwszym zjeździe na studiach MBA wiedziałem, że jest to dobra inwestycja. Gdy poznałem grupę, zdałem sobie sprawę, że jeżeli prowadzący będą chcieli skorzystać z naszych doświadczeń zawodowych, a my z ich bogatego doświadczenia, to razem stworzymy wartościowe zajęcia. Jestem obecnie na drugim roku i uważam, że to jak najbardziej się udało

Paweł Obrzud
uczestnik studiów MBA w Opolu

Zarządzanie jakością pozwala na identyfikowanie i eliminowanie błędów oraz niedoskonałości w procesie produkcji i świadczenia usług. Dzięki temu jakość produktów i usług wzrasta, co z kolei przekłada się na zadowolenie klientów i lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zapraszamy na studia, dzięki którym zdobędziesz wiedzę na temat standardów  w zarządzaniu firmą oraz ich wdrażania w praktyce. Poprawienie tych procesów i procedur prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności pracy, a przedsiębiorstwa, które stosują zarządzanie jakością, cieszą się pozytywnym wizerunkiem. Dzięki temu klienci, pracownicy i partnerzy biznesowi postrzegają takie firmy jako wiarygodne i rzetelne.

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 288 godz. zajęć dydaktycznych

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów Executive MBA – Zarządzanie Jakością jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich modułów, z egzaminu końcowego i pracy biznesowej, z gry menedżerskiej Marketplace oraz frekwencja na poziomie minimum 80%.

Absolwenci studiów Executive MBA – Zarządzanie Jakością otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA – Zarządzanie Jakością oraz dyplom Executive MBA – Zarządzanie Jakością wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito Opole oraz certyfikaty „Wymagania ISO 9001:2015” oraz „Manager ds. jakości TÜV SÜD” wystawione przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Warunkiem uzyskania certyfikatów jest frekwencja na zajęciach podczas trzeciego semestru w wymiarze 100%.

Ostateczny wynik ukończenia studiów Executive MBA – Zarządzanie Jakością jest składową wyniku z pierwszego roku (50%) oraz wyniku trzeciego semestru (50%). 

Wynik z pierwszego roku jest składową średniej ocen ze wszystkich modułów (60%), oceny z gry strategicznej Marketplace (20%) oraz egzaminu końcowego (20%).

Wynik trzeciego semestru jest składową średniej ocen ze wszystkich modułów (60%) oraz oceny z pracy biznesowej (40%).

 

KOMUNIKACJA (32 godz.)

Komunikacja menedżerska (16 godz.) 

Najważniejszym procesem w każdej firmie jest komunikacja. Od niej zależy motywacja i satysfakcja pracowników, atmosfera pracy, skuteczność operacyjna i biznesowa, zadowolenie klientów i kontrahentów. Menedżer, który zrozumie, jaką kluczową rolę w zarządzaniu odgrywa komunikacja, oraz zdobędzie odpowiednie umiejętności w tym zakresie, może zbudować silną organizację, bazującą na lojalnym zespole i realizującą ambitne cele. W ramach modułu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, precyzyjnego przekazywania informacji oraz przekazywania informacji zwrotnych współpracownikom. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • stosować techniki przekazywania informacji zwrotnych,
 • moderować spotkanie ze współpracownikami lub partnerami biznesowymi,
 • stosować techniki aktywnego słuchania i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • rozpoznawać bariery komunikacyjne.

Wystąpienia publiczne / Hybrydowa komunikacja lidera – moduł online (16 godz.) 

Skuteczny lider to skuteczny mówca. Hybrydowa komunikacja lidera to sprawdzone techniki przygotowania i dostarczenia skutecznego przekazu w wirtualnym i realnym świecie, który trafia do mózgu odbiorcy i wpływa na jego decyzje. Hybrydowe i wirtualne środowisko pracy to niesamowite pole do wyróżnienia i zwiększonej efektywności. Każde spotkanie to szansa, by idea została zauważona, zapamiętana i wzbudziła zaangażowanie. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi,
 • wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie i motywację odbiorców – przez 45 minut i przez 4 godziny,
 • wyróżniać swój temat i spotkanie z tłumu innych,
 • korzystać z pomocy wizualnych,
 • przekonywać do swoich racji i inspirować publiczność.

OTOCZENIE BIZNESOWE (48 godz.)

Otoczenie prawne (16 godz.)

