Treść artykułu:

Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2021 roku 

 

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 1 157 osób z dyplomem studiów MBA. 66% tych osób stanowili mężczyźni, 56% pracowało w miastach powyżej 100 000 mieszkańców (bez Warszawy), 55% zatrudnionych było w firmach o liczbie pracowników 250, lub więcej, a staż pracy 51% ankietowanych wynosił przynajmniej 16 lat. 

 

Mediana płac osób z dyplomem MBA wyniosła 13 200 PLN miesięcznie. Dla porównania, mediana osób bez takiego dyplomu posiadających wykształcenie magisterskie wyniosła 6200 PLN, czyli o 47% mniej. 25% osób z dyplomem MBA zarabiało poniżej 8 503 PLN miesięcznie, a kolejne 25% powyżej 20 000 PLN. 10% najlepiej zarabiających osób z tym dyplomem otrzymywało wynagrodzenia o wysokości przynajmniej 28 230 PLN. Mediana płac kobiet z dyplomem MBA wyniosła 10 144 PLN, a mężczyzn 14 500 PLN. 

 

Schemat 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z dyplomem MBA (brutto w PLN) 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenia całkowite osób z dyplomem MBA pracujących w firmach polskich i zagranicznych. Badanie pokazało różnice w wysokości płac między tymi rodzajami organizacji. Mediany zarobków w firmach polskich wyniosły 10 936 PLN, a w zagranicznych 16 069 PLN, czyli aż o 47% więcej. 

 

Wykres 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite 
osób z dyplomem MBA w firmach o kapitale polskim i zagranicznym (brutto w PLN) 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku 

 

Porównano również wynagrodzenia osób z tytułem magistra, bądź magistra inżyniera do osób z dyplomem MBA. W przypadku magistrów, osoby z dyplomem MBA zarabiały o 95% więcej niż osoby bez takiego dyplomu, a mediana ich wynagrodzeń wyniosła 12 100 PLN. W przypadku magistrów inżynierów różnica ta wyniosła już 102%, a mediana płac u osób posiadających dyplom MBA była równa 14 600 PLN. W przypadku osób z doktoratem mediana wynagrodzeń wyniosła 8 000 PLN, a w przypadku osób posiadających dodatkowo dyplom MBA mediana równa była 14 500 PLN, czyli o 45% więcej. 

 

Wykres 2. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych 
osób z dyplomem MBA i osób z tytułem magistra/magistra inżyniera (brutto w PLN) 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku 

 

Różnice w wysokości wynagrodzeń osób z i bez dyplomu MBA można było również zauważyć wśród kierowników i dyrektorów.  Mediana płac kierowników z dyplomem MBA wyniosła 13 000 PLN, czyli była większa o 55% w porównaniu z kierownikami bez niego. W przypadku dyrektorów różnica ta wyniosła 43%, a mediana płac osób z dyplomem MBA w tej grupie równa była 20 000 PLN. 

 

Wykres 3. Mediany miesięcznych wynagrodzeń 

kierowników i dyrektorów z i bez dyplomu MBA (brutto w PLN) 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku 

 

Osoby z dyplomem MBA otrzymywały najwyższe wynagrodzenia w firmach prywatnych. Mediana płac wyniosła tam 14 300 PLN, natomiast 25% osób zarabiających najlepiej otrzymywało wynagrodzenia wyższe niż 21 500 PLN. W firmach państwowych mediana wynagrodzeń wyniosła 10 469 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w firmach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Mediana płac w tych firmach równa była 7 571 PLN. 

 

Wykres 4. Miesięczne wynagrodzenia całkowite 
osób z dyplomem MBA w firmach różnego typu (brutto w PLN) 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku 

 

Poniżej zestawiono stawki miesięcznych wynagrodzeń osób z dyplomem MBA na wybranych stanowiskach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy generalni z medianą płac równą 22 250 PLN. Niewiele mniejsze otrzymywali dyrektorzy ds. finansów i controllingu z medianą wynoszącą 21 939 PLN, z kolei mediana płac dyrektorów ds. sprzedaży wyniosła 20 000 PLN. Na wykresie ujęto również kierowników projektu i kierowników projektu IT. W przypadku tych pierwszych mediana wynagrodzeń wyniosła 11 280 PLN, a w przypadku drugich 15 000. 

 

Wykres 5. Miesięczne wynagrodzenia całkowite 

osób z MBA na różnych stanowiskach (brutto w PLN) 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. 
Ankietę do badania można znaleźć tutaj. 

 

Mikołaj Pecold 

Sedlak & Sedlak