Treść artykułu:

W 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, według których absolwenci studiów Master of Business Administration mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dyplom MBA otwiera wiele furtek. Jedną z nich jest właśnie kariera w spółkach Skarbu Państwa.  Nowa ustawa wprowadziła wiele zmian w zakresie przyjmowania członków do rad nadzorczych. Obecnie według przepisów aplikant do rady nadzorczej powinien – oprócz wyższego wykształcenia i co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej – spełnić jeden z następujących wymogów:

  • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  • posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
  • posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  • posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  • posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
  • złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Fakt, że dyplom MBA umożliwia kandydowanie na stanowisko w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to wyraz docenienia wartości edukacji menedżerskiej na poziomie Master of Business Administration. Według wcześniejszych regulacji ustawowe zwolnienie z egzaminu państwowego przysługiwało tylko biegłym rewidentom, radcom prawnym, adwokatom, doradcom inwestycyjnym, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym oraz osobom posiadającym stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Teraz dyplom MBA to paszport do kariery również w sektorze publicznym w obszarze nadzoru właścicielskiego.