Zajęcia umożliwiają uczestnikom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy poznają zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć umiejętności uczestnicy mogą samodzielnie dokonywać wyboru adekwatnej dla danego przypadku formy prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz dokonywać analizy stosunków zobowiązaniowych w obrocie gospodarczym. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma,
 • dokonywać krytycznych analiz aktu prawnego powołującego przedsiębiorcę (osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej),
 • przeprowadzać analizy praw i obowiązków umowy cywilnoprawnej
 • wybierać prawidłowe zabezpieczenia konkretnej umowy.

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)

Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikro- i makroekonomicznych. Zajęcia kształtują u uczestników orientację w zakresie globalnych problemów ekonomicznych i ich korelacji z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej,
 • analizować współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.

Ekonomia menedżerska (16 godz.)

Zajęcia obejmują przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Na tej podstawie studenci dokonują analizy efektywności funkcjonowania firmy. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • przeprowadzać analizy ekonomiczne umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów,
 • prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej organizacji.

HR (32 godz.)

Rola sił HR we wsparciu biznesu (16 godz.)

Zajęcia mają na celu zrozumienie roli HR-u w organizacji. Uczestnicy mają okazję zaplanować zmianę kultury organizacyjnej w odniesieniu do realnych przypadków biznesowych, a także uczą się, że siły HR-owe w organizacji mają realny wpływ na funkcjonowanie biznesu. Moduł umożliwia podzielenie się inspiracjami z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Większa część zajęć jest prowadzona metodologią Design Thinking. Po zakończeniu modułu uczestnicy znają:

 • kompetencje efektywnego HR-u,
 • rolę współpracy na linii HR – biznes,
 • wartość kultury organizacyjnej we wsparciu realizacji celów biznesowych oraz budowaniu zaangażowania pracowników,
 • rodzaje strategii personalnych i wspierających ich HR Roadmap,
 • mierniki w obszarze HR-u.

Narzędzia HR-owe w codziennej pracy menedżera (16 godz.)

Podczas tego modułu uczestnicy poznają codzienne narzędzia z obszaru HR-u, które służą rozpoznawaniu potencjału pracowników, budowaniu motywacji podwładnych oraz utrzymywaniu zaufania w zespole. Program modułu obejmuje:

 • rekrutację i selekcję kandydatów do pracy – trening pytań rekrutacyjnych,
 • dobór narzędzi zarządzania zespołem w zależności od dojrzałości i motywacji pracowników,
 • piramidę zaufania do pracowników – jak delegować zdania,
 • rozmowę roczną (oceniającą, rozwojową),
 • elementy coachingu,
 • rozmowę ze zwalnianym pracownikiem.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (32 godz.)

Źródła finansowania (16 godz.)

Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywa przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem uczestnictwa w module jest wzrost kompetencji w zakresie:

 • specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału,
 • doboru odpowiednich źródeł do realizacji projektów biznesowych.

Analiza wiarygodności finansowej (8 godz.)

W czasie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. Po zakończeniu uczestnicy potrafią: 

 • pozyskiwać informacje finansowe z otoczenia biznesowego,
 • wykorzystywać narzędzia do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa,
 • czytać informacje finansowe,
 • podejmować decyzje przekładające się na wyniki finansowe.

Ocena efektywności inwestycji (8 godz.)

Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć studenci zdobywają doświadczenie przydatne w analizie i ocenie planowanych oraz realizowanych projektów inwestycyjnych. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią:

 • oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych,
 • określać wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.

STRATEGIA (32 godz.)

Zarządzanie strategiczne (16 godz.)

Podczas realizacji modułu uczestnicy analizują czynniki otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają rozwojowi lub go zakłócają, a tym samym stanowią główny problem top managementu w firmach. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią: 

 • przeprowadzić analizę efektywności strategii przyjętej przez organizację,
 • łączyć instrumenty i koncepcje przedstawione podczas poprzednich modułów przy wykorzystaniu internetu, opierając się na przeprowadzonej symulacji biznesowej,
 • przygotowywać prezentacje biznesowe, bazując na najnowszych trendach.

Symulacyjna gra menedżerska (16 godz.)

W ramach modułu Zarządzanie strategiczne uczestnicy biorą udział w grze Marketplace, w której ćwiczą podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Największym wyzwaniem w grze – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnicy stają przed problemem współzależności różnych opcji decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. 

Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Studenci przekonują się jednak, że można zredukować tę niepewność, poprzez opieranie swoich decyzji na wynikach z przeszłości. Ponieważ mogą robić korekty, tak więc radzą sobie nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania dotyczące przyszłości).

Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć zawierają poglądowe omówienie decyzji, które uczestnicy muszą podjąć. Pomogą one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego. 

MODUŁ DO WYBORU (32 GODZ.) 

Uczestnicy wybierają jeden moduł z poniższych. W programie studiów znajduje się ten moduł, który został wybrany większością głosów.

 • Jak zbudować mentalny mistrzowski zespół i być nieformalnym liderem.
 • Design Thinking & Praktyka zarządzania.
 • Zarządzanie biznesem międzynarodowym.
 • Marketing: kreowanie wizerunku.

Lista modułów podlegających ocenie (2 rok – Zarządzanie jakością):

System zarządzania jakością (ISO 9001:2015) (8 godz.)

Podczas zajęć poruszane są między innymi tematy związane z kontekstem organizacji, analizą danych, podejściem procesowym czy wsparciem procesów głównych. Uczestnicy poznają wyzwania i odpowiedzialności stawiane menedżerom, a także narzędzia ułatwiające realizację zadań stawianych przez normę ISO 9001:2015.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią poprawnie zinterpretować wymagania stawiane przedsiębiorstwu przez normę ISO 9001:2015.

Role i zadania najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania jakością (8 godz.)

Zajęcia przybliżają obowiązki i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa zgodnie z systemem zarządzania jakością. Uczestnicy dowiadują się, jak rozumiane jest pojęcie przywództwa i w jaki sposób wpływa ono na wyniki osiągane przez organizację. Przedstawiane są metody i narzędzia wspomagające wykonywanie zadań najwyższego kierownictwa, w tym wyznaczanie celów i określanie efektywności poszczególnych procesów. Podejmowany jest również temat motywowania pracowników oraz komunikacji w przedsiębiorstwie.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią odpowiednio realizować zadania najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania jakością.

Budowanie podejścia procesowego w organizacji (16 godz.)

VSM, czyli mapowanie strumieni wartości, jest narzędziem opartym na analizie przebiegu procesów w przedsiębiorstwie w postaci mapy strumienia wartości odzwierciedlającej aktualny stan. Na jej podstawie można stworzyć wizję stanu docelowego oraz plan dojścia do tego stanu. Uczestnicy zajęć poznają etapy i cele zastosowania VSM, a dzięki ćwiczeniom na zadanych przykładach sprawdzają, jak zastosować je w praktyce.

Narzędzia jakości (16 godz.)

Na zajęciach omawiane są instrumenty, którymi można posłużyć się, aby efektywnie zbierać i analizować dane dotyczące szeroko pojętego zarządzania jakością. Zastosowanie metod i narzędzi doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie ułatwia podejmowanie decyzji opartych na uzyskanych przy ich użyciu wynikach. Pozwala również na szybkie reagowanie i podjęcie odpowiednich działań w przypadku rozbieżności stanu faktycznego z założonymi celami.

W trakcie zajęć omówione są:

 • FMEA procesu (PFMEA),
 • analiza przyczyn źródłowych (RCA),
 • plany kontroli.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią zastosować w praktyce wybrane narzędzia jakości oraz interpretować wyniki uzyskane dzięki tym narzędziom.

Lean management (16 godz.)

Na zajęciach omawiane są narzędzia i techniki zarządzania przedsiębiorstwem opartego na elastyczności oraz dążeniu do wysokiej jakości na drodze ciągłego doskonalenia. Zastosowanie Lean management niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji, w tym: zmniejszenie kosztów, wzrost elastyczności, uzyskanie produktów o wysokiej jakości, skrócenie czasu realizacji zamówień. Udział w zajęciach pomaga dobrać odpowiednie narzędzia zarządzania dla organizacji, a także pokazuje, jak stosować je w praktyce.

Auditowanie systemu zarządzania jakością (16 godz.)

Na zajęciach uczestnicy poznają cechy idealnego auditora i mogą skonfrontować z nimi własne umiejętności i wiedzę. Zakres zajęć obejmuje zarówno przygotowanie do audytu, jego przeprowadzenie, jak i działania poaudytowe. Podane są praktyczne wskazówki dotyczące opracowania dokumentacji audytowej oraz rozwiązywania trudnych sytuacji podczas audytu. Uczestnicy sprawdzają swoje umiejętności podczas symulacji i studiów przypadków. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na samodzielne prowadzenia audytów wewnętrznych w organizacji. 

UWAGA:

Dodatkowo po uiszczeniu opłaty słuchacze mogą otrzymać certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Sugerowana cena: 150 zł netto (184,50 zł brutto).

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. wydaje w cenie zajęć certyfikat „Wymagania ISO 9001:2015” oraz „Manager ds. jakości TÜV SÜD”.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Opole 2023